1. bookVolumen 58 (2014): Heft 1 (March 2014)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Erstveröffentlichung
03 Apr 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Open Access

Critical discussion of concrete additives influence on corrosion behavior of galvanized steel

Online veröffentlicht: 25 Apr 2014
Volumen & Heft: Volumen 58 (2014) - Heft 1 (March 2014)
Seitenbereich: 31 - 35
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Erstveröffentlichung
03 Apr 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Aitcin P.; Vysokohodnotný beton, 2nd ed.; ČKAIT, Pelhřimov 2005.Search in Google Scholar

2. Collepardi, M. Moderní beton, 1st ed.; ČKAIT, Pelhřimov 2009.Search in Google Scholar

3. Bojko, M.; Alternativní kovové materiály pro výztuže do betonu, Disertační práce, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2007.Search in Google Scholar

4. Cusens, A. a kol.; Pullout Tests of Epoxy-Coated Reinforcement in Concrete, Cement & Concrete Composites 1992, 14, 269-276.10.1016/0958-9465(92)90025-QSearch in Google Scholar

5. Svoboda M. a kol.; Využití povlakovaných ocelí v mostním stavitelství (závěrečná zpráva projektu CA 303120801 uzavřeného na základě smlouvy o dílo č. S 303/120/801/98), SVÚOM, Praha 2000Search in Google Scholar

6. Pokorný P.; Vliv koroze zinkované oceli na soudržnost s betonem, Koroze a ochrana materiálu 2012, 56 (4), 119-135.10.2478/v10227-011-0020-9Search in Google Scholar

7. Blanco M., a kol.; SEM study of the corrosion products of galvanized reinforcements immersed in solutions in the pH range 12,6-13,6, British Corrosion Journal 1984, 19, 15-19.Search in Google Scholar

8. Kouřil M., Krtička Š., Novák P.; Soudržnost zinkované oceli s betonem, Koroze a ochrana materiálu 2007, 51 (4), 80-83.Search in Google Scholar

9. Macías A., Andrade C.; Corrosion of galvanized steel reinforcements in alkaline solutions. Part 1: Electrochemical results, British Corrosion Journal 1987, 22, 113-118.Search in Google Scholar

10. Macías A., Andrade C.: Corrosion of galvanized steel reinforcements in alkaline solutions. Part 2: SEM study and identifi cation of corrosion products British Corrosion Journal 1987, 22, 119-129.10.1179/000705987798271749Search in Google Scholar

11. Macías A., Andrade C.: Corrosion rate of galvanized steel immersed in saturated solutions of Ca(OH)2 in the pH range 12-13.8 British Corrosion Journal 1983, 18, 82-87.10.1179/bcj.1983.18.2.82Search in Google Scholar

12. Blanco M. T., Macías A., Andrade C.: SEM study of the corrosion products of galvanized reinforcements immersed in solutions in the pH range 12.6-13.6 British Corrosion Journal 1984, 19, 41-48.10.1179/000705984798273524Search in Google Scholar

13. Wienerová K., Kouřil M., Stoulil J.; Koroze a ochrana zinkované oceli v prostředí betonu, Koroze a ochrana materiálu 2010, 54 (4), 148-154.Search in Google Scholar

14. Kouřil M.; Koroze pozinkované oceli v modelovém pórovém roztoku betonu, 9. Konference žárového zinkování, 2003, 23-30.Search in Google Scholar

15. Eriksson, H., Hirnová A.; Příručka žárového zinkování, 3rd , AČSZ, Ostrava 2009.Search in Google Scholar

16. Rovnaníková P., Bayer P.: Vliv zinku na vývoj mikrostruktury cementového tmelu v čase, konference Asociace Korozní Inženýrů, 2004, 6 stran.Search in Google Scholar

17. http://www.galvanizeit.org/hot-dip-galvanizing/how-longdoes-hdg-last/in- concrete (accessed Feb 22, 2014).Search in Google Scholar

18. Marder A.; The metallurgy of zinc-coated steel, Progress in Materials Science 2000, 45, 191-271.Search in Google Scholar

19. Pokorný P.; Předpokládaná účinnost konverzních povlaků proti aktivaci zinkované oceli v modelových pórových roztocích betonu, Koroze a ochrana materiálu 2013, 57 (4), 115-126.Search in Google Scholar

20. Mang R., Müller R.H.; Untersuchungen zur anwendbarkeit feuerverzinkter bewvehrung im stahlbeton-bau, Stahl und Eisen 1982, 18, 889-894.Search in Google Scholar

21. Figueria R.M., Pereira E.V., Silva C.J.R.,Salta M.M.; Corrosion protection of hot dip galvanized steel in Mortar, Portugaliae Electrochimica Acta 2013, 31 (5), 277-287.10.4152/pea.201305277Search in Google Scholar

22. American Galvanizers Association; Hot-Dip Galvanizing for Corrosion Prevention-A guide to Specifying and Inspecting Hot-Dip Galvanized Reinforcing Steel, http:// www.galvanizedrebar.com/Documents/Publication/Specifiers%20Guide%20To%20Rebar%200504.pdf (accessed Nov. 02, 2013), s. 48.Search in Google Scholar

23. Yeomans, S. R. Galvanized steel reinforcement in concrete, 2nd de., Elsevier:Canberra, 2004.10.1016/B978-008044511-3/50016-5Search in Google Scholar

24. Andrade C. a kol.; Protection systems for reinforcement, Bulletin D´Information N° 211, Comite Euro-International du Beton, Lausanne 1992.Search in Google Scholar

25. Fratesi R.; Galvanized reinforcing steel bars in concrete, COST 521 Workshop, Luxembourg, 2002.Search in Google Scholar

26. Nařízení komise EU č. 348/2013 ze 17. 4. 2013 (eur-lex.europa. eu, 2013. Eur-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:108:0001:0005:CS:PDF; (accessed Nov 04, 2013)), s. 5.Search in Google Scholar

27. Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 o registraci hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení rady (EHS) č. 793/93, nařízení komise (ES) číslo 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, eur-lex.europa.eu, 2006. Eur-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:136:0003:0280:cs:PDF;%20cit.%204.%2011.%202013 (accessed Nov 04, 2013), s. 278.Search in Google Scholar

28. Legisativa evropské unie; EU: 2003/53/EC v platnosti od 1/2005.Search in Google Scholar

29. Bellezze T., Monosi S., Roventi G., Fratesi R.; Inhibition of galvanized rebars active corrosion in fresh concrete using hydrogen peroxide, poster, Eurocorr 2013, Estoril, Portugal.Search in Google Scholar

30. Lambrechts A., Vanbrabant J.; US 2010/0021759 A1. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo