1. bookVolume 20 (2016): Issue 3 (September 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Analysis of Assumptions of the Environment Management System Implementation for the Selected Undertaking in Waste Management

Published Online: 17 Oct 2016
Volume & Issue: Volume 20 (2016) - Issue 3 (September 2016)
Page range: 161 - 169
Received: 01 Sep 2016
Accepted: 01 Apr 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Bral, W. (2008). Obieg i o hrona dokumentów w zarz dzaniu jako ci, rodowiskiem i bezpiecze-stwem informacj. Difin, Warszawa. ISBN 9788372518644.Search in Google Scholar

Christini, G., Fetsko, M., Hendrickson, C. (2004). Environmental Management Systems and ISO 14001 Certification for Construction Firms. Journal of Construction Engineering & Management. Vol. 130 Issue 3, 330-336.Christini, G., Fetsko, M., Hendrickson, C. (2004). Environmental Management Systems and ISO 14001 Certification for Construction Firms. Journal of Construction Engineering & Management. Vol. 130 Issue 3, 330-336.Search in Google Scholar

Ejdys, J., Kobylińska, U., Lulewicz-Sas, A. (2012). Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok. ISBN 9788362582211.Search in Google Scholar

Korzeń, Z. (2001). Ekologistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań. ISBN 8387344702Search in Google Scholar

Lisowska-Mieszkowska, E. (2007). Systemy Zarządzania Środowiskowego – Rozwój i Funkcjonowanie w Polsce. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 30, Warszawa, 5-24.Search in Google Scholar

Łaguna, T.M., Witkowska-Dąbrowska, M. (2010). Zarządzanie zasobami środowiska. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Olsztyn. ISBN 9788361643845.Search in Google Scholar

Matuszak-Flejszman, A. (2009). Benefits of Environmental Management System in Polish Companies Compliant with ISO 14001. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 18, No. 3, 411-419.Search in Google Scholar

Nierzwicki, W. (2006). Zarządzanie środowiskowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne ISBN 83- 208-1605-X. Warszawa.Search in Google Scholar

Nycz-Wróbel, J. (2012). Świadomość ekologiczna społeczeństwa i wynikające z niej zagrożenia środowiska naturalnego (na przykładzie opinii mieszkańców województwa podkarpackiego). Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nr 286, 63-76.10.7862/rz.2012.einh.20Search in Google Scholar

Ogrodnik, R. (2011). Identyfikacja aspektów środowiskowych jako podstawa opracowania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie górniczym. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole.Search in Google Scholar

PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.Search in Google Scholar

Poskrobko, B. (1998). Zarządzanie środowiskiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,Search in Google Scholar

Potoski, M., Prakash, A. (2013). Do Voluntary Programs Reduce Pollution? Examining ISO 14001's Effectiveness across Countries. Policy Studies Journal, Vol. 41, Issue 2, 273-294.Search in Google Scholar

Przydatek, G. (2012). Ocena wielkości selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie wybranej gminy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 209-218.Search in Google Scholar

Rozporządzenie (WE) NR 715/2007 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 2007, L 171/1)Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122)Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)Search in Google Scholar

Živković, S., Takić, L., Živković, N. (2013). The improvement of environmental performances by applying ISO 14001 standard - a case study. Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly. Vol. 19 Issue 4, 541-552.Search in Google Scholar

GPS w śmieciarkach. (on-line). Obtained from: http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/683627,gps_w_smieciarkach_od_lipca_to_bedzie_obowiazek.html.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo