1. bookVolumen 35 (2017): Heft 1 (December 2017)
    STATE AND ECONOMY
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

To Regulate or to Liberate? Business Development and the Dilemmas of the Authorities Regarding the Shape of Economic Policy in the Years 1989–1995

Online veröffentlicht: 28 Mar 2018
Volumen & Heft: Volumen 35 (2017) - Heft 1 (December 2017) - STATE AND ECONOMY
Seitenbereich: 113 - 127
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Act of July 26, 1991 on the conditions of international road transport, Dz. U. [Journal of Laws] 1991, no. 75, item 332. Search in Google Scholar

Act of July 28, 1990 on insurance, Dz. U. [Journal of Laws] 1990, no. 59, item 334. Search in Google Scholar

Bac M., (2009), Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach. Rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie [Managing disaster-related risk in real estate. Polish and global insurance solutions], Toruń. Search in Google Scholar

Bentkowska-Senator K, Kordel Z., (2007), Polski transport samochodowy ładunków [Polish car transport of goods], Bydgoszcz - Gdańsk - Warszawa. Search in Google Scholar

Bronk H., (1996), Transport samochodowy na międzynarodowym rynku usług transportowych [Car transport in the international transport market] [in:] Kopycińska D. (ed.), Przedsiębiorstwo na rynku [An enterprise in the market], vol. II, Transport i łączność w procesie transformacji [Transport and communication in the transformation process], Szczecin, p. 19-28. Search in Google Scholar

Bukowski Z., (1997), Ochrona środowiska w przekształceniach własnościowych przedsiębiorstw państwowych, [Environment protection in ownership transformation of state enterprises] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Administracja Publiczna” [Scholarly papers of the Teaching College in Bydgoszcz, Public administration], vol. 1, p. 55-71 Search in Google Scholar

Czaja S., Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z., (1994), Polityka ekologiczna w okresie transformacji gospodarczej w Polsce [Environmental policy in the period of economic transformation in Poland], Wrocław. Search in Google Scholar

Fok K., (1997). Komu odszkodowania? [Compensation for whom?], “Asekuracja & Re” [Security & Re], August 1997, p. 10 Search in Google Scholar

Gomułka S., (2016), Transformacja i rozwój. Teoria i polityka gospodarcza [Transformation and development. Economic theory and policy], Warszawa. Search in Google Scholar

Holly R, (1997), Mali czują się pewniej [Small players feel more secure], “Asekuracja & Re” [Security & Re], March 1997, p. 52-53 Search in Google Scholar

Jak kusi kasa. Spowiedź liberała (2014), [How cash tempts you. Confessions of a liberal]. Interview of Grzegorz Sroczyński with Jan Krzysztof Bielecki, “Gazeta Wyborcza”, May 17-18, p. 14-15. Search in Google Scholar

Kamosiński S., (2013), Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez żywioły jako forma zarządzania działalnością gospodarczą w Polsce po 1990 roku [Insurance against damage caused by natural disasters as a form of managing economic activity in Poland after 1990] [in:] Głowiński T., Kościk E. (ed.), Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Klęski elementarne na przestrzeni wieków [Air, famine, fire, and war. Natural disasters in history], Wrocław, p. 349-363. Search in Google Scholar

Kamosiński S., (2014), Samochodowy transport ciężarowy w Polsce u schyłku Polski Ludowej i w okresie transformacji ustrojowej (1989-2004) [Truck transport in Poland in the final period of the Polish Peoples’ Republic and in the period of systemic transformation (1989-2004)], [in:] Głowiński T., Klementowski R. (red.), Na lądzie, w wodzie i w powietrzu… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków [On land, in the water, and in the air. The history of transport in Poland], Wrocław, p. 315-336 Search in Google Scholar

Kamosiński S., (2016), Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw a problem ochrony środowiska naturalnego [Ownership transformation of enterprises and the problem of natural environment protection] [in:] Głowiński T., Zawadka M., Od systemu żarowego do ekorozwoju. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich - aspekt historyczny [From the slash-and-burn system to eco-development. Protection and use of natural environment resources in Poland - historical aspect], Wrocław, p. 307-326 Search in Google Scholar

Kierunki prywatyzacji w 1994 rok, załącznik nr 10 do ustawy budżetowej na rok 1994 [Directions of privatization in 1994. Attachment 10 to the Budget Act for the year 1994], Dz. U. [Journal of Laws] 1994, no. 52, item 209. Search in Google Scholar

Klimkowski C., (2002), Istota, skutki i zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie polskim [Disaster risk in Polish agriculture - its essence, results, and management], Warsaw. Search in Google Scholar

Kostrzewski L., Miączyński P., (2012), Łowcy milionów [Million hunters], Warsaw. Search in Google Scholar

Kowal S., (2015), Dwadzieścia pięć lat transformacji polskiej gospodarki. Przemiany ku nowoczesności czy nadrabianie zapóźnień? [Twenty-five years of the Polish economic transformation. Changes towards modernity or making up for lost time?] [in:] Białecki K., Jankowiak S., Reczek R., (eds.) Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 roku i ich konsekwencje [A step towards freedom. June 1989 election and its repercussions], Poznań, p. 263-288 Search in Google Scholar

Kowalewski E., (2002), Reforma polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych w latach 1990-2001 [Reform of the Polish economic insurance law in the years 1990-2001] [in:] Sangowski T. (ed.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej [Insurance in a market economy], vol. IV, Bydgoszcz-Poznań, p. 9-30 Search in Google Scholar

Letkiewicz A., (2003), Przedsiębiorstwa transportu samochodowego w warunkach transformacji gospodarczej Polski [Car transport companies in the conditions of economic transformation in Poland], Gdańsk. Search in Google Scholar

Mindur M., (2007), Transport w gospodarce [Transport in the economy] [in:] Liberadzki B., Mindur L., Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski [Conditions of the development of the Polish transport system], Warszawa - Radom, p. 43-93 Search in Google Scholar

Polityka ekologiczna państwa [The Environmental Policy of the State] (1990), November, www.ksi.home.pl/archiwaprzelomu/obrazy/AP-6-1-1-48_25.pdf, accessed on March 12, 2016. Search in Google Scholar

Resolution of the Polish Sejm of February 12, 1993 concerning basic directions of privatization in 1993, MP 1993, no. 9, item 64 Search in Google Scholar

Resolution of the Polish Sejm of January 19, 1995 concerning sustainable development, MP 1995, no. 4, item 47 Search in Google Scholar

Stodulski W., (1996), Przekształcenia własnościowe w przemyśle a ochrona środowiska [Ownership transformation in the industry and environment protection], [in:] Poskrobko B. (ed.), Ekologiczne aspekty prywatyzacji [Environmental aspects of privatization], Białystok, p. 48-63. Search in Google Scholar

Tudruj J., (1996). Zagadnienia ekologiczne w procesie prywatyzacji [Environmental issues in the privatization process] [in:] B. Poskrobko B., (ed.) Ekologiczne aspekty prywatyzacji [Environmental aspects of privatization], Białystok, p. 41-47. Search in Google Scholar

Wąsiewicz A., (1994), Charakterystyka polskiego systemu ubezpieczeń gospodarczych [Characteristics of the Polish economic insurance system] [in:] Wąsiewicz A. (ed.) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej [Insurance in market economy], Bydgoszcz, p. 9-37 Search in Google Scholar

Wąsiewicz A., (1997), Prawna organizacja systemu ubezpieczeń gospodarczych w Polsce [Legal organization of the economic insurance system in Poland], [in:] Wąsiewicz A. (ed.) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej [Insurance in a market economy], vol. III, Bydgoszcz, p. 25-53 Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo