1. bookVolumen 35 (2017): Heft 1 (December 2017)
    STATE AND ECONOMY
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Consumer Policy in Poland in the Period of Transformation

Online veröffentlicht: 28 Mar 2018
Volumen & Heft: Volumen 35 (2017) - Heft 1 (December 2017) - STATE AND ECONOMY
Seitenbereich: 129 - 141
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Consumer Policy Strategy 2002-2006, (2002), Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM , no. 208, final 7.05.2002. Search in Google Scholar

Handel i usługi w warunkach transformacji-uwarunkowania i bariery rozwoju. Opracowanie Departamentu Rynku i Ochrony Konsumenta PIH [Trade and services in the period of transformation - conditions and barriers to development. The report of the Department of Market and Consumer Protection of the Polish Trade Chamber] (1995), ”Przegląd Rządowy” [Government Review] no. 11, p. 112-115. Search in Google Scholar

Journal of Laws, 1990, no. 14, item 88 - Counteracting Monopolistic practices. Search in Google Scholar

Journal of Laws, 1994, no. 11, item 38 - The Europe Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part and the Republic of Poland, of the other part, made in Brussels on December 16, 1991. Search in Google Scholar

Journal of Laws, 2004, no. 128, item 603 - Ratification of the Convention on the Organization of Economic Cooperation and Development. Search in Google Scholar

Kierunki polityki społeczno - gospodarczej do 1994 roku. Dokument rządu RP, [Directions of the socio-economic policy until 1994. The document of the government of the Republic of Poland] (1992), ”Przegląd Rządowy” [Government Review] no. 3, p. 47-49. Search in Google Scholar

Polityka konsumencka rządu na lata 2000-2001. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 30 maja 2000 r. Opracowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [Consumer policy of the government for the years 2000-2001. The document adopted by the Council of Ministers on May 30, 2000. Report of the Office of Competition and Consumer Protection] (2000), ”Przegląd Rządowy” [Government Review] no.8, p. 121-136. Search in Google Scholar

Polityka konsumencka rządu na lata 2002-2003. Dokument przygotowany w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zaakceptowany przez rząd 12 marca 2002 r. [Consumer policy of the government for the years 2002-2003. Document prepared in the Office of Competition and Consumer Protection, accepted by the government on March 12, 2002] (2002), ”Przegląd Rządowy” [Government Review] no. 5, p.137-155. Search in Google Scholar

Program polityki konsumenckiej na lata 1998-1999. Opracowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [Government consumer policy program for the years 1998-1999. Report of the Office of Competition and Consumer Protection] (1998), ”Przegląd Rządowy” [Government Review] no. 12, p. 100-109. Search in Google Scholar

Resolution on the protection of consumers was signed unanimously by the member states including Poland on April 1985 http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r248.htm, (access on August 3, 2017). Search in Google Scholar

Rządowy program ochrony konkurencji [Governmental program of competition protection] (1993), “Biuletyn Urzędu Antymonopolowego” [Polish Competition Council Bulletin] no. 1, p. 9-13. Search in Google Scholar

Strategia dla Polski. Rządowy program polityki społeczno-gospodarczej na lata 1994-1997 [Strategy for Poland. Government program of socio-economic policy for the years 1994-1997] (1994), Przegląd Rządowy [Government Review], issue 6, p. 47-69. Search in Google Scholar

Strategia polityki konsumenckiej na lata 2004-2006 [Strategy of consumer policy for the years 2004-2006] (2004), ”Przegląd Rządowy” [Government Review] no. 9, p. 109-113. Search in Google Scholar

Day G., Aaker D. (1970), A Guide to Consumerism, “Journal of Marketing” no. 4, p.13-15. Search in Google Scholar

Kołodko G. (1994), Strategia dla Polski [Strategy for Poland], Wydawnictwo Poltext, Warsaw. Search in Google Scholar

Łętowska E. (2002), Prawo umów konsumenckich [Consumer agreement law], C. H. Beck, Warsaw. Search in Google Scholar

Małysa-Kaleta A. (2002), Konsumpcja w kształtowaniu życia Polaków [Consumption in shaping Poles’ lives], [in:] Kędzior Z., Kieżel E. (ed.), “Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych” [Consumption and market in the period of systemic transformation], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw, p. 22-23 Search in Google Scholar

Niepokulczycka M. (1998), Polityka konsumencka w Polsce - aspekt integracyjny [Consumer policy in Poland - aspect of integration], [in:] Gutkowska K., Ozimek I. (ed.), “Socjoekonomiczna i prawna sytuacja konsumentów w Polsce w obliczu integracji z U nią Europejską” [Socioeconomic and legal situation of consumers in Poland and the integration with the European Union], Wydawnictwo SGGW, Warsaw, p. 105-119 Search in Google Scholar

Niepokulczycka M. (1999), Polityka konsumencka i ochrona interesów konsumentów: Materiały dla pracowników i działaczy samorządów terytorialnych [Consumer policy and protection of consumer welfare: information for local governments’ employees and activists], Federacja Konsumentów, Warsaw. Search in Google Scholar

Ostrowska E (1998), Ochrona konsumentów [Protecting consumers], “Biuletyn Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów“ [Bulletin of the Office of Competition and Consumer Protection], no. 18-19, p. 16. Search in Google Scholar

Ozimek I. (1999), Stan świadomości polskich konsumentów w zakresie ochrony konsumenta w Polsce w perspektywie integracji z UE [Level of Polish consumers’ awareness regarding consumer protection in Poland in the light of the future integration with the EU ], [in:] Karcz K. (ed.), “Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja?” [Consumer and business in Europe - ethnocentrism or globalization?], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, p. 280-292. Search in Google Scholar

Próchniak E., Zgadło J. (1998), Ochrona konkurencji i konsumenta [Protecting competition and consumers], Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz. Search in Google Scholar

Ringstedt N. (1990), OECD and Consumer Policy, “Journal of Consumer Policy” no. 4, p. 467-475. Search in Google Scholar

Rosati D. (1998), Polska droga do rynku [Polish journey towards the market], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw. Search in Google Scholar

Światowy G. (1998), Ochrona konsumenta w procesie urynkowienia gospodarki polskiej i jej integracji z Unia Europejską [Consumer protection in the process of marketing the Polish economy and its integration with the European Union], [in:] Gutkowska K., Ozimek I. (ed.), “Socjoekonomiczna i prawna sytuacja konsumentów w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską” [Socioeconomic and legal situation of consumers in Poland in the light of the integration with the European Union], Wydawnictwo SGGW, Warsaw, p.120-134. Search in Google Scholar

Wilk K. (2000), Interes konsumenta w gospodarce rynkowej i jego ochrona [Consumer’ welfare and protection in market economy] [in:] Kieżel E. (ed.), ”Rynkowe zachowania konsumentów” [Market behaviors of consumers], Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, p. 221-230. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo