1. bookVolume 63 (2012): Issue 2 (December 2012)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Sémantický a syntaktický status posesívneho datívu v štruktúrah s procesnými slovesami s významom atmosférického diania v slovenčine / Semantic and Syntactic Status of Possessive Dative in the Structures with Processional Verbs with Atmospheric Meaning in the Slovak Language

Published Online: 21 Mar 2013
Volume & Issue: Volume 63 (2012) - Issue 2 (December 2012)
Page range: 131 - 152
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

The study deals with the possessive dative (dative possessor) in sentence structures containing processional verbs with atmospheric meaning. Frequency distribution of dative possessor in structures with 36 atmospheric verbs was verified in the material of the Slovak National Corpus. The first part of the study focuses on the semantic parameters of dative possessor in confrontation with benefactive dative and results into proposal of distinction between 1. inherent benefactive dative and 2. possessive dative with secondary benefactive meaning. In the second part of the study conditions of syntactic obligatoriness and facultativeness of the dative possessor are analysed. The main purpose is to point out that syntactic obligatoriness and valency character of the dative possessor represent two different categories depending on the different criteria.

BUZÁSSYO VÁ, Klára: Posesívny datív v slovenčine a ekvivalentné maďarské konštrukcie. In: Slavica Slovaca, 1980, roč. 15, č. 3, s. 261 - 280.Search in Google Scholar

DĄBROWSKA, Ewa: Cognitive Semantics and the Polish Dative. Berlin - New York: Mouton de Gruyter 1997. 234 s.10.1515/9783110814781Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava: Univerzita Komenského 2003. 236 s.FRIED, Mirjam: Dative Possessor: Delimiting a Grammatical Category Based on Usage. In: Grammar & Corpora. Gramatika a korpus. Ed. M. Fried - F. Štícha. Praha: Academia 2008, s. 51 - 63.Search in Google Scholar

FRIED, Mirjam: Plain vs. Situated Possession in Czech: A Constructional Account. In: The Expression of Possession. Ed. William B. McGregor. Berlin & New York: Mouton de Gruyter 2009, s. 213 - 248. Dostupné na http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/9783110213232.213.10.1515/9783110213232.213Search in Google Scholar

FRIED, Mirjam: The Notion of Affectedness in Expressing Interpersonal Functions. In: Slavic Linguistics in a Cognitive Framework.. Ed. M. Grygiel - L. A. Janda. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2011.Search in Google Scholar

Griga liūnien ė, Jonė: The Metaconcept of the Interested Person. Online: donelaitis.vdu.lt/ publikacijos/grigaliuniene.pdf, cit. 5. 9. 2011.Search in Google Scholar

HIRSCHOVÁ, Milada: Koncept potenciálnosti a tzv. unarticulated constituents. In: Užívání a prožívání jazyka (K 90. narozeninám Františka Daneše). Ed. S. Čmejrková - J. Hoffmanová - E. Havlová.Search in Google Scholar

Praha: Karolinum 2010, s. 209 - 214.Search in Google Scholar

CHOMOVÁ, Alexandra: Charakteristika vyjadrenia posesívnosti v slovenčine na pozadí jej protikladných vlastností. In: Varia XVIII . Ed. M. Ološtiak - M. Ivanová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v P rešove 2009, s. 234 - 254.Search in Google Scholar

JANDA, A. Laura: Pragmatic vs. Semantic Uses of Case. In: Chicago Linguistic Society 24. Ed.Search in Google Scholar

L. MacLeod - G. Larson - D. Brentari. Chicago Linguistic Society 1988.Search in Google Scholar

JAROŠOVÁ, Alexandra.: Spájateľnosť slov a jej odraz v slovníku. In: Jazykovedný časopis, 1992, roč. 43, č. 2, s. 116 - 126.Search in Google Scholar

Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala - M. Pisárčiková - M. Považaj. 4. vyd. Bratislava: Veda 2003. 985 s.Search in Google Scholar

LICHTENBERK, Frantisek: The Possessive-Benefactive Connection. In: Oceanic Linguistics, 2002, roč. 41, č. 2, dostupné na http://www.questia.com/googleScholar.qst?docId=5000644255.10.1353/ol.2002.0008Search in Google Scholar

MACHÁČKOVÁ, Eva: Je posesivní dativ volný, nebo vázaný? In: Slovo a slovesnost, 1992, roč. 53, č. 3, s. 185 - 191.Search in Google Scholar

MIKO , František: Rod, číslo a pád podstatných mien. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1962. 254 s.Search in Google Scholar

Morfológia slovenského jazyka. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1966. 896 s.Search in Google Scholar

NIŽNÍKO VÁ, Jolana - SOKOLO VÁ, Miloslava a kol.: Valenčný slovník slovenských slovies.Search in Google Scholar

Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 1998. 270 s.Search in Google Scholar

ORAVEC, Ján: Voľné datívy vyjadrené zvratným zámenom si. In: Slovenská reč, 1975, roč. 40, č. 5, s. 275 - 282.Search in Google Scholar

PANEVOVÁ, Jarmila: Formy a funkce ve stavbě české věty. Praha: Academia 1980. 222 s.Search in Google Scholar

RECANATI, François: It is Raining Somewhere. In: Linguistics and Philosophy, 2007, roč. 30, č. 1, s. 123 - 146.10.1007/s10988-006-9007-1Search in Google Scholar

SEKANINOVÁ, Ella: Sémantická analýza predponového slovesa v ruštine a slovenčine. Bratislava: Veda 1980. 200 s.Search in Google Scholar

Schøsler, Lene: The Status of Valency Patterns. In: Valency: Theoretical, Descriptive and Cognitive Issues. Ed. T. Herbst - K. Götz-Votteler. Berlin, New York: Mouton de Gruyter 2007, s. 51 -66.Search in Google Scholar

Slovenský národný korpus. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2010. Dostupný na: http://korpus.juls.savba.sk.Search in Google Scholar

SOKOLO VÁ, Miloslava: Kapitolky zo slovenskej morfológie. Prešov: Slovacontact 1995. 170 s.Search in Google Scholar

Slovník slovenského jazyka I. - VI. Red. Š. Peciar. Bratislava: Vvydavateľstvo SAV 1959 - 1968.Search in Google Scholar

ŠARIĆ, Ljiljana: On the Semantics of the „Dative of Possession“ in the Slavic Languages: An Analysis on the Basis of Russian, Polish, Croatian/Serbian and Slovenian Examples. In: Glossos, 2002, č. 3, s. 1 - 21, dostupné na http://www.seelrc.org/glossos/issues/3/saric.pdf.Search in Google Scholar

Štěpán, Josef: Ke kategorii posesivity a jejímu ztvárnění v jazycích. In: Slovo a slovesnost, 1985, roč. 46, č. 1, s. 20 - 27.10.1108/eb017101Search in Google Scholar

Tibenská, Eva: Sémantická analýza bezsubjektových viet a viet s nepodmetovým vyjadrením subjektu. In: Jazykovedný časopis, 1993, roč. 44, č. 1, s. 41 - 53.Search in Google Scholar

TIBENSKÁ , Eva: Bezpredložkovým datívom stvárnený participant sémantickej štruktúry vety. In: Slovo - Tvorba - Dynamickosť. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2010, s. 294 - 308.Search in Google Scholar

VAŇKO, Juraj: Fixátory dependencie. In: Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Ed. J. Dolník. Bratislava: Veda 2010, s. 265 - 325.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo