1. bookVolumen 38 (2020): Heft 1 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Economic Content in the Narratives of Władysław I the Elbow-High’s Diplomas – Clichéd Form Records or a Symptom of Awareness of the Medieval Ruler?

Online veröffentlicht: 31 Dec 2020
Volumen & Heft: Volumen 38 (2020) - Heft 1 (December 2020)
Seitenbereich: 37 - 56
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Annales – Długosz J., Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae Search in Google Scholar

CDP – Codex diplomaticus Poloniae Search in Google Scholar

KDM – Kodeks dyplomatyczny Małopolski Search in Google Scholar

KdW – Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski Search in Google Scholar

Kilkanaście dokumentów – Maleczyński K., Kilkanaście dokumentów Władysława Łokietka z lat 1296-1329 Search in Google Scholar

PSB – Polski słownik biograficzny Search in Google Scholar

PU – Pommerellisches Urkundenbuch Search in Google Scholar

ZdM – Zbiór dokumentów małopolskich Search in Google Scholar

Chronicon Aulae regiae, (1882-1884), [in:] Emler J. (ed.), Fontes Rerum Bohemicarum, t. 4, Praha. Search in Google Scholar

Codex diplomaticus Poloniae, t. 1, (1847), Wyd. L. Ryszczewski, A. Muczkowski, Warszawa. Search in Google Scholar

Długosz J., Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 9, (1978), Budkowa Z. et. al. (ed.), Danuta Turkowska D (text reviewed and moderavit), Pieradzka K. (comments), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Varsaviae. Search in Google Scholar

Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 1-2, (1876-1886), Piekosiński F. (published and annoted), Akademia Umiejętności, Kraków. Search in Google Scholar

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 2, (1878), Zakrzewski I. (publisher), Nakładem Biblioteki Kórnickiej, Poznań. Search in Google Scholar

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 6, (1982), Gąsiorowski A, H. Kowalewicz (eds.), Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa-Poznań. Search in Google Scholar

Maleczyński K. (1961), Kilkanaście dokumentów Władysława Łokietka z lat 1296-1329, „Studia Źródłoznawcze”, 6, 129-139. Search in Google Scholar

Petri de Dusburg, Chronicon terre Prussiae, (1861), [in:] Hirsch T., Töppen M., Strehlke F. (eds.), Scriptores Rerum Prussicarum, Verlag von S. Hirzel, Leipzig, 21-219. Search in Google Scholar

Pommerellisches Urkundenbuch, (1882), wyd. M. Perlbach, Westpreussischen Geschichtsverein Gdańsk. Search in Google Scholar

Rocznik kapituły poznańskiej, (1962), Kürbis B. (ed.), Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, 6, PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 1, 4, (1962-1969), wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław. Search in Google Scholar

Barciak A. (1988), Arengi i narracje dokumentów Przemysła Ottokara II dla miast i mieszczaństwa, [in:] Michalkiewicz S. (ed.), Miasta w ciągu wieków. Wybrane problemy, Śląski Instytut Naukowy, Katowice, 35-44. Search in Google Scholar

Berdecka A. (1982), Lokacje i zagospodarowanie miast królewskich w Małopolsce za panowania Kazimierza Wielkiego (1333–1370), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław. Search in Google Scholar

Bielińska M. (1967), Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław. Search in Google Scholar

Brust M. (1986), Początki i rozwój miast w dorzeczu środkowej Warty i dolnej Wełny, Roczniki Historyczne, 52, 1-54. Search in Google Scholar

Brust M. (1993), Rogoźno w czasach najdawniejszych i w średniowieczu, [in:] Boras Z. (ed.), Dzieje Rogoźna, Wydawnictwo „Lega”, Poznań, 7-63. Search in Google Scholar

Brust M. (2010), Etapy rozwoju osadnictwa wczesnośredniowiecznego na obszarze zespołu przedlokacyjnego w Rogoźnie od IX do końca XIV wieku, Studia Lednickie, 10, 57-87. Search in Google Scholar

Dubel L. (2008), Wprowadzenie, [in:] Kruk M. (transl.), Jan z Salisbury, Policraticus albo o paplaninie dworaków i przekazach filozofów, Oficyna Wydawnicza „Verba”, Lublin 2008, 9-34. Search in Google Scholar

Dzieje Słupcy (1996), Szczepański B. (ed.), Wydawnictwo WBP, Poznań. Search in Google Scholar

Froehlichowa Z. (1927-1930), Z dziejów organizacji władz miejskich m. Lublina do końca XVII wieku, Pamiętnik Lubelski, 1, 83-115. Search in Google Scholar

Gładyszówna J. (1933), Ludwik Wittelsbach margrabia brandenburski wobec Polski (Czasy Władysława Łokietka), Roczniki Historyczne, 9(1), 1-45. Search in Google Scholar

Gut A. (2002), Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. Search in Google Scholar

Hutnictwo na ziemiach polskich (1992), Czermiński J. (ed.), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Katowice. Search in Google Scholar

Jurek T. (2005), Przebieg lokacji Poznania, [in:] Kurnatowska Z., Jurek T. (ed.) Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, Wydawnictwo PTPN, Poznań, 173-191. Search in Google Scholar

Jurek T. (2006), Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309), Avalon, Kraków. Search in Google Scholar

Karasiewicz W. (1965), W odpowiedzi K. Jasińskiemu na temat: Rola polityczna możnowładztwa wielkopolskiego w latach 1284-1314, Roczniki Historyczne, 31, 261-270. Search in Google Scholar

Kelly J.M. (2006), Historia zachodniej teorii prawa, Wydawnictwo WAM, Kraków. Search in Google Scholar

Kiryk F. (1978), Pozostałe miasta regionu olkuskiego, [in:] Kiryk F., Kołodziejczyk R. (eds.), Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego, t. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 341-412. Search in Google Scholar

Kiryk F. (2007), Najdawniejsze dzieje Lipnicy Murowanej (XIII–XVI wieku), [in:] Smołucha J. (ed.), Lipnica Murowana. Gród króla Władysława Łokietka, Księgarnia Akademicka, Kraków, 9-28. Search in Google Scholar

Kołodziejski S. (2016), Budownictwo obronne, [in:] Partyka J. (ed.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Dziedzictwo kulturowe, Ojcowski Park Narodowy. Muzeum im. Profesora Władysława Szafera, Ojców, 157-180. Search in Google Scholar

Körmendy A. (1995), Melioratio terrae. Vergleichende Untersuchungen über die Siedlungsbewegung im östlichen Mitteleuropa im 13.–14. Jahrhundert, Wydawnictwo PTPN, Poznań. Search in Google Scholar

Kotecki R. (2020), Żydzi, świętokradcy i pokój książęcy. Wokół instytucji protekcji monarszej w Polsce piastowskiej, [in:] Michałowski R., Pac G. (eds.) Oryginalność czy wtórność? Studia poświęcone polskiej kulturze politycznej i religijnej (X-XIII wiek), Wydawnictwo uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 27-75. Search in Google Scholar

Kuraś S. (1971), Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV-XV wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław. Search in Google Scholar

Kutrzeba S., Ptaśnik J. (1910), Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego, Rocznik Krakowski, 14, 1-183. Search in Google Scholar

Laberschek J. (2008), Bezpośrednie zaplecze gospodarcze zamków województwa krakowskiego do połowy XVI wieku, [in:] Smołucha J., Waśko A., Graff T., Nowakowski P.F. (eds.), Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków, 459-476. Search in Google Scholar

Laberschek J. (2016), Ojców i okolice do połowy XVI wieku, [in:] Partyka J. (ed.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Dziedzictwo kulturowe, Ojcowski Park Narodowy. Muzeum im. Profesora Władysława Szafera, Ojców, 75-105. Search in Google Scholar

Lalik T. (1967), Rec.: H. Rutkowski, Kazimierz Dolny. Krajobraz i architektura, Warszawa 1965, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 15(1), 179-180. Search in Google Scholar

Legut-Pintal M. (2017), Śląski model melioratio terrae na przykładzie ziemi nysko-otmuchow skiej i Pogórza Kaczawskiego, [in:] Adamska D., Chrzan K., Pankiewicz A. (eds.), Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Badań nad Kulturą późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Wrocław, 179-194. Search in Google Scholar

Luciński J. (1965), Lokacje wsi i miast monarszych w Małopolsce do 1385 r., Czasopismo Prawno-Historyczne, 17(2), 53-122. Search in Google Scholar

Maleczyński K., Bielińska M., Gąsiorowski A. (1971), Dyplomatyka wieków średnich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. Search in Google Scholar

Marzec A. (2006), Urzędnicy małopolscy w otoczeniu Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego (1305-1370), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków. Search in Google Scholar

Mateszew S. (1980), Osadnictwo i stosunki własnościowe do końca XV wieku, [in:] Kiryk F., Ruta Z. (eds.), Bochnia – dzieje miasta i regionu, Urząd Miasta Bochni, Bochnia, 42-77. Search in Google Scholar

Myśliński K. (1962), Wójt dziedziczny u rada miejska w Lublinie 1317-1504, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin. Search in Google Scholar

Myśliński K. (1964), Początki miasta Kraśnika i Urzędowa na tle rozwoju południowej Lubelszczyzny, [in:] Myśliński K., Szaflik R. (eds.), Z dziejów powiatu kraśnickiego, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, 11-27. Search in Google Scholar

Nederman C.J. (2001), The Monarch and the Marketplace: Economic Policy and Royal Finance in Wiliam Pagula’s Speculum regis Edwardi III, History of Political Economy, 32(1), 51-69.10.1215/00182702-33-1-51 Search in Google Scholar

Nowak B. (1993), Maciej z Opatowca, [in:] Radzik T., Skarbek J., Witusik A.A (eds.), Słownik biograficzny miasta Lublina, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 169-170. Search in Google Scholar

Nowak T. (1989), Znaczenie budowli obronnych w Wielkopolsce, Kujawach, ziemi dobrzyńskiej, łęczyckiej i sieradzkiej w działaniach wojennych w XIV w. (1313-1385), Acta Universitatis Lodziensis Folia Historica, 36, 33-75. Search in Google Scholar

Nowakowski T. (2007), Elementy potocznej myśli ekonomicznej w arengach polskich dokumentów w XII-XIV wieku, [in:] Zyglewski Z. (ed.), Polska w kręgu polityki, kultury i gospodarki europejskiej. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. Maksymiliana Grzegorza, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 91-105. Search in Google Scholar

Obara A. (2010), Gospodarka a polityka. Decyzje gospodarcze Władysława Łokietka na obszarze wschodniego pogranicza, Res Historica, 40, 9-40. Search in Google Scholar

Obara-Pawłowska A. (2014a), Polityka gospodarcza Władysława Łokietka, Wydawnictwo UMCS, Lublin. Search in Google Scholar

Obara-Pawłowska A. (2014b), Treści ekonomiczne w arengach dokumentów Władysława Łokietka, [in:] Sochacka A., Jusiak P. (eds), Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 1049-1060. Search in Google Scholar

Obara-Pawłowska A. [forthcoming], Inicjatywy gospodarcze ostatnich Piastów na obszarze ziemi lubelskiej. Planowe działania czy realizacja doraźnych potrzeb? Search in Google Scholar

Olejnik K. (2002), Działania wojenne na obszarze Wielkopolski i ziemi lubuskiej w dobie państwa piastowskiego (X-XIV wiek), [in:] Wróblewski W. (ed.), Działania militarne w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej, „Comandor”, Warszawa, 33-72. Search in Google Scholar

Potkański K. (1965), Walka o Poznań 1306-1312, [in:] Potkański K. (ed.), Lechici, Polanie, Polska. Wybór pism, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 474-505. Search in Google Scholar

Preissner A. (1965), Dokumenty Władysława Łokietka. Chronologiczny spis, regesty i bibliografia publikacji, Rocznik Biblioteki PAN W Krakowie, 11, 197-296. Search in Google Scholar

Rymar E. (1979), Rywalizacja o ziemię lubuską i kasztelanię międzyrzecką w latach 1319-1326 ze szczególnym uwzględnieniem stosunków pomorsko-śląskich, Sobótka, 34(4), 473-496. Search in Google Scholar

Rymar E. (2000), Polsko-litewska wyprawa zbrojna do Marchii Brandenburskiej w 1326 r., Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, 7(1), 21-44. Search in Google Scholar

Skulimowski A., Skulimowski M. (1958), Magister Mikołaj – nadworny lekarz książąt wielkopolskich w drugiej poł. XIII i początkach XIV w., Archiwum Historii Medycyny, 21 (3-4), 285-290. Search in Google Scholar

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu (2020), T. Jurek, S. Prinke (eds.) http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php, accessed on 10.09.2020. Search in Google Scholar

Sochacka A. (1987), Własność ziemska w województwie lubelskim w średniowieczu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Search in Google Scholar

Sochacka A. (2012), Najdawniejsze dzieje parafii w Kazimierzu Dolnym, [in:] Pleszczyński A., Sobiesiak J., Tomaszek M., Tyszka P. (eds.), Historia Narrat. Studia mediewistyczne ofiarowane Profesorowi Jackowi Banszkiewiczowi, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 277-292. Search in Google Scholar

Sochacka A. (2014), Posiadłości Lewartów w Lubelskiem w późnym średniowieczu, [in:] Sochacka A. (ed.), Regimen, dominium, societas Nobilium. Z dziejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 103-127. Search in Google Scholar

Tanaś K. (2006), Społeczeństwo wielkopolskie w procesie kształtowania tożsamości regionalnej (1202-1314), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. Search in Google Scholar

Tomaszewski J. (1981), Polityka gospodarcza, [in:] Mączak A. (ed.), Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Wiedza Powszechna, Warszawa, 94-95. Search in Google Scholar

Wiesiołowski J. (2004), Dominikanki poznańskie w kręgu mecenatu Przedpełkowiców, Kronika Miasta Poznania, 3, 109-119. Search in Google Scholar

Wojenka M. (2014), Pradzieje i średniowiecze w świetle źródeł archeologicznych, [in:] Maciejowski W. (ed.), Monografia gminy Sułoszowa, Centrum Kultury w Sułoszowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 183-203. Search in Google Scholar

Wroniszewski J. (2000), Prałaci kolegiaty wiślickiej w XIV wieku. Pochodzenie i drogi awansu, [in:] Radzimiński A. (ed.), Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej: studia nad pochodzeniem i funkcjonowaniem elity kościelnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 84-99. Search in Google Scholar

Wyrozumski J. (1974), Maciej, w: PSB, 19, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 7. Search in Google Scholar

Wyrwa A.M. (1995), Procesy fundacyjne wielopolskich klasztorów cysterskich linii altenberskiej, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań. Search in Google Scholar

Wyrwa A.M. (1999), Zemsko-Bledzew, [in:] Wyrwa A.M., Strzelczyk J., Kaczmarek K. (eds.), Monasticon Cisterciense Poloniae, t. II: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 370-386. Search in Google Scholar

Zajączkowski S. (1929), Polska a Zakon Krzyżacki w ostatnich latach panowania Włady sła wa Łokietka, nakł. Towarzystwa Naukowego, Lwów. Search in Google Scholar

Zientara B. (1952), Ze studiów nad historią techniki polskiego hutnictwa żelaznego do XVII wieku, Przegląd Historyczny, 43(2), 195-242. Search in Google Scholar

Zientara B. (1954), Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego XIV-XVII w., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. Search in Google Scholar

Zientara B. (1968), Konflikty narodowościowe na pograniczu niemiecko-słowianskim w XIII–XIV w. i ich zasięg społeczny, Przegląd Historyczny, 49(2), 197-213. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo