1. bookTom 29 (2023): Zeszyt 1 (March 2023)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-7779
Pierwsze wydanie
30 Mar 2018
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Agile management in Polish organic food processing enterprises

Data publikacji: 15 Feb 2023
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2023) - Zeszyt 1 (March 2023)
Zakres stron: 101 - 107
Otrzymano: 10 Sep 2022
Przyjęty: 18 Dec 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-7779
Pierwsze wydanie
30 Mar 2018
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Adamik, A., Nowicki, M., 2020. Barriers of creating competitive advantage in the age of industry 4.0: conclusions from international experience. In Contemporary challenges in cooperation and coopetition in the age of industry 4.0, 3-42, Springer, Cham.10.1007/978-3-030-30549-9_1 Search in Google Scholar

Ahammada, M.F., Glaistera, K.W., and Gomesb, E., 2020. Strategic agility and human resource management. Human Resource Management Review, 30(100700), 1-3.10.1016/j.hrmr.2019.100700 Search in Google Scholar

Bortnowska, G., 2013. Promowanie żywności tradycyjnej – Slow Fish – formą edukacji prozdrowotnej. Problemy Hig. Epidemiol., 94(2), 184-189. Search in Google Scholar

Goetzke, B.I., Spiller, A., 2014. Health – improving lifestyles of organic and functional food consumers. British Food Journal, 116(3), 510-526.10.1108/BFJ-03-2012-0073 Search in Google Scholar

Iacocca Institute., 1991. 21st century manufacturing enterprises strategy. An Industry-Led View, 1(2). Search in Google Scholar

Ingaldi, M., 2018. Overview of the main methods of service quality analysis. Production Engineering Archives, 18(18), 54-59.10.30657/pea.2018.18.10 Search in Google Scholar

Ingaldi, M., Dziuba, S.T., 2015. Modernity evaluation of the machines used during production process of metal products. METAL 2015 - 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 1908-1914. Search in Google Scholar

Juchnowicz, M., Wolińska-Skuza, A., 2021. Warunki stymulujące i ograniczające kreatywność pracowników w zwinnej organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 65(1), 46-64.10.15611/pn.2021.1.04 Search in Google Scholar

Krok, E., 2015. Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań. Zeszyty Naukowe. Studia Informatica. Uniwersytet Szczeciński, (37), 55-73.10.18276/si.2015.37-05 Search in Google Scholar

Królas, P., 2020. Okazja jako wyznacznik przedsiębiorstwa zwinnego – studium przypadku. Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej, 465-481, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.10.18778/8220-335-6.28 Search in Google Scholar

Kujawińska, M., Kawulok, I., Szczyrba, A., Grot, M., Bielaszka, A., Nieć-Leśniak, J., Grajek, M., 2022. Vitamin C content in orange juices obtained by different methods. Journal of Education, Health and Sport, 12(6), 253–267. DOI: 10.12775/JEHS.2022.12.06.025 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Limański, A., 2015. Identyfikacja i strukturalizacja cech współczesnego otoczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie, 42(3), 47-58.10.12775/AUNC_ZARZ.2015.032 Search in Google Scholar

Moczydłowska, J. M., Bitkowska, A., 2020. Koncepcja zarządzania relacjami z klientami-istota, cele, zakres. Marketing i Rynek, (9), 3-12.10.33226/1231-7853.2020.9.1 Search in Google Scholar

Nurjaman, W., Nurjaman, R., 2020. The framework of strategic agility in small and medium enterprise. Journal of Physics, 1477(052034), 1-7.10.1088/1742-6596/1477/5/052034 Search in Google Scholar

Olak, A., 2017. Organizacja zwinna–wyznaczniki oraz kierunki strategii prowadzące do zwinności przedsiębiorstwa. e-mentor, 1(68), 48-54.10.15219/em68.1280 Search in Google Scholar

Patrzałek, W., 2015. Zmiany nawyków żywieniowych w zachowaniach dekonsumpcyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 38(865), 47-56.10.18276/pzfm.2015.38-05 Search in Google Scholar

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2019-2020, 2021. IJHARS, Warszawa. Search in Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych Search in Google Scholar

Sajdak, M., 2014. Koncepcja zwinności w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (358), 58-70.10.15611/pn.2014.358.05 Search in Google Scholar

Sajdak, M., 2014. Zwinność w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania otoczenia. Studia Oeconomica Posnaniensia, (2), 138-152. Search in Google Scholar

Sajdak, M., 2019. Zwinność strategiczna przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.10.18559/978-83-66199-32-3 Search in Google Scholar

Sharifi, H., and Zhang, Z., 1999. A methodology for achieving agility in manufacturing organisations: An introduction. International Journal of Production Economics, (62), 7-22.10.1016/S0925-5273(98)00217-5 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD