1. bookVolume 69 (2018): Issue 3 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Lexéma Hrať V Trénerskom Komunikačnom Registri – K Vymedzeniu Registrovo Motivovaného Významu

Published Online: 12 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 69 (2018) - Issue 3 (December 2018)
Page range: 430 - 445
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The study analyses the meaning and usage of the lexeme hrať [‘to play’] in coach register of the volleyball coaches coaching girls and boys of older school age. Theoretically, it is based on the theory of sports games, theory of communication register, theory of lexical motivation and complex concept of meaning without strict borders between semantics and pragmatics. Empirically, it is based on the analysis of tri­modal (audiovisual­graphical) corpus of the speech of two volleyball coaches (one of a girls team, one of a boys team), each of three training units and three games (50 917 tokens). The concept of register motivated meaning is explained. While analysing meaning of the lexeme hrať and its collocations (116 types of collocations), the author goes from the general meaning of the lexies (hrať 1 = to do a sports activity; hrať 2 = to present a sports performance), through its context specification to its situational actualization.

Keywords

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Konotatívne a pragmatické príznaky lexikálneho významu. In: Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej. Eds. K. Buzássyová – B. Chocholová – N. Janočková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 56 – 75.Search in Google Scholar

BUZÁSSYOVÁ, Klára – JAROŠOVÁ, Alexandra (eds.): Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. [1. zv.]. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2006. 1134 s.Search in Google Scholar

DITTMANN, Jürgen: Slová v mysli. Mentálny lexikón. In: Úvahy o slove. Základy lingvistiky. Eds. J. Dittmann – C. Schmidtová. Prekl. Ladislav Sisák. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2011, s. 295 – 323.Search in Google Scholar

ĎURČO, Peter: Úvod. In: ĎURČO, P. – MAJCHRÁKOVÁ, D. et al.: Slovník slovných spojení. Podstatné mená. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2017, s. 9 – 12.Search in Google Scholar

IVANOVÁ, Martina – SOKOLOVÁ, Miloslava – KYSEĽOVÁ, Miroslava – PEROVSKÁ, Veronika: Valenčný slovník slovenských slovies na korpusovom základe. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2014. 534 s.Search in Google Scholar

JAROŠOVÁ, Alexandra: Problém vymedzenia kolokácií. In: Jazykovedný časopis, 2007, roč. 58, č. 2, s. 81 – 102.Search in Google Scholar

JAROŠOVÁ, Alexandra – BUZÁSSYOVÁ, Klára (eds.): Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. [2. zv.]. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2011. 1088 s.Search in Google Scholar

KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 4., dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2003. 985 s.Search in Google Scholar

LUTZEIER, Peter Rolf: Slovo a význam. Základy lexikálnej sémantiky. In: Úvahy o slove. Základy lingvistiky. Eds. J. Dittmann – C. Schmidtová. Prekl. Ladislav Sisák. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2011, s. 35 – 60.Search in Google Scholar

ODALOŠ, Pavol: Sociolekty v basketbalovom a penitenciárnom prostredí. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela 1997. 92 s.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin: Motivatológ Juraj Furdík. In: FURDÍK, Juraj: Teória motivácie v slovnej zásobe. Ed. M. Ološtiak. Košice: Vydavateľstvo LG 2008, s. 11 – 23.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin: Aspekty teórie lexikálnej motivácie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2011. 339 s.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin – IVANOVÁ, Martina: Kapitoly z lexikológie. (Lexikálna syntagmatika a viacslovné pomenovania). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2013. 251 s.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin – IVANOVÁ, Martina: Teoreticko­metodologické, nominačné a typologické otázky viacslovných pomenovaní. In: Viacslovné pomenovania v slovenčine. Ed. M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2015, s. 129 – 213.Search in Google Scholar

PALKOVÁ, Lenka: Univerbizácia v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2018. 268 s.Search in Google Scholar

PECIAR, Štefan (ved. red.): Slovník slovenského jazyka. [1. zv.]. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959 – 1968. 815 s.Search in Google Scholar

PŘIDAL, Vladimír – ZAPLETALOVÁ, Ludmila: Športová príprava vo volejbale. Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenská volejbalová federácia 2016. 362 s.Search in Google Scholar

SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie: Když začínáme mluvit... Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2013. 218 s.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela – KOVALIK SLANČOVÁ, Terézia: Lexéma lopta v trénerskom komunikačnom registri. In: Jazyk a kultúra, 2018, roč. 8, č. 35, s. 209 – 235. Dostupné na: http://www.ff.unipo.sk/jak/index.html.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela – SLANČOVÁ, Terézia: Reč pohybu, autority a súdržnosti. Pragmatická analýza trénerského komunikačného registra v komunikácii s hráčmi kolektívnych loptových hier staršieho školského veku. Prešov: Fakulta športu, Prešovská univerzita v Prešove 2014. 282 s.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela – SLANČOVÁ, Terézia: Sociálna inštitúcia – komunikačný register – šport. In: Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015, s. 254 – 263.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Katarína: Finish – Finiš. In: Anglicko­slovenský slovník športových výrazov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1996. 124 s.Search in Google Scholar

SÝKORA, František et al.: Telesná výchova a šport. Terminologický a výkladový slovník. [2. zv.]. Bratislava: Vydavateľstvo F. R. & G, spol. s r. o., 1995. 402 s.Search in Google Scholar

ŠIMONEK, Jaromír – ZAPLETALOVÁ, Ludmila – PAŠKA, Ľubomír: Anglicko­slovenský a slovensko­anglický volejbalový slovník. Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského 2004. 120 s.Search in Google Scholar

WITTGENSTEIN, Ludwig: Filosofická zkoumání. Překl. Jiří Pechar. Praha: Filosofický ústav AV ČR 1993. 294 s.Search in Google Scholar

ZAPLETALOVÁ, Ludmila – PŘIDAL, Vladimír – TOKÁR, Ján: Volejbal. Učebné texty pre školenie trénerov I. stupňa. Bratislava: Slovenská federácia volejbalu, Asociácia trénerov volejbalu na Slovensku 2001. 172 s.Search in Google Scholar

ZAŤKOVÁ, Viera: Herná činnosť. Herná kombinácia. In: SÝKORA, F. et al.: Telesná výchova a šport. Terminologický výkladový slovník. 2. zv. Bratislava: Vydavateľstvo F. R. & G, spol. s r. o., 1995, s. 85.Search in Google Scholar

CHILDES. Dostupné na: https://childes.talkbank.org/.Search in Google Scholar

NOVOTNÁ, Renata: Lexikální význam. In: Nový encyklopedický slovník češtiny. Eds. P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová, 2017. Dostupný na: https://www.czechency.org/slovnik/LEXIK%C3%81L­N%C3%8D%20V%C3%9DZNAM.Search in Google Scholar

Oficiálne pravidlá volejbalu 2017 – 2020, 2017. Dostupné na: http://www.avrsr.sk/administracia/prilohy/dokument/oficialne_pravidla_volejbalu_2017_2020.pdf.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo