1. bookVolumen 35 (2017): Heft 1 (December 2017)
    STATE AND ECONOMY
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Currency Reforms in the Polish State After 1945. Legaleconomic Issues

Online veröffentlicht: 28 Mar 2018
Volumen & Heft: Volumen 35 (2017) - Heft 1 (December 2017) - STATE AND ECONOMY
Seitenbereich: 97 - 111
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Belka M. (1994), Inflacja [Inflation], [in:] Elementarne Zagadnienia Ekonomii [Elementary Economy Issues], Milewski Roman (red.), Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Biliński L. (1924), Wspomnienia i dokumenty [Memories and documents], t. I [part I], (1846 - 1914), Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa. Search in Google Scholar

Dalton H. (1948), Zasady Skarbowości [The rules of the Treasury], Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Łódź. Search in Google Scholar

Domański L. (1949), Zobowiązania pieniężne w świetle dekretu z 27 lipca 1949 r. [Monetary obligations in the light of the decree of July 27, 1949.], „Przegląd Notarialny”, II/1949. Search in Google Scholar

Fedorowicz Z. (1962), Pieniądz w gospodarce socjalistycznej (Zarys teorii) [Money in the socialist economy (Outline of theory)], Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa. Search in Google Scholar

Fedorowicz Z. (1975), Podstawy teorii pieniądza w gospodarce socjalistycznej [The basics of money theory in the socialist economy], Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Grabski Wł. (1927), Druga inflacja polska [Second Polish Inflation], „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2/1927. Search in Google Scholar

Grabski Wł. (1927), Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924 - 1925) [Two years of work at the basis of our statehood (1924 - 1925)], nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa. Search in Google Scholar

Gruber H. (1968), Wspomnienia i uwagi 1892 - 1942 [Memories and remarks 1892 - 1942], Gryf Publications, Londyn. Search in Google Scholar

Herer W. (1950), Reforma walutowa [Currency reform], „Nowe Drogi”, 6/1950. Search in Google Scholar

Jastrzębski R. (2009), Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno- -prawnych w II Rzeczypospolitej [The impact of purchasing power of money on the performance of private law obligations in the Second Polish Republic], Wolters Kluwer, Warszawa. Search in Google Scholar

Jastrzębski R. (2013), Polityka inflacyjna państwa polskiego w XX wieku a interes prywatny. Zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne [The inflation policy of the Polish state in the 20th century and the private interest. Legal, economic and social issues], [in:] Interes publiczny a interes prywatny w prawie [Public interest and private interest in law], Giaro Tomasz (red.), Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Search in Google Scholar

Jastrzębski R. (2016), Lex Zoll. Zarys prawno - ekonomiczno - historyczny [Lex Zoll. Legal, economic and historical outline], Wolters Kluwer, Warszawa. Search in Google Scholar

Kalecki M. (1936), Parę uwag o teorii Keynesa [A few notes about Keynes’ theory], „Ekonomista”, 3/1936. Search in Google Scholar

Karpiński Z. (1964), Kryzys dolara i kapitalistycznego systemu walutowego [The crisis of the dollar and the capitalist currency system], Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Karpiński Z. (1968), Ustroje pieniężne w Polsce od roku 1917 [Monetary systems in Poland since 1917], Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa. Search in Google Scholar

Keynes J. M. (1985), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza [General theory of employment, interest and money], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. Search in Google Scholar

Knakiewicz Z. (1984), Polskie koncepcje monetarne [Polish monetary concepts], „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 4/1984. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 232) [Constitution of the Polish People’s Republic of 22 July 1952] Search in Google Scholar

Kosikowski C. (1990), Pieniądz jako instytucja prawno - finansowa [Money as a legal and financial institution], [in:] System instytucji prawno - finansowych PRL [System of legal and financial institutions of the People’s Republic of Poland], tom V [vol.V], Instytucje systemu pieniężno - kredytowego i ubezpieczeń [Institutions of the monetary-credit system and insurance], Weralski Marian (red.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź. Search in Google Scholar

Krzyżanowski W. (1938), Finansowanie wojny współczesnej [Financing modern war], M. Kossakowska, Lublin. Search in Google Scholar

Kucharski M. (1975), Obieg pieniężny [Cash flow], [in:] Finanse Polski Ludowej w trzydziestoleciu (1944 - 1973) [Finances of People’s Poland in the Thirty Years (1944 - 1973)], Bień Witold (red.), Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Kurowski L. (1950), Charakterystyka reformy walutowej [Characteristics of currency reform], „Państwo i Prawo”, 5 - 6/1950. Search in Google Scholar

Kurowski S. (1990), Polityka gospodarcza PRL [The economic policy of the Polish People’s Republic], Editions Spotkania, Warszawa. Search in Google Scholar

Landau Z. (1963), Plan stabilizacyjny 1927 - 1930, geneza, założenia, wyniki [Stabilization plan 1927 - 1930, genesis, assumptions, results], Książka i Wiedza, Warszawa. Search in Google Scholar

Landau Z. (1964), Polityka walutowa Polski Ludowej w okresie lubelskim [The currency policy of People’s Poland in the Lublin period], „Kwartalnik Historyczny”, LXXI/1964. Search in Google Scholar

Landau Z. (1968), Reformy walutowe na ziemiach polskich w 1945 roku [Currency reforms in Poland in 1945], „Kwartalnik Historyczny”, LXXV/1968. Search in Google Scholar

Landau Z. (1974), Reformy walutowe w latach 1944 - 1950 [Currency reforms in 1944-1950], [in:] Gospodarka Polski Ludowej 1944 - 1955 [Economy of People’s Poland 1944 - 1955], Kaliński Janusz, Landau Zbigniew (red.), Książka i Wiedza, Warszawa 1974. Search in Google Scholar

Landau Z., Roszkowski W. (1995), Polityka gospodarcza II RP i PRL [Economic policy of the Second Polish Republic and the Polish People’s Republic], Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Langrod R. (1946), Nasza waluta a nowy system monetarny [Our currency and the new monetary system], „Państwo i Prawo” 3/1946. Search in Google Scholar

Łętowska E. (1985), Zjawisko inflacji a prawo cywilne [Inflation and civil law], „Nowe Prawo”, 5/1985. Search in Google Scholar

Łętowska E. (1986), Zasada nominalizmu w kodeksie cywilnym (Ocena regulacji i perspektywy) [The principle of nominalism in the Civil Code (Regulatory assessment and perspectives)], „Nowe Prawo”, 1/1986. Search in Google Scholar

Malicki J. (1955), Reforma systemu pieniężnego [The reform of the money system], „Gospodarka Planowa”, 11/1955. Search in Google Scholar

Młynarski F. (1925), Kryzys i reforma walutowa [Crisis and currency reform], Książnica - Atlas, Lwów - Warszawa. Search in Google Scholar

Morawski W. (2008), Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej [From the Mark to the Zloty. Financial history of the Second Polish Republic], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Nowicka A. (1989), Nominalizm a inflacja: w oczekiwaniu zmian legislacyjnych [Nominalism and inflation: in anticipation of legislative changes], „Państwo i Prawo”, 9/1989. Search in Google Scholar

Oleszko A. (1986), Zasada nominalizmu w prawie cywilnym [The principle of nominalism in civil law], „Palestra”, 12/1986. Search in Google Scholar

Orłowski M. (1937), Pieniądz [Money], [in:] Private Law Encyclopedia founded by Henryk Konic, Zoll Fryderyk, Wasilkowski Jan (red.), t. III, nakł. Instytutu Wydawniczego ,,Bibljoteka Polska”, Warszawa. Search in Google Scholar

Piasecki K. (1986), Ceny oraz waloryzacja świadczeń w praktyce sądowej (z uwzględnieniem zagadnień legislacyjnych) [Prices and valorisation of benefits in court practice (including legislative issues)], „Nowe Prawo”, 1/1986. Search in Google Scholar

Piłejko K. (1971), Złoto i dolar [Gold and dolar], Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa. Search in Google Scholar

Po reformie pieniądza [After the money reform], (1950) „Śląskie Wiadomości Gospodarcze”, nr 45 - 46/1950. Search in Google Scholar

Rutkowski J. (1989), Inflacja w Polsce Ludowej [Inflation in People’s Poland], Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Rybarski R. (1922), Marka polska i złoty polski [Polish Mark and Polish Zloty], Perzyński, Niklewicz i S-ka, Warszawa. Search in Google Scholar

Rybarski R. (1935), Nauka Skarbowości [Science of Treasury], Warszawa (reprint Wolters Kluwer, Warszawa, 2015). Search in Google Scholar

Skubiszewski K. (1960), Odpowiedzialność międzynarodowa za pieniądz okupacyjny [International responsibility for occupation money], „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2/1960. Search in Google Scholar

Skubiszewski K. (1960), Pieniądz na terytorium okupowanym. Studium prawnomiędzynardowe ze szczególnym uwzględnieniem praktyki niemieckiej [Money in occupied territory. A legal- international study with a special focus on German practice], Instytut Zachodni, Poznań. Search in Google Scholar

Stelmachowski A. (1965), Nominalizm pieniężny a waloryzacja [Cash Nominalism and Valorisation], „Studia Cywilistyczne”, IV/1965. Search in Google Scholar

Szturm de Sztrem T. (1923), Znaczenie inflacji jako podatku [The importance of inflation as a tax], „Ekonomista”, 3/1923. Search in Google Scholar

Taylor E. (1926), Druga Inflacja Polska. Przyczyny - Przebieg - Środki Zaradcze [Second Inflation of Poland. Causes - Course - Remedies], Gebethner i Wolff, Poznań - Warszawa. Search in Google Scholar

Taylor E. (1926), Inflacja Polska [Polish Inflation], nakł. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań. Search in Google Scholar

Wasilkowski J. (1948), Zagadnienie nominalizmu pieniężnego w orzecznictwie polskim [The issue of monetary nominalism in Polish jurisprudence], „Państwo i Prawo”, 8/1948. Search in Google Scholar

„Wiadomości Narodowego Banku Polskiego”, 1/1953. Search in Google Scholar

Winiecki J. (1986), Źródła inflacji w gospodarce rynkowej i w gospodarce planowej [Sources of inflation in a market economy and a planned economy], Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo