1. bookVolume 69 (2018): Issue 3 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Termíny – Profesionalismy – Slangismy A Jejich Podíl Na Stylu On­Line Sportovních Reportáží

Published Online: 12 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 69 (2018) - Issue 3 (December 2018)
Page range: 415 - 429
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The article focuses on a relatively new genre of computer­mediated communication, online sports reporting (also known as live text commentary or minute- by-minute match report). This is a hybrid genre which combines a chronologically structured narrative (capturing the events of the sporting match minute­by­minute) and the commentator’s evaluative formulations (evaluations which are often expressive and subjective, funny and humorous statements) as well as his implicit contact with the audience (fictitious dialogue). It thus fulfills both the informative function (providing factual information) and the entertainment one (as typical infotainment). The introductory characterization of the genre is based on the work of J. Chovanec, but unlike in his work, it focuses on Czech live text commentary (mainly from soccer, hockey and tennis matches) and on the terms, non­standard professional vocabulary units and slang expressions in the commentators’ speech. Significant attention has been devoted to these levels of the lexicon in Czech and Slovak linguistics. However, the genre in question once again confirms how difficult it is to distinguish them. For example, the combination of individual expressions (or entire language levels) with standard, “colloquial” or non­standard Czech appears to be very problematic in this respect.

Keywords

BEČKA, Josef V.: Co je slang a co není slang. In: Sborník přednášek z II. konference o slangu a argotu v Plzni 23. – 26. září 1980. Ed. L. Klimeš. Plzeň: Pedagogická fakulta 1982, s. 5 – 8.Search in Google Scholar

BEDNAŘÍKOVÁ, Božena: Slovo a jeho konverze. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. 254 s.Search in Google Scholar

BUZÁSSYOVÁ, Klára – JAROŠOVÁ, Alexandra (eds.): Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. [1. zv.]. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2006. 1134 s.Search in Google Scholar

CUŘÍN, František: Vývoj českého jazyka a dialektologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1975. 212 s.Search in Google Scholar

ČECHOVÁ, Marie – KRČMOVÁ, Marie – MINÁŘOVÁ, Eva: Současná stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008. 382 s.Search in Google Scholar

DANEŠ, František: Takzvané „vztažné věty nepřívlastkové”: současné názory na jejich status. In: Naše řeč, 2009, roč. 92, č. 4, s. 169 – 183.Search in Google Scholar

DUŠEK, Jaroslav – SMOLKA, Martin: Nagano (libreto). In: Nagano. Program Národního divadla. Praha 2004, s. 21 – 45.Search in Google Scholar

FAIRCLOUGH, Norman: Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press 1992. VII + 259 p.Search in Google Scholar

FILIPEC, Josef – DANEŠ, František (eds.): Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia 1978. 800 s.Search in Google Scholar

FINDRA, Ján: Profesionalizmy ako vrstva slovnej zásoby. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 30. Ed. J. Mistrík. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1979, s. 69 – 76.Search in Google Scholar

FLEGL, Václav: Sportovní slang a sportovní publicistika. In: Sborník přednášek z III. konference o slangu a argotu v Plzni 24. – 27. ledna 1984. Ed. L. Klimeš. Plzeň: Pedagogická fakulta 1987, s. 206 – 218.Search in Google Scholar

FLEGL, Václav: K pojetí tzv. profesionalismů. In: Sborník přednášek ze IV. konference o slangu a argotu v Plzni 9. – 12. února 1988. Ed. L. Klimeš. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1989, s. 69 – 77.Search in Google Scholar

HAUSER, Přemysl: Nauka o slovní zásobě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1980. 195 s.Search in Google Scholar

HAVRÁNEK, Bohuslav – BĚLIČ, Jaromír – HELCL, Miloš – KŘÍSTEK, Václav – JEDLIČKA, Alois – TRÁVNÍČEK, František (eds.): Slovník spisovného jazyka českého. A – M. [1. sv.]. Praha: Nakladatelství ČSAV 1960. 1312 s.Search in Google Scholar

HAVRÁNEK, Bohuslav – BĚLIČ, Jaromír – HELCL, Miloš – KŘÍSTEK, Václav – JEDLIČKA, Alois – TRÁVNÍČEK, František (eds.): Slovník spisovného jazyka českého. N – Q. [2. sv.]. Praha: Nakladatelství ČSAV 1964. 1192 s.Search in Google Scholar

HAVRÁNEK, Bohuslav – BĚLIČ, Jaromír – HELCL, Miloš – JEDLIČKA, Alois (eds.): Slovník spisovného jazyka českého. R – U. [3. sv.]. Praha: Nakladatelství ČSAV 1966. 1080 s.Search in Google Scholar

HAVRÁNEK, Bohuslav – BĚLIČ, Jaromír – HELCL, Miloš – JEDLIČKA, Alois (eds.): Slovník spisovného jazyka českého. V – Ž. Doplňky a opravy. [4. sv.]. Praha: Nakladatelství ČSAV 1971. 1011 + XX s.Search in Google Scholar

HOFFMANNOVÁ, Jana: On­line sportovní přenosy jako hybridní žánr. In: Jazyk a kultúra, 2018, roč. 9, č. 35, s. 29 – 38.Search in Google Scholar

HOFFMANNOVÁ, Jana – HOFFMANN, Bohuslav: Sportovní tematika v současném českém dramatickém umění. In: Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských studií. Eds. M. Hrdlička – J. Hasil. Praha: Filozofická fakulta UK 2016, s. 115 – 132.Search in Google Scholar

HOCHEL, Branislav: Čo je slang. Slang a iné nespisovné vrstvy jazyka. In: Sborník přednášek z II. konference o slangu a argotu v Plzni 23. – 26. září 1980. Ed. L. Klimeš. Plzeň: Pedagogická fakulta 1982, s. 9 – 27.Search in Google Scholar

HUBÁČEK, Jaroslav: O českých slanzích. Ostrava: Profil 1979. 170 s. HUBÁČEK, Jaroslav: Malý slovník českých slangů. Ostrava: Profil 1988. 189 s.Search in Google Scholar

HUBÁČEK, Jaroslav: Výběrový slovník českých slangů. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, č. 146/2003. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2003. 250 s.Search in Google Scholar

HUGO, Jan et al.: Slovník nespisovné češtiny. Praha: Maxdorf 2006. 460 s.Search in Google Scholar

CHOVANEC, Jan: Competitive verbal interaction in online minute­by­minute match reports. In: Brno Studies in English, 2006, Vol. 32, No 1, pp. 23 – 35.Search in Google Scholar

CHOVANEC, Jan: Enacting an imaginary community: Infotainment in online minute­by­minute sports commentaries. In: The Linguistics of Football. Eds. E. Lavric – G. Pisek – A. Skinner – W. Stadler. Tübingen: Gunter Narr Verlag 2008, pp. 255 – 268.Search in Google Scholar

CHOVANEC, Jan: “Call Doc Singh!” Textual structure and making sense of live text sports commentaries. In: Cohesion and Coherence in Spoken and Written Discourse. Eds. O. Dontcheva­Navrátilová – R. Povolná. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2009a, pp. 124 – 137.Search in Google Scholar

CHOVANEC, Jan: Simulation of spoken interaction in written online media texts. In: Brno Studies in English 2009b, Vol. 35, No 2, pp. 109 – 128.Search in Google Scholar

CHOVANEC, Jan: Chatová diskuze jako součást internetové sportovní publicistiky. In: Varia 17. Zborník materiálov zo 17. kolokvia mladých jazykovedcov. Ed. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita 2010, s. 172 – 182.Search in Google Scholar

IREINOVÁ, Helena: Online žurnalistika a zpravodajské servery v ČR. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta MU 2009. 128 s.Search in Google Scholar

JAROŠOVÁ, Alexandra (ed.): Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N. [3. zv.]. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2011. 1100 s.Search in Google Scholar

JAROŠOVÁ, Alexandra – BUZÁSSYOVÁ, Klára (eds.): Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. [2. zv.]. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2011. 1088 s.Search in Google Scholar

JEDLIČKA, Alois: K stylovému rozvrstvení dnešní spisovné češtiny. In: Jazykovedné štúdie VII. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1963, s. 133 – 142.Search in Google Scholar

JEDLIČKA, Alois – FORMÁNKOVÁ, Věra – REJMÁNKOVÁ, Miloslava: Základy české stylistiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1970. 224 s.Search in Google Scholar

JISL, Vladislav: Žurnalistika. Novinové druhy. Praha: Svaz československých novinářů 1966. 149 s.Search in Google Scholar

KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – PLESKALOVÁ, Jana: Nový encyklopedický slovník češtiny. A – M, N – Ž. [1., 2. sv.]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016. 2184 s.Search in Google Scholar

KLINCKOVÁ, Jana: Profesionalizmy ako špecifická vrstva lexikálnych prostriedkov. In: Slovenská reč, 1990, roč. 55, č. 6, s. 327 – 334.Search in Google Scholar

KOCHOVÁ, Pavla – OPAVSKÁ, Zdeňka (eds.): Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016. 240 s.Search in Google Scholar

KOLÁŘOVÁ, Ivana: Proč někdy hraje Sigma Olomouc či olomoucká Sigma, a jindy Olomouc? (Názvy sportovních celků ve zpravodajských textech denního tisku, rozhlasu a televize.). In: Čeština doma a ve světě, 2000, roč. 8, č. 3, s. 185 – 188.Search in Google Scholar

KRÁLOVÁ, Adéla: Sportovní slang. Bakalářská práce. Praha: Pedagogická fakulta UK 2012. 116 s.Search in Google Scholar

KRAUS, Jiří: Minela. In: Naše řeč, 1997, roč. 80, č. 3, s. 158 – 159.Search in Google Scholar

KRAUS, Jiří et al.: Nový akademický slovník cizích slov. A – Ž. Praha: Academia 2005. 880 s.Search in Google Scholar

KŘÍSTEK, Václav: Poznámky k sportovním názvům cizího původu. In: Naše řeč, 1971, roč. 54, č. 2, s. 87 – 93.Search in Google Scholar

LAVRIC, Eva – PISEK, Gerhard – SKINNER, Andrew – STADLER, Wolfgang (eds.): The Linguistics of Football. Tübingen: Gunter Narr Verlag 2008. 418 p.Search in Google Scholar

MASÁR, Ivan: Niektoré črty jazyka a štýlu športovej publicistiky. In: Kultúra slova, 1981, roč. 15, č. 3, s. 69 – 79.Search in Google Scholar

MASÁR, Ivan: Termín a jeho neterminologické náprotivky v športovej publicistike. In: Kultúra slova, 1982, roč. 16, č. 8, s. 268 – 271.10.1515/9783110837636-033Search in Google Scholar

MERGEŠ, Jozef: Textové stereotypy komentátorského prejavu v priamych televíznych prenosoch z futbalu. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2016. 176 s.Search in Google Scholar

MERGEŠ, Jozef: Jazyk mediálneho športu ako odraz jeho vlastností. In: Jazyk a kultúra, 2017, roč. 8, č. 31 – 32, s. 95 – 102.Search in Google Scholar

MINÁŘOVÁ, Eva: Slang ve sportovní publicistice. In: Sborník přednášek z V. konference o slangu a argotu v Plzni 7. – 9. února 1995. Sborník pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Ed. L. Klimeš. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity 1995, s. 123 – 127.Search in Google Scholar

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Osobitosti jazyka športových redaktorov. In: Varia 2. Materiály z II. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra­Piesok 26. – 27. októbra 1992). Eds. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 96 – 102.Search in Google Scholar

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Špecifiká športových komentátorov v televízii. In: Varia 3. Materiály z III. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra­Piesok 2. – 3. decembra 1993). Eds. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 89 – 95.Search in Google Scholar

MISTRÍK, Jozef: Žánre vecnej literatúry. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1975. 216 s.Search in Google Scholar

MISTRÍK, Jozef: Štylistika slovenského jazyka. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1977. 444 s.Search in Google Scholar

MLACEK, Jozef: Z terminologických a štylistických otázok športových textov. In: Kultúra slova, 1981, roč. 15, č. 10, s. 333 – 339.10.1016/0304-3886(81)90065-6Search in Google Scholar

MLČOCH, Miloš: Slangové výrazy a termíny v tradičních a moderních sportovních odvětvích. In: Slang a argot. Sborník přednášek z VIII. konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 26. – 27. února 2008. Ed. H. Chýlová. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity 2008, s. 44 – 48.Search in Google Scholar

ODALOŠ, Pavol: Futbal verzus sociolekt. In: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. – 16. září 1998. Ed. L. Klimeš. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU 1998, s. 60 – 64.Search in Google Scholar

ORGOňOVÁ, Oľga: Profesionalizmy teoreticky aj prakticky. In: Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej. Eds. K. Buzássyová – B. Chocholová – N. Janočková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2012, s. 140 – 147.Search in Google Scholar

PATRÁŠ, Vladimír – ODALOŠ, Pavol: Jazyková mozaika futbalových majstrovstiev sveta 1990 v Taliansku. In: Varia 1. Materiály z Kolokvia mladých jazykovedcov (Modra­Piesok 21. – 22. októbra 1991). Eds. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1992, s. 102 – 108.Search in Google Scholar

PÉREZ­SABATER, Carmen – PEŇA­MARTÍNEZ, Gemma – TURNEY, Ed – MONTERO­FLETA, Begoña: A spoken genre gets written. Online football commentaries in English, French, and Spanish. Written Communication, 2008, Vol. 25, No 2, pp. 235 – 261.10.1177/0741088307313174Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela – SLANČOVÁ, Terézia: Reč pohybu, autority a súdržnosti: pragmatická analýza trénerského komunikačného registra v komunikácii s hráčmi kolektívnych loptových hier staršieho školského veku. Prešov: Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove 2014. 284 s.Search in Google Scholar

STRABERGER, Richard: K jednomu typu nepravých vedlejších vět vztažných. In: Naše řeč, 2007, roč. 90, č. 5, s. 247 – 257.Search in Google Scholar

SUDA, Zdeněk: K fotbalovému slangu v současné publicistice. In: Sborník přednášek z V. konference o slangu a argotu v Plzni 7. – 9. února 1995. Ed. L. Klimeš. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity 1995, s. 129 – 133.Search in Google Scholar

SUK, Jaroslav: Několik slangových slovníků. Praha: Inverze 1993. 137 s.Search in Google Scholar

TERČOVÁ, Marie: Příspěvek ke sledování sportovního slangu. In: Sborník přednášek ze IV. konference o slangu a argotu v Plzni 9. – 12. února 1988. Ed. L. Klimeš. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1989, s. 245 – 254.Search in Google Scholar

TICHÁ, Zdeňka – SKOPEC, Luboš: Tři slangové slovníky. Praha: Karolinum 2001. 157 s.Search in Google Scholar

TYL, Zdeněk: Puk, touš, kotouč. In: Jazykový koutek Československého rozhlasu. 2. výběr. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1955, s. 120 – 122.Search in Google Scholar

VONDRÁČEK, Miloslav: Funkční diferenciace slangu a sportovní mluvy. In: Sborník přednášek z VII. konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 24. – 25. září 2003. Ed. H. Chýlová. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity 2005, s. 17 – 19.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo