1. bookVolume 116 (2019): Issue 2 (February 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The Former Urban School Gardens

Published Online: 16 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 2 (February 2019)
Page range: 19 - 28
Received: 13 Feb 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

In the studies, the subject of the so-called central school gardens which were founded in interwar Poland was undertaken, thinking about the pupils of all schools in a given city, irrespectively of the level of learning. The character of the gardens was determined by the goal they served, as well as by the user for whom they were founded – they were, first of all, demonstration gardens, based on the model of university botanic gardens. From among the whole group of school gardens which were founded in great quantities at that time, they were distinguished by their relatively large scale, often with access for the wider public and by a “park nature”; therefore, their layout, architectonic details, and partly their plant selection, are not only the reflection of the requirements, being imposed by their didactic function but also a picture of contemporary fashion or standards and rules for the design of gardens and parks.

Keywords

[1] Antoniewicz J., Ogrody szkolne, Ruch Pedagogiczny, No. 5/1928, 145–151.Search in Google Scholar

[2] Dyakowski B., Zarys metodyki niższego kursu nauki o przyrodzie, Książnica–Atlas, Lwów– Warszawa 1930.Search in Google Scholar

[3] Szafer W., Ogrody Szkolne, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów–Warszawa 1921.Search in Google Scholar

[4] Antoniewicz J., Ogrody szkolne, Praca Szkolna, No. 7/1928, 212–214.Search in Google Scholar

[5] Wojnar J., Nieco o ogrodach szkolnych, Miesięcznik Pedagogiczny, No. 8-9/1930, 202–205.Search in Google Scholar

[6] Orodyński P., Jaki był początek Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, Czasopismo Przyrodnicze, No. 3-4/1929, 89–92.Search in Google Scholar

[7] Orodyński P., Sprawozdanie z działalności Sekcji Ogrodów Szkolnych PPTP za rok 1931, Czasopismo Przyrodnicze, No. 3-4/1931, 161–163.Search in Google Scholar

[8] Dajdok Z., Kącki Z., Dawny Szkolny Ogród Botaniczny we Wrocławiu – obecnie sektor Parku Szczytnickiego, Biuletyn Ogrodów Botanicznych, No. 5/1996, 101–107.Search in Google Scholar

[9] Łukasiewicz A., Łukasiewicz S., Udokumentowana historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2015.Search in Google Scholar

[10] Wodziczko A., Ogrody Botaniczne w Polsce, [in:] Pamiętnik Jubileuszowej Wystawy Ogrodniczej w Poznaniu 25. IX.–3. X. 1926, Komitet Jubileuszowej Wystawy Ogrodniczej, Poznań 1926, 45–59.Search in Google Scholar

[11] Kałużna K., Ogrody Botaniczne Bydgoszczy, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2003.Search in Google Scholar

[12] Akta osobowe Wacława Zaykowskiego. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, sygn. 2/14/0/6/6838.Search in Google Scholar

[13] Anonim, Wynik konkursu, Ogrodnik, No. 13/1922, 199.10.1080/00358532209411931Search in Google Scholar

[14] Jankowski E., Ogrody ozdobne w Polsce, [in:] Pamiętnik jubileuszowej wystawy ogrodniczej w Poznaniu, 25 IX–3 X 1926, Komitet Jubileuszowej Wystawy Ogrodniczej, Poznań 1926, 93–106.Search in Google Scholar

[15] Mowszowicz J., Park Ludowy, [in:] Parki Łodzi, eds. J. Mowszowicz, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1962, 180–189.Search in Google Scholar

[16] Zaykowski S., Zaykowski W., Wyniki konkursu na plan ogródka botanicznego. Opis do projektu, Ogrodnik, No. 6/1914, 84–92.Search in Google Scholar

[17] Stanio W., Ogród Przyrodniczy Międzyszkolny w Łowiczu, Życie Gromadzkie. Tygodnik społeczno-gospodarczy, Kutno-Łowicz-Sochaczew, No. 24/1936, 1–3.Search in Google Scholar

[18] Anonim, 800-lecie Łowicza, Życie Gromadzkie. Tygodnik społeczno-gospodarczy, Kutno-Łowicz-Sochaczew, No. 23/1936, 5–6.Search in Google Scholar

[19] <https://bydgoszcz.fotopolska.eu/990061,foto.html?o=b129287> (acces: 05.06.2014).Search in Google Scholar

[20] Album fotograficzny z budowy i otwarcia Międzyszkolnego Ogrodu Botanicznego w Łowiczu na Bratkowicach, 1932–1938. Archiwum Państwowe w Warszawie oddział w Łowiczu, Zbiór Władysława Stanio, sygn. 75/33/0/-/3.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo