1. bookVolume 13 (2019): Issue 2 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

The Role of Ethnographers in the Invention of Socialist Traditions in the Latvian Soviet Socialist Republic

Published Online: 05 Dec 2019
Page range: 33 - 47
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

This study, based on archive document research and analysis of publications by Latvian Soviet Socialist Republic (LSSR) ethnographers, discusses the process of invention and implementation of Socialist traditions and the role of scientists in this. The introduction of Soviet traditions in Latvia did not begin immediately after the Second World War when the communist occupation regime was restored. The occupation regime in the framework of an anti-religious campaign turned to the transformation of traditions that affect individual’s private sphere and relate to church rituals – baptism, confirmation, weddings, funerals, Latvian cemetery festivities – in the second half of 1950s, along with the implementation of revolutionary and labour traditions. In order to achieve the goals set by the Communist Party, a new structure of institutions was formed and specialists from many fields were involved, including ethnographers from the Institute of History at the LSSR Academy of Sciences (hereinafter – LSSR AS). Ethnographers offered recommendations, as well as observed and analysed the process, discussing it in meetings of official commissions and sharing the conclusions in scientific publications, presentations, etc.

Keywords

Alsupe, Aina and Saulvedis Cimermanis, eds. 1985. Padomju Latvijas lauku iedzīvotāji un viņukultūra mūsdienās. Rīga: Zinātne.Search in Google Scholar

Bērziņš, Jānis. 2015. Etnogrāfs un kultūras vēsturnieks Saulvedis Cimermanis. – Latvijas zinātnieki: Saulvedis Cimermanis. Etnogrāfs un kultūras vēsturnieks. Rīga: Zinātne, 7–30.Search in Google Scholar

Boldāne-Zeļenkova, Ilze. 2017. The Invented Traditions: the Calendar of Festive Days and Family Customs in the Latvian SSR. – Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 3: 122–150.Search in Google Scholar

Brēde, Aina, ed. 1978. Svētku prieks darbā nopelnīts: Metodiskie materiāli darba tradīcijām. Rīga: LPSR KM Rep. klubu darba zin. metod. kabinets.Search in Google Scholar

Brēde, Aina, ed. 1981. Metodiski materiāli: LPSR Ministru Padomes padomju tradīciju, svētku, rituāluun reliģisko kultu likumievērošanas veicināšanas komisijas rekomendācijas laulības rituāla norisei, ieteicamais dzejas un mūzikas repertuārs. Rīga: E. Melngaiļa Republikas tautas mākslas un kult.-izglīt. darba zinātniski metodiskais centrs.Search in Google Scholar

Cimermanis, Saulvedis. 1976. Tautas dzīvesveida atklāsmes ceļos. – Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts. Rīga: Zinātne, 95–99.Search in Google Scholar

Cimermanis, Saulvedis. 1979. Etnogrāfijas sektora 1978. gada ekspedīcija Burtniekos. – Zinātniskāsatskaites sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1978. gada pētījumurezultātiem. Rīga: LPSR Zinātņu akadēmija, LPSR Kultūras ministrija, 113–116.Search in Google Scholar

Cimermanis, Saulvedis. 1982. Sociālistisko svētku un ieražu attīstības jautājumi. – Latvijas PSRZinātņu akadēmijas Vēstis 11: 131–136.Search in Google Scholar

Cimermanis, Saulvedis. 1984. Sociālistiskā dzīvesveida pētīšanas etnogrāfiskie aspekti Latvijas PSR. – LPSR Zinātņu akadēmijas Vēstis 4: 116–123.Search in Google Scholar

Cimermanis, Saulvedis, ed. 1987. Sociālistiskie svētki un ieražas. Rīga: Zinātne.Search in Google Scholar

Cimermanis, Saulvedis and Mirdza Slava. 1987. Latviešu tautas lietišķās mākslas tradīciju izmantošanas iespējas padomju svētku un rituālu pilnveidošanā. – Sociālistiskie svētki unieražas, edited by Saulvedis Cimermanis. Rīga: Zinātne, 134–149.Search in Google Scholar

Čivkule, Elga. 1962. Jaunas iezīmes Gulbenes rajona kolhoznieku dzīvē. – Arheoloģija un etnogrāfija I. Rīga: LPSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 67–75.Search in Google Scholar

Čivkule, Elga and Lidija Jefremova. 1970. Padomju sadzīves tradīcijas lauku darbaļaužu dzīvē. – Arheoloģija un etnogrāfija IX. Rīga: Zinātne, 211–239.Search in Google Scholar

Dumpe, Linda. 1964. Ražas novākšanas veidu attīstība Latvijā (no senākiem laikiem līdz XX gs. sākumam. – LPSR Vēstures muzeja raksti: Etnogrāfija. Rīga, 7–215.Search in Google Scholar

Fišers, R. and Broņislavs Juškēvičs. 1964. Padomju sadzīves tradīciju attīstība Latvijā. – Arheoloģija un etnogrāfija VI. Rīga: LPSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 207–224.Search in Google Scholar

Jefremova, Lidija. 1957. Dažas Latgales latviešu zemnieku ģimenes svinības 19. gs. otrā pusē. – Arheoloģija un etnogrāfija IV. Rīga: LPSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 115–127.Search in Google Scholar

Kalits, Vilve. 1987. Sociālistisko ģimenes ieražu veidošanās Igaunijas PSR. – Sociālistiskie svētki unieražas, edited by Saulvedis Cimermanis. Rīga: Zinātne, 70–84Search in Google Scholar

Kampars, Pёtr and Nikolay Zakovich. 1967. Sovetskaya grazhdanskaya obryadnost’. Moskva: Mysl’. [Кампарс, Пётр и Николай Закович. 1967. Советская гражданская обрядность. Москва: Мысль.]Search in Google Scholar

Kreegipuu, Tiiu. 2011. Soviet Holiday Calendar in Estonia in the Years 1945–1985. – Tuna 2 (2): 68–90.Search in Google Scholar

Kruks, Sergejs. 2011. Ārtelpas skulptūras semiotika, ekonomika un politika: Pieminekļu celtniecība undemontāža Latvijā 19452010. Rīga: Neputns.Search in Google Scholar

Ķencis, Toms. 2019. Vācot padomju folkloru. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.Search in Google Scholar

Latvijas Padomju enciklopēdija. 1983. Vol. 3. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija.Search in Google Scholar

Latvijas Padomju enciklopēdija. 1984. Vol. 5.2. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija.Search in Google Scholar

Latvijas Padomju enciklopēdija. 1987. Vol. 9. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija.Search in Google Scholar

Man šodien astoņpadsmit gadu: Metodiski padomi pilngadības svētku organizētājiem. 1966. Rīga.Search in Google Scholar

Muižnieks, Indriķis. 2019. 100 zinātnes gadi Latvijas Universitātē. – Zinātnes Vēstnesis 14: 4.Search in Google Scholar

Ronis, Indulis. 1995. Latvijas vēstures institūts laikmeta kontekstā. – Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 4: 19–37.Search in Google Scholar

Saburova, Lyudmila. 1987. 1970. gadu literatūra par jaunajiem svētkiem un ieražām (galvenās īpatnības un tematika). – Sociālistiskie svētki un ieražas, edited by Saulvedis Cimermanis. Rīga: Zinātne, 9–25.Search in Google Scholar

Sāre, Maiga and Jānis Andersons. 1960. Padomju sadzīves tradīcijas. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.Search in Google Scholar

State Archive of Latvia. http://www.archiv.org.lv/index3.php?id=9009&kods=300110223&vien=2 (accessed December 15, 2016).Search in Google Scholar

Strods, Heinrihs. 1964. Daži etnogrāfisko materiālu vākšanas jautājumi buržuāziskajā Latvijā (1920-1940.g.). – Arheoloģija un etnogrāfija VI. Rīga: LPSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 141–160.Search in Google Scholar

Strods, Heinrihs. 1967. Latviešu padomju etnogrāfija 27 gados (1940–1967). – Zinātniskās atskaitessesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1966. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: LPSR Zinātņu akadēmija, LPSR Kultūras ministrija, 3–5.Search in Google Scholar

Strods, Heinrihs, ed. 1969. Latviešu etnogrāfija. Rīga: Zinātne.Search in Google Scholar

Šķiņķe, Iveta. 2011. Divdesmitā gadsimta piecdesmitie – astoņdesmitie. Ieskats Latvijas vēsturē. – Nonkonformisms grafikā 1944–1990. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka.Search in Google Scholar

Tavare, Renāte. 1980. Latviešu folkloras tikumisko un estētisko vērtību izmantošana padomju svētkutradīcijās: Palīgmateriāls lektoriem. Rīga: LPSR Zinību b-ba. Lit. un mākslas prop. zin. metod. Padome.Search in Google Scholar

Theses of Scientific Reports Session on Research Results of Archaeologists, Anthropologists and Ethnographers. 1952–1991. Rīga: LPSR Zinātņu akadēmija, LPSR Kultūras ministrija.Search in Google Scholar

Trocigs, Dags. 1940. Latviešu tautas gara mantu vākšana un pētīšana Latvijā. – Raksti un māksla 2: 172–178.Search in Google Scholar

Zavarina, Antoņina. 1970. Padomju sadzīves tradīciju attīstība Latvijas pilsētās. – Arheoloģija unetnogrāfija IX. Rīga: Zinātne, 195–206.Search in Google Scholar

Zhidkova, Yelena. 2012. Sovetskaya grazhdanskaya obryadnost’ kak al’ternativa obryadnosti religioznoy. – Gosudarstvo, religiya, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 3–4 (30): 407–428. [Жидкова, Елена. 2012. Советская гражданская обрядность как альтернатива обрядности религи-озной. – Государство, религия, церковь в России и за рубежом 3–4 (30): 407–428.]Search in Google Scholar

Žagars, Ēriks. 1970. Revolucionāro tradīciju izmantošana komunistiskās audzināšanas darbā Padomju Latvijā 1940. un 1941. gadā. – Arheoloģija un etnogrāfija IX. Rīga: Zinātne, 135–184.Search in Google Scholar

Vanaga, Lilita. 2011. LU Latvijas vēstures institūtam – 75. Institūta etnogrāfi ekspedīcijās. – Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 4: 134–142.Search in Google Scholar

Vintere, M., ed. 1967. Lielajam Oktobrim slava. Svētku sarīkojumu uzdevumu materiālu apkopojums. Rīga: Em. Melngaiļa tautas mākslas nams.Search in Google Scholar

Višņauskaite, Angele. 1987. Kultūras mantojuma izlietošana lietuviešu mūsdienu kāzu ieražās. – Sociālistiskie svētki un ieražas, edited by Saulvedis Cimermanis. Rīga: Zinātne, 112–120.Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo