1. bookVolume 11 (2015): Issue 2 (December 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1801-3422
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Personalisation of Politics at the Local Level in Poland and Selected Central and Eastern European States: A Contribution to the Research

Published Online: 17 Nov 2016
Volume & Issue: Volume 11 (2015) - Issue 2 (December 2015)
Page range: 95 - 108
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1801-3422
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

Images about politics take a specific form in the imagination of the electorate, eliciting specific associations and thus becoming a source of attitudes and influencing election preferences. At the same time, the increasing importance of politicians’ perceived personality traits and images has been observed. Empirical studies of politicians’ personalities provide one of the more effective tools for studying the basic features of the personalisation of politics, including at a local level. Such studies involve the measurement of citizens’ perceptions of politicians’ personality traits. This article seeks to systematise key concepts and provide an introduction to conducting advanced empirical research in this area.

Keywords

Annusewicz, O. (2005): Dlaczego tak głosujemy, czyli przesłanki decyzji wyborczych. Społeczeństwo i Polityka 3–4.Search in Google Scholar

Antkowiak, P. (2011): Samorząd terytorialny na przykładzie miasta Konina, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.Search in Google Scholar

Antkowiak, P. (2012): Ewolucja samorządowej ordynacji wyborczej w Polsce w okresie transformacji systemowej. Przegląd Zachodni 1.Search in Google Scholar

Baines, P. R. – Harris, P. – Lewis, B. R. (2002): The political marketing planning process: improving image and message in strategic target areas. Marketing Intelligence & Planning 20 (1).10.1108/02634500210414710Search in Google Scholar

Bauman, Z. (2008): Zindywidualizowane społeczeństw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.Search in Google Scholar

Blumler, J. G. – Kavanagh, D. (1999): The Third Age of Political Communication: Influences and Features. Political Communication 16.10.1080/105846099198596Search in Google Scholar

Brenner, M. (2010): Zjawisko personalizacji politycznej. Studia Politologiczne 16.Search in Google Scholar

Brettschneider, F. – Gabriel O. W. (2002): The Nonpersonalization of Voting Behavior in Germany, in King A., eds., Leaders’ Personalities and the Outcomes of Democratic Elections, NY: Oxford University Press, Oxford.10.1093/0199253137.003.0005Search in Google Scholar

Bukowski, M. – Flis, J. – Hess, A. – Szymańska, A. (2011): Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.Search in Google Scholar

Caprara, G. V. – Zimbardo P. G. (2004): Personalizing Politics. A Congruency Model of Political Preference. American Psychologist 59 (7).10.1037/0003-066X.59.7.581Search in Google Scholar

Deegan-Krause, K. (2010): Nowe wymiary rozłamu politycznego, in Dalton, R. – Klingemann, H. D., eds., Zachowania polityczne t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Dobek-Ostrowska, B. (2004): Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.Search in Google Scholar

Gorbaniuk, O. (2009): Wymiary dyferencji profili spostrzeganych cech osobowości polskich polityków: analiza danych zastanych. Psychologia Społeczna 4 (1–2).Search in Google Scholar

Grzesik-Robak, A. (2004): Bezpośrednie samorządowe wybory prezydentów miast 2002 – próba analizy. Samorząd Terytorialny 6.Search in Google Scholar

Hartliński, M. (2012): Prezydencjalizacja współczesnej polityki. Szkice Humanistyczne 12 (2).Search in Google Scholar

Helms, L. (2008): Governing in the Media Age: The Impact of the Mass Media on Executive Leadership in Contemporary Democracies. Government and Opposition 43 (1).10.1111/j.1477-7053.2007.00242.xSearch in Google Scholar

Hornowska, E. – Kaliszewska, K. (2003): Neurogenetyczna koncepcja osobowości R. C. Cloningera – związki z teorią PEN H. J. Eysencka oraz Model Wielkiej Piątki w ujęciu P. T. Costy i R. R. McCrae. Czasopismo Psychologiczne 9 (1).Search in Google Scholar

Karwat, M. (1995): O statusie metodologicznym personifikacji, in Historia, idea, polityka. Księga dedykowana profesorowi Janowi Baszkiewiczowi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.Search in Google Scholar

Karwat, M. (1996): Stereotypowa personifikacja polityki. Studia Polityczne 5.Search in Google Scholar

Karwat, M. (2006): Personifikacja instytucji i instytucjonalizacja osób, in: Rubisz, L. eds., Idee – instytucje – demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.Search in Google Scholar

Kaase, M. (1994): Is there personalization in politics? Candidates and voting behavior in Germany. International Political Science Review 15.10.1177/019251219401500301Search in Google Scholar

Karvonen, L. (2011): The Personalization of Politics What does research tell us so far, and what further research is in order?, Paper prepared for the 4th ECPR Conference: available at http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/generalconference/pisa/papers/PP226.pdf (10 October 2015).Search in Google Scholar

Kolczyński, M. (2002): Marketing polityczny – w drodze do personalizacji dyskursu politycznego, in Walczak-Duraj, D., eds., Marketing polityczny a postawy i zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Naukowe „Novum”, Płock-Łodź.Search in Google Scholar

Mair, P. (2010): Orientacje lewicowe i prawicowe, in Dalton, R. J. – Klingemann, H. D., eds., Zachowania polityczne t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Mandrosz, J. (2002): Czynniki ograniczające racjonalność decyzji politycznych, in Skarżyńska, K., eds., Podstawy psychologii politycznej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop., Poznań.Search in Google Scholar

Marciniak, E. M. (2013a): Percepcja cech osobowości Jarosław Kaczyńskiego i Donalda Tuska przez ich zwolenników. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 39.Search in Google Scholar

Marciniak, E. M. (2013 b): Personalizacja zachowań wyborczych w Polsce w kontekście Modelu Zgodności Preferencji Politycznych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.Search in Google Scholar

Mazzoleni, G. (2000): A Return to Civic and Political Engagement Prompted by Personalized Political Leadership?. Political Communication 17.10.1080/10584600050178915Search in Google Scholar

Michałowski, S. (2008): Uwarunkowania pełnienia ról przywódczych w samorządzie terytorialnym, in Michałowski, S. – Kuć-Czajkowska, K., eds., Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.Search in Google Scholar

Mughan, A. (2000): Media and the Presidentialization of Parliamentary Election, Palgrave, Hamshire.10.1057/9781403920126Search in Google Scholar

Niklewicz, K. (2014): Sposób na wyborcę. Analiza Instytut Obywatelski 5.Search in Google Scholar

Oleś, P. (2000): Kontrowersje wokół „Wielkiej Piątki”. Czasopismo Psychologiczne 6 (1–2).Search in Google Scholar

Pawełczyk, P. (2001): Polityk czyli aktor, in Marciniak, E. M. – Mołdawa, T. – Wojtaszczyk, K. A., eds., Etyka i polityka, Aspra-Jr, Warszawa.Search in Google Scholar

Pawełczyk, P. – Jankowiak, B. (2013): Cechy wizerunku politycznego a emocje w głosowaniu na Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Raport z badań postaw politycznych studentów. Przegląd Politologiczny 2.Search in Google Scholar

Peszyński, W. (2011): Kandydat czy partia? W poszukiwaniu determinant zachowań wyborczych elektoratu. Preferencje Polityczne 2.Search in Google Scholar

Peszyński, W. (2012a): Personalizacja kampanii parlamentarnej w Polsce 2011 roku. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 35.Search in Google Scholar

Peszyński, W. (2012 b): Personalizacja politycznych preferencji. Preferencje Polityczne 3.Search in Google Scholar

Peszyński, W. (2013): Prezydencjalizacja zachowań elektoratu w roku „niewyborczym” 2012. Preferencje Polityczne 6.Search in Google Scholar

Piechota, G. – Ratajczak R. (2012): Media samorządowe jako narzędzie kreacji wizerunku lokalnego lidera i jego otoczenia. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 34.Search in Google Scholar

Poguntke, T. (2011): The Presidentialization of Parliamentary Democracies: A Contradiction in Terms?, Paper prepared for presentation at the ECPR Workshop ‘The Presidentialization of Parliamentary Democracies?: available at http://www.essex.ac.uk/ECPR/events/jointsessions/paperarchive/copenhagen/ws7/poguntke.PDF (20 October 2015).Search in Google Scholar

Ptak, A. (2010): Ewolucja systemu wyborczego do organów samorządu terytorialnego w Polsce, in Stelmach, A., eds., Prawo wyborcze i wybory. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.Search in Google Scholar

Rahat, G. – Sheafer, T. (2007): The personalization(s) of politics: Israel 1949–2003. Political Communication 24.10.1080/10584600601128739Search in Google Scholar

Reykowski, J. (2002): Myślenie polityczne, in Skarżyńska, K., eds., Podstawy psychologii politycznej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop., Poznań.Search in Google Scholar

Scheffs, Ł. (2010a): Lider polityczny w totalitarnym i demokratycznym systemie politycznym. Pozorna opozycja?. Refleksje 2.Search in Google Scholar

Scheffs, Ł. (2010 b): Polska wideopolityka w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, in Jeziński, M. – Peszyński, W. – Seklecka, A., eds., Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.Search in Google Scholar

Scheffs, Ł. (2012): Proces personalizacji polityki, in Karwat, J., eds., Komunikowanie społeczne w badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań.Search in Google Scholar

Sielski, J. (2011): Liderzy partyjni we współczesnych polskich partiach politycznych, in Kowalczyk, K., eds., Partie i systemy partyjne III RP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.Search in Google Scholar

Sielski, J. (2012): Przywódcy i liderzy samorządowi (lokalni). Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie wydanie specjalne.Search in Google Scholar

Skiba, L. (2010): Rządzić państwem. Centrum decyzyjne rządu w wybranych krajach europejskich, Instytut Sobieskiego, Warszawa.Search in Google Scholar

Skrzypiński, D. (2011): Marketing w lokalnych kampaniach wyborczych: faktyczne czy deklarowane działania liderów, in Churska-Nowak, K. – Drobczyński, S., eds., Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.Search in Google Scholar

Strus, W. – Cieciuch, J. (2014): Poza wielką piątkę – przegląd nowych modeli struktury osobowości. Polskie Forum Psychologiczne 19 (1).Search in Google Scholar

Swianiewicz, P. – Klimska, U. (2003: Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne 4.Search in Google Scholar

Szarota, P. (2008): Wielka piątka – stare problemy, nowe wątpliwości. Roczniki Psychologiczne 11 (1).Search in Google Scholar

Turska-Kawa, A. (2011): Osobowościowe predykatory zachowań wyborczych. Rozważania w kontekście modelu „wielkiej piątki”. Preferencje Polityczne (2).Search in Google Scholar

Walczak, R. (2008): Percepcja wizerunku polityka rozszerzonego za pomocą społecznie akceptowanych symboli, in Szklarski, B., eds., Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo