1. bookVolume 117 (2020): Issue 1 (January 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The contemporary importance of the Old Canal area for the centre of Bydgoszcz and its influence on the city’s cultural landscape

Published Online: 15 Oct 2020
Volume & Issue: Volume 117 (2020) - Issue 1 (January 2020)
Page range: -
Received: 11 Dec 2019
Accepted: 12 Oct 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

European cities are centuries-old connections of social and cultural interrelations in which the history and heritage of generations have formed a specific model of collective life and culture. The nature, prestige and signs of urban life in these cities are best indicated by their public spaces and their structure and inclusion in the urban tissue. Being presentable areas as well as places of social intercourse and activity, public spaces form multipurpose areas which establishe the city’s cultural landscape. Simultaneously, the game for urban areas in the city and related economic interests, and market all activities promoting the city’s image and interfering with the city’s structure, pose a threat to the sensible development of the most valuable parts of the urban space. Globalisation processes contribute to the unification and standardisation of any forms of life, including space. The need for maintaining the continuity of urban tissue requires that its historical traces be cultivated. In this context, the contemporary role of the Old Canal area for downtown Bydgoszcz and its influence on the development of the city’s cultural landscape are part of the current strategies for the culture-forming regeneration of urban space.

Keywords

Badtke, M. (2006). Kanał Bydgoski. Bydgoszcz: Wydawnictwa Regionalne Eko-Bad.Search in Google Scholar

Böhm, A., Zachariasz, A. (1997). Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa, Ilustrowany słownik angielsko-polski. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury.Search in Google Scholar

Dombrowicz, M., Januszewski, M. (2013). Stary Kanał Bydgoski przewodnik edukacyjny. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.Search in Google Scholar

Grześkow, I. (2012). Idea miasta-ogrodu w jednostce strukturalnej śródmieścia Bydgoszczy. Czasopismo Techniczne, 6-A (19), 327–334.Search in Google Scholar

Biskup, M. (Ed.) (1991). Historia Bydgoszczy, tom I, Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

Hołub, A. (2005). Współczesna przestrzeń publiczna – poszukiwanie przesłanek projektowych. In: M. Kochanowski (Ed.), Przestrzenie publiczne miasta postindustrialnego (pp. ??–??). Warszawa: Biblioteka Urbanisty, Urbanista.Search in Google Scholar

Januchta-Szostak, A. (2019). Miasta przyjazne rzekom. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.Search in Google Scholar

Januchta-Szostak, A. (2012). Społeczne i krajobrazowe walory wody w środowisku miejskim. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.Search in Google Scholar

Kochanowska, D. (2005). Śródmiejskie przestrzenie publiczne – współczesne przekształcenia. In: M. Kochanowski (Ed.), Przestrzenie publiczne miasta postindustrialnego (pp. ??–??). Warszawa: Biblioteka Urbanisty, Urbanista.Search in Google Scholar

Kozłowska-Adamska, M., Zieliński, K. (2012). Bydgoski Węzeł Wodny (BWW) jako miejsce rekreacji i wypoczynku Bydgoszczan. In: D. Szumińska (Ed.), Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki (pp. ??–??). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.Search in Google Scholar

Kuc, S. (2019). Woda rzeczywistość i iluzje. Niemieckie wystawy ogrodnicze w latach 2007–2017. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.Search in Google Scholar

Kuczma, R. (1995). Zieleń w dawnej Bydgoszczy. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy „Świadectwo”.Search in Google Scholar

Kutta, J. (2004). Miasto ogrodów i kwiatów. Przyczynek do historii zieleni w Bydgoszczy. In: J. Banaszak (Ed.), Przyroda Bydgoszczy (pp. ??–??). Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.Search in Google Scholar

Lorens, P. (2004). Rewitalizacja frontów wodnych jako element procesu odnowy miast. In: K. Markowski (Ed.), Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym lokalnym (pp. ??–??). Biuletyn KPZK.Search in Google Scholar

Mokra, J. (1996). Tereny zieleni miasta Bydgoszczy dawniej i dziś. In: J. Banaszak (Ed.), Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy, środowisko – przyroda – zdrowie (pp. ??–??). Bydgoszcz: Wydawnictwo Tanan.Search in Google Scholar

Muszyńska-Jeleszyńska, D. (2014). Tereny nadrzeczne w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Bydgoszczy. Problemy rozwoju i rewitalizacji. In: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (pp.??–??). Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.Search in Google Scholar

Pancewicz, A. (2014). Rzeka w krajobrazie miasta. Gliwice: Politechnika Śląska.Search in Google Scholar

Siewniak, M., Mitkowska, A. (1998). Tezaurus sztuki ogrodowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.Search in Google Scholar

Solarek, K., Ryńska, E.D., Mirecka, M. (2016). Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.Search in Google Scholar

Tölle, A. (2010). Restrukturyzacja miejskich obszarów nadwodnych, Aspekty urbanistyczne, zarządzające i społeczno-kulturowe. Poznań: Biuletyn Instytutu Geografii Społecznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”.Search in Google Scholar

Wroński, S., Pietrzak, E. (2009). Przywracanie nadrzecznej tożsamości Bydgoszczy poprzez rewitalizację Bydgoskiego Węzła Wodnego i Międzynarodowej Drogi Wodnej. Miejsce wydania: Wydawca???Search in Google Scholar

Zuziak, Z. (1998). Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.Search in Google Scholar

Zyglewski, Z. (2017). Kanał Bydgoski w sieci śródlądowych dróg wodnych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.Search in Google Scholar

Zyglewski, Z. (2018). Planty nad Starym Kanałem Bydgoskim – upadek i rewitalizacja. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.Search in Google Scholar

Program rewitalizacji i rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego. (2006). Retrieved from https://mpu.bydgoszcz.pl/pliki/bww.pdf (date of access: 2019/09/19).Search in Google Scholar

Program przywrócenia miastu rzeki Brdy – rewitalizacja Starego Miasta, Wenecji Bydgoskiej i Wyspy Młyńskiej. Miejska Pracownia Urbanistyczna Bydgoszcz. (2000). Retrieved from http://mpu.bydgoszcz.pl (date of access: 2019/09/19).Search in Google Scholar

Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszczy. (2008). Retrieved from http://www2.um.bydgoszcz.pl/binary/renowacja%20wyspy%20mlynskiej_tcm29-55325.pdf (date of access: 2019/09/19).Search in Google Scholar

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszcz, Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Rozwoju i Strategii Miasta. (2008). Retrieved from https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/rewitalizacja/lokalny-program-rewitalizacjidla-miasta-bydgoszczy-na-lata-2007-2015-lpr-b (date of access: 2019/09/19).Search in Google Scholar

REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych, Urząd Miasta Bydgoszcz 2008 – 2012. (2012). Retrieved from https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/projekty-miedzynarodowe/reuris/ (date of access: 2019/09/19).Search in Google Scholar

Kształtowanie Krajobrazu Miasta Bydgoszczy. Miejska Pracownia Urbanistyczna. (2015). Retrieved from http://mpu.bydgoszcz.pl/ (date of access: 2019/09/19).Search in Google Scholar

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+. Urząd Miasta Bydgoszczy (2018). Retrieved from https://bip.um.bydgoszcz.pl/binary/Gminny_Program_Rewitalizacji__Miasta_Bydgoszczy_2023__tcm30-245667.pdf (date of access: 2019/09/19).Search in Google Scholar

Park nad Starym Kanałem. Architektura Murator (2012). Retrieved from https://architektura.muratorplus.pl/zycie-w-architekturze/2012/park-nadstarym-kanalem-w-bydgoszczy/822/ (date of access: 2019/10/07).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo