1. bookVolume 53 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Using different mapping techniques and GIS programs in the analysis and visualisation of mental maps

Published Online: 14 Feb 2022
Volume & Issue: Volume 53 (2021) - Issue 1 (January 2021)
Page range: 91 - 104
Received: 20 Dec 2021
Accepted: 27 Jan 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Bazan-Krzywoszańska, A., Mrówczyńska, M., & Skiba, M. (2015). Badania Percepcji Mieszkańców Zielonej Góry – Mapy Mentalne. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, XXXII(62,4), 19-32. https://doi.org/10.7862/rb.2015.17510.7862/rb.2015.175 Search in Google Scholar

Birnbaum, M.H., Anderson, C.J., & Hynan, L.G. (1989). Two Operations for “Ratios” and “Differences” of Distances on the Mental Map. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 15(4), 785-796. https://doi.org/10.1037/0096-1523.15.4.78510.1037/0096-1523.15.4.785 Search in Google Scholar

Bláha, J.D., & Nováček, A. (2016). How Central Europe is Perceived and Delimited. Mitteilungen Der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 158, 193-214. https://doi.org/10.1553/moegg158s19310.1553/moegg158s193 Search in Google Scholar

Błahut, G. (2013). Mapy mentalne jako wyobrażenia miejskich obszarów kulturowych. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 13, 47-56. Search in Google Scholar

Boschmann, E.E., & Cubbon, E. (2014). Sketch Maps and Qualitative GIS: Using Cartographies of Individual Spatial Narratives in Geographic Research. Professional Geographer, 66(2), 236-248. https://doi.org/10.1080/00330124.2013.78149010.1080/00330124.2013.781490 Search in Google Scholar

Brennan-Horley, C., & Gibson, C. (2009). Where is creativity in the city? Integrating qualitative and GIS methods. Environment and Planning A, 41(11), 2595-2614. https://doi.org/10.1068/a4140610.1068/a41406 Search in Google Scholar

Castellar, S.M.V., & Juliasz, P.C.S. (2018). Mental map and spatial thinking. In C.A. Brewer (Ed.), Proceedings of the ICA, 1 (18). https://doi.org/10.5194/ica-proc-1-18-201810.5194/ica-proc-1-18-2018 Search in Google Scholar

Comenetz, J. (2005). Mental Mapping: A Lesson That Creates Itself. Journal of Geography, 104(3), 113-118. https://doi.org/10.1080/0022134050897862410.1080/00221340508978624 Search in Google Scholar

Dane, G.Z., Derakhshan, S., Ettefagh, T., Massari, M., Gianfrate, V., & Bigi, M. (2020). Participatory mapping of citizens experiences at public open spaces: a case study at Bologna living lab. In Proceedings of 25th International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society GeoMultimedia 2020, (pp. 645-654). https://archive.corp.at/cdrom2020/papers2020/CORP2020_91.pdf Search in Google Scholar

Gendźwiłł, A. (2009). O prezentacji kartograficznej wyników badań map poznawczych. Polski Przegląd Kartograficzny, 41(2), 115-127. Search in Google Scholar

Gould, P. (1966). On mental maps. University of Michigan. Search in Google Scholar

Jarecka-Bidzińska, E. (2021). Hybrid methodology of multi-sensory research of public space in urban planning. Budownictwo i Architektura, 20(2), 95-116. https://doi.org/10.35784/bud-arch.219810.35784/bud-arch.2198 Search in Google Scholar

Jász, B. (2018). Mental map of the city: Elements of visual argumentation and creativity in modern city planning. Creativity Studies, 11(2), 284-293. https://doi.org/10.3846/cs.2018.690110.3846/cs.2018.6901 Search in Google Scholar

Kara-Ruta, K. (2019). Wykorzystanie map mental-nych do analizy percepcji okolic rynku miasta Tarnowa z zastosowaniem oprogramowania ArcGIS [Master thesis]. AGH University of Science and Technology. Search in Google Scholar

Kitchin, R.M. (1994). Cognitive maps: What are they and why study them? Journal of Environmental Psychology, 14(1), 1-19. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80194-X10.1016/S0272-4944(05)80194-X Search in Google Scholar

Konieczkowska, D. (2018). Wykorzystanie map mentalnych do analizy percepcji przestrzeni kampusu AGH z zastosowaniem oprogramowania ArcGIS [Master thesis]. AGH University of Science and Technology. Search in Google Scholar

Korycka-Skorupa, J., & Pasławski, J. (2017). O sygnaturach ilościowych. Miejsce sygnatur ilościowych w klasyfikacji kartograficznych metod prezentacji. Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim, 2(2), 191-199. Search in Google Scholar

Kum, T.L., & Ujang, N. (2012). The application of mental mapping technique in identifying the legible elements within historical district of Kuala Lumpur city centre. Alam Cipta, 5(1), 55-62. Search in Google Scholar

Latypova, M., Mingalimova, E., Rubtsova, A., & Tazov, A. (2021). Empirical study of the mental representation of the image of the city (on the example of Kazan and Naberezhnye Chelny). In E. Vdovin (Ed.), 2nd International Scientific Conference on Socio-Technical Construction and Civil Engineering (STCCE – 2021), E3S Web of Conferences, 274, 01034. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20212740103410.1051/e3sconf/202127401034 Search in Google Scholar

Lee, M.Y., Hitchcock, M., & Lei, J.W. (2018). Mental mapping and heritage visitors’ spatial perceptions. Journal of Heritage Tourism, 13(4), 305-319. https://doi.org/10.1080/1743873X.2017.135018710.1080/1743873X.2017.1350187 Search in Google Scholar

Lynch, K. (1960). The Image of the City. M.I.T. Press. Search in Google Scholar

Nieścioruk, K. (2013). Kartograficzny obraz map mentalnych przestrzeni miejskiej i jego prezentacja oraz analiza z zastosowaniem narzędzi systemów informacji geograficznej. Acta Scientiarum Polo-norum. Geodesia et Descriptio Terrarum, 12(4), 27-40. Search in Google Scholar

Nieścioruk, K. (2016). The Use of Mental and Sketch Maps as a Tool to Evaluate Cartography Teaching Effectiveness. Cartographic Journal, 53(2), 186-196. https://doi.org/10.1080/00087041.2015.110806410.1080/00087041.2015.1108064 Search in Google Scholar

Nieścioruk, K. (2019a). Cartographic Delimitation of the City Centre Using Mental Sketches. Cartographic Journal, 56(4), 355-367. https://doi.org/10.1080/00087041.2018.154747210.1080/00087041.2018.1547472 Search in Google Scholar

Nieścioruk, K. (2019b). Learning the space. The change of spatial cognition of a city centre by high-school students in the light of mental maps and sketches. In Mental Mapping. The Science of Orientation. New Approaches to Location – Spatial Patterns of the Global Economy Conference (pp. 187–199). Schenk Verlag. https://doi.org/10.14267/978-3-944850-78-8_1110.14267/978-3-944850-78-8_11 Search in Google Scholar

Österman, A. (2014). Map visualization in ArcGIS, QGIS and MapInfo [Degree Project]. KTH Royal Institute Of Technology. http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:729183/FULLTEXT01.pdf Search in Google Scholar

Pasławski, J. (Ed.). (2010). Wprowadzenie do kartografii i topografii. Nowa Era. Search in Google Scholar

Pasławski, J. (2015). Jak opracować mapę kropkową. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Search in Google Scholar

Rédei, M., Kincses, Á., & Jakobi, Á. (2011). The world seen by Hungarian students: A mental map analysis. Hungarian Geographical Bulletin, 60(2), 135-159. Search in Google Scholar

Shobe, H., & Banis, D. (2010). Music regions and mental maps: Teaching cultural geography. Journal of Geography, 109(2), 87-96. https://doi.org/10.1080/00221341.2010.48216010.1080/00221341.2010.482160 Search in Google Scholar

Sobala-Gwosdz, A. (2018). Osobiste doświadczenie przestrzeni miasta jako czynnik zmian wyobrażeń i stereotypów przestrzennych. In S. Sitek (Ed.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej (pp. 71-84). Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi. Search in Google Scholar

Stuckey, O. (2016). A comparison of ArcGIS and QGIS for animation. Cartographic Perspectives, 2016(85), 23-32. https://doi.org/10.14714/CP85.140510.14714/CP85.1405 Search in Google Scholar

Sulsters, W.A. (2005). Mental mapping, viewing the urban landscapes of the mind. In International Conference “Doing, Thinking, Feeling Home: The Mental Geography of Residential Environments” (pp. 1-5). Delft University of Technology. Search in Google Scholar

Tobiasz-Lis, P. (2008). Wyobrażenia kobiet i męż-czyzn o przestrzeni Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 9, 147-162. Search in Google Scholar

Ujma, P. (2017). Wykorzystanie map mentalnych do analizy percepcji przestrzeni kampusu AGH z zastosowaniem oprogramowania ArcGIS [Master thesis]. AGH University of Science and Technology. Search in Google Scholar

Walenciak, K., Kozieł, Z., & Antolak, M. (2017a). Methodical and technological assumptions for using of the participatory GIS method in planning and revitalization of urban green space (part 1). Geo-informatica Polonica, 16, 19-33. https://doi.org/10.4467/21995923gp.17.002.718910.4467/21995923GP.17.002.7189 Search in Google Scholar

Walenciak, K., Kozieł, Z., & Antolak, M. (2017b). Some issues in planning and revitalization of urban green space in the light of use of the participatory GIS method based on Olsztyn geosurvey – study results (part 2). Geoinformatica Polonica, 16, 35-51. https://doi.org/10.4467/21995923gp.17.003.719010.4467/21995923GP.17.003.7190 Search in Google Scholar

Żyszkowska, W. (1996). Mapy mentalne Polski uczniów klas licealnych. Polski Przegląd Kartograficzny, 28(1), 9-29. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD