1. bookVolume 8 (2020): Issue 2 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Cities Towards Migrants. Case Study of Local Integration Policies of Gdańsk and Wrocław

Online veröffentlicht: 17 Dec 2020
Seitenbereich: 22 - 36
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Alexander, M. (2003). Local policies toward migrants as an expression of Host-Stranger relations: A proposed typology. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 29, iss. 3, s. 411–430. DOI: 10.1080/13691830305610.Search in Google Scholar

Bańczyk, M., Achrem, T. (2018). Trzej rywale — trzy drogi. GaWC Research Bulletin nr 240. Pobrane z: 〈http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb240.html〉 [dostęp: 10.06.2018].Search in Google Scholar

Caponio, T., Donatiello, D. (2017). Intercultural policy in times of crisis: Theory and practice in the case of Turin, Italy. Comparative Migration Studies, vol. 5, no. 1. DOI: 10.1186/s40878–017–0055–1.Search in Google Scholar

Caporaso, J.A. (1996). The European Union and Forms of State: Westphalian, Regulatory or Post-Modern? Journal of Common Market Studies, vol. 34, iss. 1, s. 29–52. DOI: 10.1111/j.1468–5965.1996.tb00559.x.Search in Google Scholar

Czaputowicz, J. (2018). Teorie integracji europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Hooghe, L., Marks, G. (2001). Multi-Level Governance and European Integration. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers.Search in Google Scholar

Joppke, Ch., Morawska, E. (2003). Integrating Immigrants in Liberal Nation-States: Policies and Practices. W: Ch. Joppke, E. Morawska (red.), Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal Nation-States. (1–36). Basingstoke: Palgrave Macmillan.Search in Google Scholar

Kohler-Koch, B. (1996). Catching-up with Change: The Transformation of Governance in the European Union. Journal of European Public Policy, vol. 3, iss. 3, s. 359–380. DOI: 10.1080/13501769608407039.Search in Google Scholar

Matusz-Protasiewicz, P. (2013). Rosnąca rola poziomu lokalnego w kreowaniu polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej. Central and Eastern European Migration Review, vol. 2, no. 2, s. 75–97. Pobrane z: 〈http://www.ceemr.uw.edu.pl/sites/default/files/CEEMR_Vol2_No_2_Matusz_Rosnaca_rola_poziomu_lokalnego.pdf〉 [dostęp: 19.11.2018].Search in Google Scholar

Matusz-Protasiewicz, P. (2014). Wielopoziomowe zarządzanie migracjami. Rola Europe-jskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w kształtowaniu polityki integracyjnej w Polsce. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Pobrane z: 〈http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/45917/Wielopoziomowe_zarzadzanie_migracjami.pdf〉 [dostęp: 19.11.2018].Search in Google Scholar

Matusz-Protasiewicz, P. (2016). Miasto jako ważne ogniwo w kształtowaniu polityki integracji migrantów. W: M. Dudkiewicz (red.), Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym. Raport. Warszawa: Fundacja Obserwatorium–Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawa–Ośrodek Ewaluacji–Stowarzyszenie Vox Humana. Pobrane z: 〈https://cudzoziemcywaw.files.wordpress.com/2016/06/raport1.pdf〉 [dostęp: 19.11.2018].Search in Google Scholar

Okólski, M. (2012). “Front Matter”. In: European Immigrations. [online] Amsterdam University Press, pp.1–4. Available at: 〈https://www.jstor.org/stable/j.ctt46mtbm〉.Search in Google Scholar

Pawlak, M. (2013). Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców. Studia Migracyjne — Przegląd Polonijny, R. 39, z. 3 (149), s. 97–121.Search in Google Scholar

Pawlak, M., Matusz-Protasiewicz, P. (2015). Organizacje pozarządowe wobec cudzoziemców w Polsce. Od pomocy doraźnej do upowszechnienia europejskiej ramy polityki integracyjnej. Trzeci Sektor, nr 35 (2), s. 11–21. Pobrane z: 〈https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/10275/Organizacje_pozarzadowe_wobec_cudzoziemcow_w_Polce.pdf?sequence=1&isAllowed=y〉 [dostęp: 19.11.2018].Search in Google Scholar

Pędziwiatr, K., & Legut, A (2016). “Polskie rządy wobec unijnej strategii na rzecz przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu” [online] Academia.edu. Available at: 〈https://www.academia.edu/30941600/Polskie_rz%C4%85dy_wobec_unijnej_strategii_na_rzecz_przeciwdzia%C5%82ania_kryzysowi_migracyjnemu〉.Search in Google Scholar

Penninx, R. (2010). European research on international migration and settlement of immigrants: a state of the art and suggestions for improvement. W: C. Audebert, & M. Kamel Dorai (Eds.), Migration in a globalised world: new research issues and prospects (pp. 21–39). Amsterdam: Amsterdam University Press/IMISCOESearch in Google Scholar

Penninx, R., Caponio, T., Garcés-Mascareñas, B., Matusz-Protasiewicz, P., Schwarz, H. (2014). European Cities and their Migrant Integration Policies: A State of the Art Study for the Knowledge for Integration Governance (KING) Project. KING Project — Social Science Unit Overview Paper no. 5/July. Pobrane z: 〈http://king.ismu.org/wp-content/uploads/Penninx_OverviewPaper5.pdf〉 [dostęp: 19.11.2018].Search in Google Scholar

Penninx, R., Kraal, K., Martiniello, M., Vertovec, S. (red.) (2004). Citizenship in European Cities: Immigrants, Local Politics and Integration Policies. Aldershot: Ashgate.Search in Google Scholar

Piattoni, S. (2010). The Theory of Multi-level Governance: Conceptual, Empirical, and Normative Challenges. New York–Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Rosenau, J.N. (2003). Governance in a New Global Order. W: D. Held, A.G. McGrew (red.), The Global Transformation Reader. Cambridge: Polity Press.Search in Google Scholar

Sabel, Ch.F., Zeitlin, J. (2012). Experimentalist Governance in the European Union: Towards a New Architecture. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Sassen, S. (2012). Cities in a World Economy. Los Angeles: Sage/Pine Forge Press. Schmitter, P.C. (2004), Neo-neo-functionalism. W: A. Wiener, T. Diez (red.), European Integration Theory. New York–Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Scholten, P. (2013). The Multilevel Governance of Migrant Integration: A Multilevel Governance Perspective on Dutch Migrant Integration Policies. W: U. Korkut, G. Buck-en-Knapp, A. McGarry, J. Hinnfors, H. Drake (red.), The Discourses and Politics of Migration in Europe. (151–169). New York: Palgrave Macmillan.Search in Google Scholar

Spencer, S. (2003). The migration debate. Bristol: The Policy Press.Search in Google Scholar

Szarfenberg, R. (2013). Miejsce polityki społecznej w polityce publicznej — kontekst europejski, krajowy i lokalny. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Pobrane z: 〈http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/Ekspertyza_PSwPP.pdf〉 [dostęp: 19.11.2018].Search in Google Scholar

Szarycz, A. (koordynator prac Zespołu, 2018). Program “Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego” 2018–2022. Wrocław: Urząd Miejski Wrocławia. Pobrane z: 〈http://wcrs.wroclaw.pl/sites/default/files/wroclawska_strategia_dialogu_miedzykulturowego_1.pdf〉 [dostęp: 10.12.2018].Search in Google Scholar

Torfing, J., Peters, B.G., Pierre, J., Sorensen, E. (2012). Interactive Governance: Advancing the Paradigm. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Vancluysen, K., Van Craen, M., Ackaert, J. (2009). Gekleurde steden. Autochtonen en allochtonen over samenleven. Brugge: Vanden Broele Publishers.Search in Google Scholar

Vertovec, S. (2007). Super-diveristy and its implications. Ethnic and Racial Studies, vol. 30, iss. 6, s. 1024–1054. DOI: 10.1080/01419870701599465.Search in Google Scholar

Zespół ds. Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku (2016). Model integracji imigrantów. Gdańsk: Urząd Miejski w Gdańsku. Pobrane z: 〈https://www.gdansk.pl/pobierz/83702/model-integracji-imigrantow〉 [dostęp: 10.12.2018].Search in Google Scholar

Zincone, G., Caponio, T. (2006). The Multilevel Governance of Migration. W: R. Penninx, M. Berger, K. Kraal (red.), The Dynamics of International Migration and Settlement in Europe: A State of the Art. (269–304). Amsterdam: Amsterdam University Press.Search in Google Scholar

Zappata-Barrero, R., (2013). Diversity management in Spain, Manchester: Manchester University Press.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo