1. bookTom 116 (2019): Zeszyt 5 (May 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Role of the Department of Architecture Fundamentals and Architectural Design of Kyiv National University of Construction and Architecture in Shaping the Kyiv Architectural School

Data publikacji: 16 May 2020
Tom & Zeszyt: Tom 116 (2019) - Zeszyt 5 (May 2019)
Zakres stron: 33 - 39
Otrzymano: 25 Apr 2019
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] Kyiv National University of Construction and Architecture [online], http://www.knuba.edu.ua (access: 22.02.2019).Search in Google Scholar

[2] Arkhіtekturna shkola KІBІ-KNUBA. Suchasnі problemy arkhіtektury ta mіstobuduvannia: Naukovo-tekhnіchnyi zbіrnik. Do 70-rіchchya dіyalnostі, M.M. Domіn, V.І. Iezhov (eds.), Vol. 8, KNUBA, 2000.Search in Google Scholar

[3] Kaschenko O.V., Slieptsov O.S., Kumeiko M.K., Іstorіia arkhіtekturnogo fakultetu Kyivskogo natsіonalnogo unіversitetu budіvnytstva і arkhіtektury, arkhіtekturnyi vіsnik KNUBA. Nauk. virob. zbіrnik/vіdpovіd, P.M. Kulіkov (ed.), Vol. 6, 2015, 95–110.Search in Google Scholar

[4] Petrovska Y., Vzaiemozviazok arkhіtektury і mystetstva v rozvytku lvіvskoi arkhіtekturnoi shkoly, dis. kand. arkhіtektury, Lvіv, 2013.Search in Google Scholar

[5] Slieptsov O.S., Gorbik O.O., Ladan T.M., Kumeiko M.K., Іstorіia, sogodennia ta perspektyvy kafedry Osnov arkhіtektury і arkhіtekturnogo proektuvannia, arkhіtekturnyi vіsnik KNUBA. Nauk. virob. zbіrnik/vіdpovіd, P.M. Kulіkov (ed.), Vol. 5, 2015, 3–25.Search in Google Scholar

[6] Kondel-Perminova N., Rol uchebnykh zavedeniy v razvitii arkhitektury i gradostroitelstva na Ukraine, dis. kand. arkhitektury, Kyiv, 1988.Search in Google Scholar

[7] Sleptsov O.S., Kumeyko M.K., Klara Demura: Arkhitektor-pedagog, 2016.Search in Google Scholar

[8] Khoroyan N., Kharkovskaya arkhitekturnaya shkola v period formirovaniya i stanovleniya: konets ХІХ — pervaya tret ХХ vv., dis. kand. arkhitektury, Kharkov, 2015.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD