Otwarty dostęp

Analysis of possibilities to realize a sampling forest inventory for typological determined territory units

V príspevku sa rozoberajú základné biometrické princípy výberovej inventarizácie lesa pre stanovištne definované územné jednotky, a to lesné oblasti a lesné typy. Takáto koncepcia sa oproti bežným inventarizáciám odlišuje v tom, že počet týchto jednotiek, pre ktoré sa majú výsledky zovšeobecňovať a vo výstupoch aj osobitne triediť je príliš veľký. To spôsobuje určité problémy, pretože každé výberové zisťovanie je z hľadiska nákladov a presnosti najefektívnejšie vtedy, keď inventarizovaná územná jednotka je veľká a počet triediacich kategórií v nej je naopak malý. Aby sa dosiahlo optimálne riešenie, v príspevku sa rozoberajú a vzájomne porovnávajú viaceré alternatívy pre vhodný typ a hustotu inventarizačných plôch a pre voľbu informačného spektra takejto inventarizácie. Súčasne sa formulujú aj niektoré otázky, ktoré je potrebné pri tvorbe zodpovedajúceho výberového dizajnu špeciálne posúdiť a rozhodnúť z hľadiska lesníckej ekológie a typológie.

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other