1. bookVolume 116 (2019): Issue 2 (February 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Guidelines for Revitalization of Rural Areas Based on Landscape Studies

Published Online: 16 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 2 (February 2019)
Page range: 5 - 17
Received: 21 Jan 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The objective of the article is to present the possibility of using landscape studies in the development of guidelines for the revitalization of rural areas. Performing detailed analyses of the cultural and aesthetic values of the landscape has become the basis for formulating the directions for the development of the rural areas located in the vicinity of the town of Drawsko Pomorskie, that previously were part of state collective farms. Landscape studies included the identification and characterization of natural elements and cultural and aesthetic values of the area, based on the landscape audit methodology and commonly applied principles of valorization of cultural landscape. The analyses allowed us to identify areas that, due to a significant decline in the value of the landscape, caused mainly by the location of objects related to the former state farms, require the analysis of the legitimacy of their further protection within the “Pojezierze Drawskie” [hereinafter “Drawsko Lakeland”] Protected Landscape Area. As a result, it was possible to formulate new guidelines for the revitalization of the studied area.

Keywords

[1] Bogdanowski J., Architektura krajobrazu, Warszawa 1973.Search in Google Scholar

[2] Bogdanowski J., Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1976.Search in Google Scholar

[3] Bogdanowski J. (eds.), Krajobraz kulturowy Polski. Województwo Małopolskie, Stowarzyszenie Natura i Kultura. Kraków-Warszawa, 2001.Search in Google Scholar

[4] Cymernan R., Hopfer A., Zastosowanie metody Sohngena do oceny wartości przyrodniczych krajobrazu obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Vol. 18, 1988.Search in Google Scholar

[5] Daniel T.C., Boster R.S., Measuring Landscape Esthetics: The Scenic Beauty Estimation Method, Fort Collins, USDA Forest Services Research Paper RM-167, 1976.Search in Google Scholar

[6] Gminna Ewidencja Zabytków Drawska Pomorskiego, Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej VERBUM, Szczecin 2010.Search in Google Scholar

[7] Kozaczko M., Miasto przyszłości, czyli problemy neokontekstualizmu, Czasopismo Techniczne, Vol. 1/2012, 447-452.Search in Google Scholar

[8] Krzymowska-Kostrowicka A., Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa 1997.Search in Google Scholar

[9] Lynch K., The Image of the City, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1960.Search in Google Scholar

[10] Łakomy K., Genius loci w sztuce ogrodowe (aspekty historyczne i współczesne), Czasopismo Techniczne, Vol. 13/2010, 5-11.Search in Google Scholar

[11] Myga-Piątek U., Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych, Przegląd Geograficzny, Vol. 73/2001, l63-l76.Search in Google Scholar

[12] Myga-Piątek U., Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych, [in:] Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, eds. Kistowski M., Korwel-Lejkowska B., Gdańsk–Warszawa, 101-110, http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol19/myga_piatek_2007.pdf. (access: 24.05.2018).Search in Google Scholar

[13] Norberg-Schulz Ch., Genius loci. Towards fenomenology of architecture, London 1980.Search in Google Scholar

[14] Novak Z., Od urbanistyki do architektury życia i krajobrazu, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury PAN Oddział Kraków, Vol. VI, Kraków 1972.Search in Google Scholar

[15] Panofsky E., Meaning in the Visual Arts, UCP, Chicago 1983.Search in Google Scholar

[16] Rybak-Niedziółka K., Analizy krajobrazowe w diagnostyce przestrzeni na potrzeby rewitalizacji. Biuletyn KPZK, Vol. 264/2017, Wyd. PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 100-118.Search in Google Scholar

[17] Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1998.Search in Google Scholar

[18] Solon J., Chmielewski T. J., Myga-Piątek U., Kistowski M., Myczkowski Zb., Plit J., Przygotowanie opracowania pt. „Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia”, Zadanie III.1. Opracowanie szczegółowej instrukcji postępowania, prowadzącej wykonawcę audytu od rozpoczęcia prac do pełnego zakończenia, wersja 2, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Warszawa 2014.Search in Google Scholar

[19] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie, eds. Kozłowski P., Kajetańczyk R., Arciuszkiewicz U., Fojud A., Curanow V., Kozaczuk E., INVEST PLAN, Poznań-Czaplinek, Drawsko Pomorskie 2003.Search in Google Scholar

[20] Szczepanik-Janyszek M., Janyszek S., Waloryzacja przyrodnicza gminy Drawsko Pomorskie (operat generalny), opracowany na podstawie operatu szczegółowego z zakresu flory i roślinności oraz przyrody nieożywionej i krajobrazu, Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin 2002.Search in Google Scholar

[21] Szopińska E., Rubaszek J., Raduchowska O., Ocena krajobrazu – przegląd wybranych metod, Architektura krajobrazu, Vol. 2/2016, 54-71.Search in Google Scholar

[22] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmacnianiem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015, poz. 774).Search in Google Scholar

[23] Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, (reprint), Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1984.Search in Google Scholar

[24] Witek M., Witek W., Gmina Drawsko Pomorskie – Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2010-2014, Verbum, Szczecin 2010.Search in Google Scholar

[25] Zachariasz A., Pomysł na krajobraz – o planowaniu i projektowaniu krajobrazu, [in:] Planowanie krajobrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, 2013, 114-126.Search in Google Scholar

[26] Zachariasz A., O architekturze krajobrazu, kompozycji krajobrazu i specjalistycznej terminologii – rozważania wprowadzające, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Vol. 32/2016, Sosnowiec, 11-29.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo