1. bookTom 12 (2008): Zeszyt 2 (December 2008)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8506
ISSN
1234-2238
Pierwsze wydanie
01 Jan 1997
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Interactions of Deaf Preschoolers: A Comparison of the Communicative Behaviors of Deaf Children of Deaf Parents and of Deaf Children of Hearing Parents

Data publikacji: 13 Jan 2009
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2008) - Zeszyt 2 (December 2008)
Zakres stron: 69 - 87
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8506
ISSN
1234-2238
Pierwsze wydanie
01 Jan 1997
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Bokus, B. (1983). Nawiązywanie interakcji społecznych przez małe dziecko (Initiation of social interaction by the preschool child). Psychologia Wychowawcza, 4, 387-399.Search in Google Scholar

Bokus, B. (1987). Pole działania a użycie języka w interakcjach dziecko-dziecko (The place of action and language usage in child-child interactions). In I. Kurcz, G. W. Shugar, & B. Bokus (Eds.), Wiedza a Język. Tom 2: Język dziecka (Knowledge and language. Vol. 1: Child language) (pp. 191-206). Wrocław: Ossolineum.Search in Google Scholar

Bokus, B. (1991). Tworzenie opowiadań przez dzieci. O linii i polu narracji (Children building stories. Narrative line and narrative field). Kielce: Energeia.Search in Google Scholar

Bokus, B. & Haman M. (Eds.) (1992). Z badań nad kompetencją komunikacyjną dzieci (From the studies of communicative competence in children). Warszawa: Energeia.Search in Google Scholar

Bokus, B. & Shugar, G. W. (1998). Social structures of children's narrational activity. Psychology of Language and Communication, 2, 1, 75-81.Search in Google Scholar

Campbell, R. N. & Wales, R. J. (1980). Badania naukowe nad przyswajaniem języka przez dziecko (The study of language acquisition by child). In G. W. Shugar & M. Smoczyńska (Eds.), Badania nad rozwojem języka dziecka (The study of child language development) (pp. 461-482). Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Goldin-Meadow, S. & Mylander, C. (1984). Gestural communication in deaf children: The effects and noneffects of parental input on early language development. Monographs of the Society for Research in Child Development, 49 (3-4).10.2307/1165838Search in Google Scholar

Hymes, D. (1972). On communicative competence. In J. B. Pride & J. Holmes (Eds.), Sociolinguistics (pp. 269-293). Harmondsworth, Penguin.Search in Google Scholar

Łukaszewicz, A. (2003). Z badań nad zachowaniami komunikacyjnymi małych dzieci głuchych (The study of communication behaviors of deaf small children). In M. Świdziński & T. Gałkowski (Eds.), Studia nad kompetencją językową i komunikacyjną niesłyszących (Study on linguistic and communicative competence in deaf) (pp. 187-205). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.Search in Google Scholar

Meadow, K. P., Greenberg, M. T., Erting, C. & Carmicheal, H. (1981). Interactions of deaf mother and deaf preschool children: Comparisons with three other groups of deaf and hearing dyads. American Annals of the Deaf, 126, 454-468.10.1353/aad.2012.1463Search in Google Scholar

Nienhuys, T. G., Cross, T. G., & Horsborough, K. M. (1984). Child variables influencing maternal speech style: Deaf and hearing children. Journal of Communication Disorders, 17, 189-207.10.1016/0021-9924(84)90011-XSearch in Google Scholar

Prinz, P. M. & Prinz, E. A. (1985). If only you could hear what I see: Discourse development in sign language. Discourse Processes, 8, 1-19.10.1080/01638538509544605Search in Google Scholar

Przetacznik-Gierowska, M. (1992). Struktura i organizacja dialogów dzieci w sytuacji zadaniowej (Structure and organization of child dialogue in task situations). In B. Bokus & M. Haman (Eds.), Z badań nad kompetencją komunikacyjną dzieci (From the studies of communicative competence in children) (pp. 15-40). Warszawa: Energeia.Search in Google Scholar

Przetacznik-Gierowska, M. (1993). Psycholingwistyka rozwojowa (Developmental psycholinguistics). In I. Kurcz (ed.) Psychologia a semiotyka. Pojęcia i zagadnienia. Warszawa: Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego.Search in Google Scholar

Reilly, J. S. & Bellugi, U. (1996). Competition on the face: Affect and language in ASL motherese. Journal of Child Language, 23, 219-236.10.1017/S0305000900010163Search in Google Scholar

Shugar, W. & Smoczyńska, M. (Eds.) (1980). Badania nad rozwojem języka dziecka (The study of child language development). Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Shugar, G. W. & Bokus, B. (1988). Twórczość językowa dziecka w sytuacji zabawowozadaniowej (Children's language creativity studied in play task situations). Wrocław: Ossolineum.Search in Google Scholar

Slobin, D. (1975). On the nature of talk to children. In E. H. Lenneberg & E. Lenneberg (Eds.), Foundations of language development: A multidisciplinary approach, Vol. 1 (pp. 283-297). New York: Academic.Search in Google Scholar

Tarwacka, A., Tomaszewski, P., & Bokus, B. (in preparation). Narrative discourse of deaf children.Search in Google Scholar

Tomaszewski, P. (2006). Dialog versus monolog: Jak podtrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem głuchym (Dialogue versus monologue: How could one keep going visual contact with deaf children?). Kwartalnik Pedagogiczny, 3, 43-56.Search in Google Scholar

Tomaszewski, P. (2007). Głuchota a zaburzenia zachowania dziecka: Wyzwanie dla rodziców słyszących (Deafness and behavioral problems of child: Challenge for hearing parents). In E. Pisula & D. Danielewicz (Eds.), Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnością (Family with the child with disability) (pp. 7-30). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.Search in Google Scholar

Tomaszewski, P. (submitted). Studia nad fonologią wizualną (A study of visual phonology).Search in Google Scholar

Tomaszewski, P. & Rosik, P. (2002). Czy polski język migowy jest prawdziwym językiem? (Is Polish Sign Language a true language?). In G. Jastrzębowska & Z. Tarkowski (Eds.), Człowiek wobec ograniczeń (The human being toward limitations) (pp. 133-165). Lublin: Wydawnictwo Fundacja ORATOR.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo