1. bookVolume 117 (2020): Issue 1 (January 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Noise from refuse collection and disposal in residential developments in the context of Polish legal and formal conditions

Published Online: 06 Nov 2020
Volume & Issue: Volume 117 (2020) - Issue 1 (January 2020)
Page range: -
Received: 21 Jan 2020
Accepted: 21 Oct 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The generation of waste is one of the main global environmental problems. Waste segregation, storage in containers and disposal are issues requiring adequate solutions. It is the architect who is responsible for designing the correct place for the collection of solid waste within the area of residential development, and this task is a complicated issue. A place for solid waste collection and its disposal is particularly important in the context of a friendly acoustic climate and a healthy residential environment. The author analysed the amounts of solid waste generated in the residential development area and the requirements related to refuse segregation. A significant element of the performed analysis is to study formal requirements and design guidelines for solid waste collection points in the area of multi-family residential developments. The author describes the impact of the individual elements of the refuse collection and disposal process on the acoustic climate prevailing in the nearest residential locations.

Keywords

EPA (Environment Protection Authority). (2013). Noise Guide for Local Government, Environment Protection Authority. Sydney. Retrieved from: https://www.epa.nsw.gov.au/your-environment/noise/regulating-noise/noise-guide-local-government (date of access: 2017/12/10).Search in Google Scholar

Opęchowski, S. (2016). Zasady określania liczby i rodzaju pojemników do zbierania odpadów komunalnych, w tym do selektywnego gromadzenia oraz częstotliwości ich opróżniania. Poradnik, Ośrodek badawczo-rozwojowy ekologii miast. Łódź. Retrieved from: http://www.pigo.org.pl/darek/opracowanie_pojemniki.pdf. (date of access: 2016/12/10).Search in Google Scholar

PN-EN ISO 3746:2011. (2011). Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst jednolity (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Teks jednolity (Dz.U. 2014 poz. 112).Search in Google Scholar

Santos, H., Santos. M. (2018). The meaning of comfort in residential environments. Proarq18. Retrieved from: http: https://cadernos.proarq.fau.ufrj.br/public/docs/Proarq18 (date of access: 2020/01/20).Search in Google Scholar

SCANIA. (2017). Retrieved from: https://www.scania.com/group/en/home/newsroom/news/2019/a-scania-gas-refuse-truck-operates-in-the-narrow-streets-of-vilnius.html (date of access: 2017/02/09).Search in Google Scholar

Schneider-Skalska, G. (2011). Designing a healthy housing environment. Selected problems, LAP LAMBERT, Saarbrucken. Academic Publishing.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).Search in Google Scholar

Walicka-Góral, B. (2018). Wpływ urbanistyczno-architektonicznego kształtowania mieszkaniowego wnętrza urbanistycznego na jego komfort akustyczny. Praca doktorska. Kraków: Politechnika Krakowska.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo