1. bookVolume 72 (2021): Issue 1 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Slovak surnames in the Database of American Family Names

Published Online: 27 Sep 2021
Volume & Issue: Volume 72 (2021) - Issue 1 (June 2021)
Page range: 183 - 193
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The issue of transcribing proper names from foreign languages into Slovak has received constant attention in Slovak linguistics. The article brings the opposite view. It is devoted to the issue of transcribing surnames from Slovak into English. The starting point of the analysis is the Database of surnames in the United States of America. The article focuses mainly on the adaptation and variability of transcription of surnames with accented letters.

Keywords

BLANÁR, Vincent: Príspevok ku štúdiu slovenských osobných a pomiestnych mien v Maďarsku. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1950. 139 s. Search in Google Scholar

BLANÁR, Vincent: Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. Spisy SJS 6/2008. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 2008. 77 s. Search in Google Scholar

HANKS, Patrick (ed.): Dictionary of American Family Names. New York: Oxford University Press 2003. 2128 p. Search in Google Scholar

ĎURČO, Peter: Variabilita a adaptácia priezvisk na Slovensku. In: Problémy adaptácie cudzích mien v slovenčine. Vedecký seminár. Bratislava 19. – 20. október 2000. Red. Ľ. Králik. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2002, s. 27 – 34. Search in Google Scholar

KRÁĽ, Ábel: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Systematika a ortoepický slovník. Martin: Matica slovenská 2005. 424 s. Search in Google Scholar

KRÁLIK, Ľubor (ed.): Problémy adaptácie cudzích mien v slovenčine. Vedecký semi-nár. Bratislava 19. – 20. október 2000. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2002. 181 s. Search in Google Scholar

MAJTÁN, Milan: Naše priezviská. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2014. 195 s. Search in Google Scholar

MOLDANOVÁ, Dobrava: Naše příjmení. Praha: Mladá fronta 1983. 296 s. Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin: Transfonemizácia v kontaktovom vzťahu angličtina – slovenčina. In: Jazykovedný časopis, 2002, roč. 53, č. 2, s. 111 – 127. Search in Google Scholar

Pravidlá slovenského pravopisu. 4., nezmenené vydanie. Red. M. Považaj. Bratislava: Veda 2013. 590 s. Search in Google Scholar

ŠRÁMEK, Rudolf: Etymon, pojmenovací motiv a význam vlastních jmen. In: Jezikoslovni zapiski, 2007, roč. 13, č. 1 – 2, s. 459 – 469.10.3986/jz.v13i1-2.2511 Search in Google Scholar

VALENTOVÁ, Iveta: Pôvod priezvisk Veňarčanov – A vanyarci vezetéknevek eredete. In: Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej životnému jubileu etnografa Ondreja Krupu. Eds. A. Kováčová – A. Uhrinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku 2015a, s. 323 – 364. Search in Google Scholar

VALENTOVÁ, Iveta: Z priezvisk pôvodom slovenských rodín v Békešskej Čabe. In: A. Divičanová – J. Chlebnický – T. Tušková – A. Uhrinová – I. Valentová: Čabianske priezviská. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2015b, s. 73 – 153. Search in Google Scholar

Slovenské zahraničie. Portál Slovákov vo svete. Dostupné na: https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/stranka/55/spojene-staty-americke. [cit. 29. 03. 2021] Search in Google Scholar

Databáza priezvisk na Slovensku (stav v roku 1995). Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/durco_priezviska.html. [cit. 29. 03. 2021] Search in Google Scholar

Surname Location Reference Project. Dostupné na: http://www.slovakinstitute.com/SLRP%20Web/Index%20SLRP.htm. [cit. 29. 03. 2021] Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo