1. bookVolume 72 (2021): Issue 1 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Space and Landscape in Polish Toponymy

Published Online: 27 Sep 2021
Volume & Issue: Volume 72 (2021) - Issue 1 (June 2021)
Page range: 194 - 207
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

In my paper I would like to analyze two sections of space: natural and cultural landscape (in terms of historical geography) and their reflection in the toponymic landscape. The greater focus will be on those elements of the natural landscape (the shape of the surface, soil, flora, fauna) and cultural landscape (forms and types of settlements, defense system, administrative divisions and borders, economic organization and trade, ownership, communication and roads), which were most often recorded and most frequently used in Polish oikonymy over the centuries.

Keywords

ADAMOWSKI, Jan: Dół w ludowym obrazie świata (pochodzenie i lokatywność). In: Językowy obraz świata. Ed. J. Bartmiński. Lublin: Wydawnictwo UMCS 1999, pp. 155–182. Search in Google Scholar

BARTMIŃSKI, Jerzy – TOKARSKI, Ryszard: Językowy obraz świata a spójność tekstu. In: Teoria tekstu. Zbiór studiów. Ed. T. Dobrzyńska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1986, pp. 65–81. Search in Google Scholar

BIJAK, Urszula: Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamonimy odapelatywne. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN 2013. 308 p. Search in Google Scholar

CZOPEK, Barbara: Apelatyw majdan w toponimii polskiej. In: Onomastica, 1984, Vol. XXIX, pp. 69–89. Search in Google Scholar

LISOWSKI, Andrzej: Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2003. 198 p. Search in Google Scholar

MAKARSKI, Władysław: Nazwy najpopularniejszych drzew w Polsce jako baza toponimiczna. In: Roczniki Humanistyczne, 2006, Vol. LIV, No 6, pp. 57–100. Search in Google Scholar

MARCZEWSKA, Marzena: Drzewa w języku i w kulturze. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2002. 248 p. Search in Google Scholar

MOSZYŃSKI, Leszek: Kultura ludowa Słowian. T. 2. Kultura duchowa. Cz. 1. Warszawa: Książka i Wiedza 1967. 827 p. Search in Google Scholar

MYSZKA, Agnieszka: Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2016. 497 p. Search in Google Scholar

NMPol = RYMUT, Kazimierz – CZOPEK-KOPCIUCH, Barbara – BIJAK, Urszula (eds.): Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany. T. I–XV. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN 1996–2018. Search in Google Scholar

NOWIK, Krystyna: Das Topolexem dąb im polnischen Namenschatz. In: Namenkundliche Informationen, 1997, Vol. 71/72, pp. 94–98. Search in Google Scholar

PLIT, Florian: Krajobraz w przestrzeni czy przestrzeń w krajobrazie. In: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 2014, Vol. 24, pp. 19–24. Search in Google Scholar

PNW = Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Ed. E. Rzetelska-Feleszko. Warszawa – Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN 1998. 543 p. Search in Google Scholar

PRNG = Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych. Online: https://www.geoportal.gov.pl/dane/panstwowy-rejestr-nazw-geograficznych. [accessed 20.10.2019] Search in Google Scholar

SEBor = BORYŚ, Wiesław: Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005. 861 p. Search in Google Scholar

SSSL = Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. 1. Kosmos. Ed. J. Bartmiński. Lublin: Wydawnictwo UMCS 1999. 481 p. Search in Google Scholar

TYSZKIEWICZ, Jan: Geografia historyczna. Zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwo DiG 2014. 354 p. Search in Google Scholar

WÓJCIK, Urszula: Baza bud- w toponimii polskiej. In: Onomastica, 1991, Vol. XXXVI, pp. 73–81. Search in Google Scholar

ZIERHOFFEROWIE, Karol i Zofia: Refleksy gospodarki żarowej w polskim nazewnictwie. In: Onomastica, 2009, Vol. LIII, pp. 93–117. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo