1. bookVolume 72 (2021): Issue 1 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Lexical-semantic characteristics of the common noun háj (‘grove’) and the proper names Háj in relation to archaeological sites. (The archaeological site and motivation of its name from the aspects of history and linguistics)

Published Online: 27 Sep 2021
Volume & Issue: Volume 72 (2021) - Issue 1 (June 2021)
Page range: 208 - 228
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The article is an attempt to employ the lexical-semantic reconstruction by Professor Vincent Blanár, whose 100th birthday the authors commemorate, to help us understand the cultural legacy of the past. The core of the text is a retrospective view of the names of areas with occurrence of Pre-Slavic material culture and an attempt to identify the motivating lexical units of the oronyms Háj and their derivatives from the territory of today’s Slovakia by means of interconnected knowledge from the fields of linguistics and archaeology. Proper names such as Háj/Háje occurred as late as in Slavic cultural and linguistic environment; however, material evidence at places with such names suggests presence of an older culture, i. e., settlement by population of a different cultural, social or linguistic provenance. In this study, the lexical-semantic reconstruction of the common noun háj in its original meaning as the motivating linguistic unit for oronyms such as Háj and their derivatives is reflected in the mirror of archaeological research. In connection with the sites named Háj/Háje in the regions of Gemer, Malohont, Novohrad or Hont in the south of Central Slovakia, the authors state that from the aspect of archaeology, they are at least remarkable places of the cultural landscape in which we can expect finds from various stages of prehistory and protohistory. The authors also emphasize that in the studied cases, this is not an absolute rule; it is rather a distinct signal of occurrence of archaeological finds.

Keywords

BALAŠA, Gejza: Praveké osídlenie stredného Slovenska. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Osveta 1960. 116 s. + prílohy. Search in Google Scholar

BALAŠA, Gejza: Praveké osídlenie Gemera. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo 1965. 20 s. Search in Google Scholar

BEDNÁR, Peter – FOTTOVÁ, Eva – GOGOVÁ, Stanislava – SLIVENSKÁ, Zuzana: Stredoveké opevnené objekty z Divína. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003. Nitra: Archeologický ústav SAV 2004, s. 30 – 31. Search in Google Scholar

BELJAK, Ján – BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi – MITÁŠ, Vladimír: Stredné a horné Poiplie. Svedectvo archeológie. Archaeologica Slovaca – Monographiae, Varia 2. Nitra: Archeologický ústav SAV 2015. 192 s. Search in Google Scholar

BENKŐ, Lóránd (ed.): Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Lieferung 1. Budapest: Akadémiai Kiadó 1992. 226 s. Search in Google Scholar

BERNEKER, Erich: Slavisches etymologisches Wörterbuch. T. 1. Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung 1924. 760 s. Search in Google Scholar

BERNOLÁK, Anton: Slowár Slowenskí, Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. Tomus 1. Budae: Typis et Sumtibus Typogr. Reg. Univers. Hungaricae 1825. Search in Google Scholar

BLANÁR, Vincent: Lexikálno-sémantická rekonštrukcia. Bratislava: Veda, vydavateľ-stvo SAV 1984. 216 s. Search in Google Scholar

BLANÁR, Vincent: Teória vlastného mena. (Status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii.) Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 1996. 250 s. Search in Google Scholar

BLAŽOVÁ, Elena: Základné informácie o možnostiach a výstupoch Informačného systému Archeologického ústavu SAV. In: Ľudia a hory – archeologická perspektíva. Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska. Zborník SNM Archeológia. Supplementum 12. Eds. I. Bazovský – G. Březinová. Bratislava – Nitra: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum – Archeologický ústav SAV 2019, s. 239 – 241. Search in Google Scholar

BOLTIŽIAR, Martin – OLAH, Branislav – PETROVIČ, František: Historické mapy – zdroj dát pri štúdiu krajiny a jej zmien. In: Životné prostredie, 2013, roč. 47, č. 1, s. 8 – 12. Search in Google Scholar

BOTOŠ, Alexander: Archeologické výskumy v Gemeri-Malohonte v minulosti. Od najstarších čias až do roku 1918. In: Gemer-Malohont. Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, 2008, roč. 4, s. 139 – 147. Search in Google Scholar

BOTOŠ, Alexander: Gemersko-malohontské starožitnosti. Prvé archeologické zbierky GMM. In: Múzeum, 2009, č. 4, s. 46 – 48. Search in Google Scholar

BUDAVÁRY, Vojtech: Staroslovanské mohyly v Krasňanoch pri Varíne (okres Žilina). In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 1938 – 1939, č. 32 – 33, s. 85 – 105. Search in Google Scholar

BUDINSKÝ-KRIČKA, Vojtech: Zpráva o terénnych výskumoch Štátneho archeologického ústavu v Turč. Sv. Martine, podniknutých v r. 1939 – 1945. In: Historica Slovaca, 1945 – 1946, č. 3 – 4, s. 260 – 267. Search in Google Scholar

ČURNÝ, Marián: Neznáma bronzová ihlica z Ovčiarska pri Žiline. In: Fragmenty času. Venované Elene Miroššayovej k 70. narodeninám. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, Supplementum 1 – 2019. Eds. L. Benediková – G. Březinová – E. Horváthová – S. Stegmann-Rajtár. Nitra: Archeologický ústav SAV 2019, s. 105 – 110.10.31577/szausav.2019.suppl.1.5 Search in Google Scholar

FURDÍK, Juraj: Slovotvorná motivácia a jej jazykové funkcie. Levoča: Modrý Peter 1993. 200 s. Search in Google Scholar

FURDÍK, Juraj: Slovenská slovotvorba. Prešov: Náuka 2004. 200 s. Search in Google Scholar

FURMÁNEK, Václav: Kyjatice v archeológii. In: Obzor Gemera, 1976, roč. 7, č. 4, s. 185 – 186. Search in Google Scholar

FURMÁNEK, Václav: Dražice a Drienčany v pravěku. In: Obzor Gemera, 1977, roč. 8, č. 2, s. 101. Search in Google Scholar

FURMÁNEK, Václav: Hradiská pilinskej a kyjatickej kultúry na Slovensku. In: Archeologické rozhledy, 1983, roč. 35, č. 1, s. 24 – 32. Search in Google Scholar

FURMÁNEK, Václav: Archeologický výzkum v Kyjaticích. In: Obzor Gemera, 1984, roč. 15, č. 1, s. 32 – 34. Search in Google Scholar

FURMÁNEK, Václav: Božena Němcová a archeologie Gemeru. In: Obzor Gemera, 1985, roč. 16, č. 3, s. 173 – 175. Search in Google Scholar

FURMÁNEK, Václav: Kyjatice – eponymní lokalita archeologické kultury. In: Slovenská archeológia, 1986, roč. 34, č. 2, s. 319 – 330. Search in Google Scholar

FURMÁNEK, Václav: Kultúrny komplex juhovýchodných popolnicových polí. In: V. Furmánek – J. Bátora – O. Ožďáni – V. Mitáš – R. Kujovský – J. Vladár: Staré Slovensko 4. Doba bronzová. Archaeologica Slovaca – Monographiae, Staré Slovensko 4. Nitra: Archeologický ústav SAV 2015, s. 184 – 193. Search in Google Scholar

FUSEK, Gabriel: Slovensko vo včasnoslovanskom období. Archaeologica Slovaca – Monographiae, Studia 3. Nitra: Archeologický ústav SAV 1994. 384 s. Search in Google Scholar

HARMATOVÁ, Katarína: Breznička. Výskumná nálezová správa AÚ SAV č. 231/61. Nitra 1961. Search in Google Scholar

HUTYROVÁ, Ľudmila: Poklad ihlíc z Ovčiarska. In: Vlastivedný sborník Považia, 1962, roč. 5, s. 133 – 136. Search in Google Scholar

JAROŠOVÁ, Alexandra – BUZÁSSYOVÁ, Klára (eds.): Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. [2. zv.] Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2011. 1088 s. Search in Google Scholar

JIRÁŇ, Luboš (ed.): Archeologie pravěkých Čech 5. Doba bronzová. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 2008. 265 s. Search in Google Scholar

KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 4., doplnené a upravené vydanie. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2003. 985 s. Search in Google Scholar

KRAJČOVIČ, Rudolf: Slovenčina a slovanské jazyky. I. Praslovanská genéza slovenčiny. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1974. 328 s. Search in Google Scholar

KRAJČOVIČ, Rudolf: Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava: Univerzita Komenského 2009. 344 s. Search in Google Scholar

KRÁLIK, Ľubor: Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015. 704 s. Search in Google Scholar

KUJOVSKÝ, Rudolf: Lužický kultúrny komplex. In: V. Furmánek – J. Bátora – O. Ožďáni – V. Mitáš – R. Kujovský – J. Vladár: Staré Slovensko 4. Doba bronzová. Archaeologica Slovaca – Monographiae, Staré Slovensko 4. Nitra: Archeologický ústav SAV 2015, s. 174 – 184. Search in Google Scholar

KUJOVSKÝ, Rudolf – VLADÁR, Jozef: História bádania. In: J. Bujna – V. Furmánek – E. Wiedermann (zost.): Staré Slovensko 1. Archeológia ako historická veda. Archaeologica Slovaca – Monographiae, Staré Slovensko 1. Nitra: Archeologický ústav SAV 2013, s. 183 – 197. Search in Google Scholar

LONGAUER, František: Príspevok k archeologickému výskumu Gemera. In: Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti, 1946, č. 36 – 37, s. 95 – 97. Search in Google Scholar

MACHEK, Václav: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha: Nakladatelství ČSAV 1957. 628 s. Search in Google Scholar

MAJTÁN, Milan (ed.): Historický slovník slovenského jazyka. 1. zv. A – J. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 1991. 536 s. Search in Google Scholar

MITÁŠ, Vladimír: Štrnásta medzinárodná konferencia Doba popolnicových polí a doba halštatská. In: Slovenská archeológia, 2016, roč. 64, č. 2, s. 341 – 346. Search in Google Scholar

MITÁŠ, Vladimír: Najstaršie osídlenie obce Lovinobaňa. Svedectvo archeologických prameňov. In: P. Žigo a kol.: Lovinobaňa. História, príroda a spoločnosť. Lovinobaňa: Obecný úrad Lovinobaňa 2019, s. 23 – 44. Search in Google Scholar

NĚMCOVÁ, Božena: Slovenské starožitnosti. In: Památky archaeologické a místopisné, 1859, roč. 3, s. 22 – 27. Search in Google Scholar

NOVOTNÁ, Mária: Die Äxte und Beile in der Slowakei. Prähistorische Bronzefunde IX/3. München: C. H. Beckʼsche Verlagsbuchhandlung 1970. 112 s. + tabuľky. Search in Google Scholar

NOVOTNÝ, Adolf: Biblický slovník. Praha: Kalich 1956. 1406 s. Search in Google Scholar

OŽĎÁNI, Ondrej: Mohylník a praveké sídlisko v Kalinove-Hrabove. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. 1. časť. Nitra: Archeologický ústav SAV 1981, s. 211 – 212. Search in Google Scholar

OŽĎÁNI, Ondrej: Mohylník a praveké sídlisko v Kalinove-Hrabove. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. 2. časť. Nitra: Archeologický ústav SAV 1981, s. 423. Search in Google Scholar

OŽĎÁNI, Ondrej: Poltár vo svetle archeologických nálezov. In: J. Alberty et al.: Mesto Poltár. Regionálna monografia. Poltár: Mestský úrad Poltár 2002, s. 39 – 52. Search in Google Scholar

PAULÍK, Jozef: Súpis medených a bronzových predmetov v Okresnom vlastivednom múzeu v Rimavskej Sobote. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 1965, roč. 15, s. 33 – 106. Search in Google Scholar

PISÁRČIKOVÁ, Mária (ed.): Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2004. 998 s. Search in Google Scholar

PODBORSKÝ, Vladimír: Náboženství pravěkých Evropanů. Brno: Masarykova univerzita 2006. 614 s. Search in Google Scholar

REJZEK, Jiří: Český etymologický slovník. Voznice: Vydavatelství LEDA 2001. 752 s. Search in Google Scholar

RIZNER, Ľudovít Vladimír (S predmluvou A. Kmeťa): Náleziská starožitností v Uhrách. Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti, 1903, roč. 8, s. 24 – 54. Search in Google Scholar

PECIAR, Štefan (ed.): Slovník slovenského jazyka. Zv. 1. A – K. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959. 815 s. Search in Google Scholar

SKOK, Petar: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zv. 1. A – J. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umetnosti 1971. 790 s. Search in Google Scholar

RIPKA, Ivor (ed.): Slovník slovenských nárečí. Zv. 1. A – K. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 1994. 936 s. Search in Google Scholar

SNOJ, Marko: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Modrijan 2003. 1024 s. Search in Google Scholar

TOMÁŠIK, Samo: Pamätnosti Gemersko-Malohontské. Digitalizátor: Viera Studeničová, Silvia Harcsová, Alena Kopányiová, Michal Belička, Ivana Hodošiová, Zuzana Babjaková, Dorota Feketeová, Michaela Dofková, Nina Dvorská, Jozef Vrábeľ, Christián Terkanič, Zdenko Podobný, Eva Lužáková, Simona Reseková, Filip Pacalaj, Ivana Gondorová, Robert Zvonár. Zlatý fond denníka SME 2009. Dostupné na: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1076/Tomasik_Pamatnosti-Gemersko-Malohontske/1. [cit. 6. 8. 2020]. Search in Google Scholar

VASMER, Max: Etimologičeskij slovar’ russkogo jazyka. Zv. 1. Moskva 1986. 576 s. Search in Google Scholar

VELIAČIK, Ladislav: Die Lausitzer Kultur in der Slowakei. Studia Archaeologica Slovaca II. Nitra: Archeologický ústav SAV 1983. 260 s. Search in Google Scholar

VETERÁN: O pálení mŕtvol za časov pohanských. In: Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti, 1904, roč. 9, s. 23 – 34. Search in Google Scholar

VIDMAN, Ladislav: Od Olympu k Panteonu. Antické náboženství a morálka. Praha: Vyšehrad 1986. 160 s. Search in Google Scholar

WIEDERMANN, Egon: Civilizačné vrstvy krajiny. In: Studia Historica Nitriensia, 2003, roč. 11, s. 303 – 309. Search in Google Scholar

ŽEBRÁK, Pavel: Výsledky terénního průzkumu na jihu středního Slovenska. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. 1. časť. Nitra: Archeologický ústav SAV 1982, s. 315 – 318. Search in Google Scholar

ŽEBRÁK, Pavel: Výsledky terénního průzkumu na jihu středního Slovenska. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981 2. časť. Nitra: Archeologický ústav SAV 1982, s. 447. Search in Google Scholar

ŽEBRÁK, Pavel: Archeologický průzkum jihu středního Slovenska v letech 1981 – 1982. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 1983, roč. 20, s. 339 – 355. Search in Google Scholar

Arcanum. Mapire – Historical Maps Online [online]. © Arcanum Adatbázis Kiadó [cit. 18. 8. 2020]. Dostupné na: https://mapire.eu/en/map/europe-19century-secondsurvey/. Search in Google Scholar

Geoportál. Katastrálne mapy – Kataster nehnuteľností/ZBGIS [online]. © Geodetický a kartografický ústav Bratislava [cit. 20. 08. 2020]. Dostupné na: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/zakladna-mapa. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo