1. bookTom 41 (2019): Zeszyt 336 (August 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2256-0939
Pierwsze wydanie
30 Aug 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Problems of Ensuring Assistants’ Support for Students with Functional Disorders in General Education Schools

Data publikacji: 06 Aug 2019
Tom & Zeszyt: Tom 41 (2019) - Zeszyt 336 (August 2019)
Zakres stron: 8 - 15
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2256-0939
Pierwsze wydanie
30 Aug 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Bērna ar funkcionāliem traucējumiem attīstības vērtēšanas kritēriju un individuālā izvērtējuma metodika (Criteria of Assessment of Children with Functional Disabilities and Methodology of Individual Assessment) (2016, March). Retrieved February 5, 2019, from http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/6/bernu_metodika_ft_gala_1304.pdf (In Latvian)Search in Google Scholar

2. Daniela, L., & Varkals, J. (2013, April). Visiem bērniem vienādas tiesības. Vai tiešām visiem? (Equal Rights for All Children. Is it Really for All?). Retrieved November 2, 2018, from http://providus.lv/en/articles/8078/print (In Latvian)Search in Google Scholar

3. Eiropas speciālās izglītības aģentūra (2009). Galvenie principi kvalitātes veicināšanai iekļaujošā izglītībā. Rekomendācijas politikas veidotājiem (Key Principles for Promoting Quality in Inclusive Education: Recommendations for Policy Makers). Retrieved November 3, 2018, from https://www.european-agency.org/sites/default/files/key-principles-for-promoting-quality-in-inclusive-education_key-principles-LV.pdf (In Latvian)Search in Google Scholar

4. European Network on Independent Living (2013, February). Personal Assistant Services in Europe. European Survey: Ireland. Retrieved October 13, 2018, from http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2013/02/European-Survey-on-Personal-Assistance-Final.pdpp17Search in Google Scholar

5. Hick, P., Kershner, R.,& Farrell, P. (2009). Psychology for Inclusive Education: New Directions in Theory and Practice. London and New York: Routledge - Palmer.Search in Google Scholar

6. Iekļaujošās izglītības manifests. Kas būtu nekavējoties jādara? (Manifesto on Inclusive Education. What Should Be Done Immediately?) (2012, September). Retrieved December 14, 2018, from http://www.lkndz.lv/lv/box/files/filelists/1388669901-budapestasmanifests.pdf (In Latvian)Search in Google Scholar

7. Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē (The Procedure for Provision and Funding of Assistants’ Services in Educational Institutions) (2012, September). MK noteikumi Nr. 695. Retrieved September 4, 2018, from https://likumi.lv/doc.php?id=252140 (In Latvian)Search in Google Scholar

8. Krieviņš, R. (2018). Asistentu skaits skolēniem ar invaliditāti ik gadu nemainīgs; praksi plāno ieviest arī augstskolā (The Number of Assistants for Disabled Students Remains the Same Throughout Years; the Practice is also Planned to be Implemented in Higher EducationIinstitutions). Retrieved September 29, 2018, from https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/asistentu-skaits-skoleniem-arinvaliditati-ik-gadu-nemainigs-praksi-planoieviest-ari-augstskolas.a292636/ (In Latvian)Search in Google Scholar

9. Loreman, T., Deppeler, J., & Harvey, D. (2005). Inclusive Education: A Practical Guide to Supporting Diversity in the Classroom. London and New York: Routledge - Palmer.Search in Google Scholar

10. LR Saeima (1999, June). Izglītības likums (Education Law) (1998). Retrieved September 4, 2018, from https://likumi.lv/doc.php?id=50759 (in Latvian)Search in Google Scholar

11. LR Saeima (2003, January). Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (The Law on Social Services and Social Assistance). Retrieved February 23, 2019, from https://likumi.lv/doc.php?id=68488 (In Latvian)Search in Google Scholar

12. LR Saeima (2011, January). Invaliditātes likums (Disability Law). Retrieved September 4, 2018, from https://likumi.lv/doc.php?id=211494 (in Latvian)Search in Google Scholar

13. LR Valsts kontrole (2015, February). Vai personām ar invaliditāti paredzētais asistenta pakalpojums nodrošina tā izveidošanas mērķu sasniegšanu? (Does the Services of the Assistants for Disabled Persons Ensure the Implementation of the Intended Goals?). Retrieved February 1, 2019, from http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/2015/2.4.1-10_2015/20.p_revizijas-zinojums_asistenti_lm.pdf (In Latvian)Search in Google Scholar

14. Neo, P. & Kukreja, K. (2019, February). Psychosomatic Disorder: Causes, Symptoms, Types, And Treatments. Retrieved February 2, 2019, from https://www.stylecraze.com/articles/psychosomatic-disorder-causes-symptoms-treatments/#grefSearch in Google Scholar

15. Nīmante, D. (2018). Zinātniski pētnieciskās aktivitātes par iekļaujošo izglītību Latvijas augstskolās (Research Activities on Inclusive Education in Latvian Higher Education Institution). Rīga: LU (In Latvian)Search in Google Scholar

16. Pavadonis – asistents cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojuma koncepcija (Companion – an Assistant for Disabled People. Service Concept) (2013). Siauliai. Retrieved February 23, 2019, from http://www.edupro.lt/images/latlit/concept/LLIV-322%20Companion%20asistant%20concept%20_LV.pdf (In Latvian)Search in Google Scholar

17. Pētījums par bērniem ar speciālām vajadzībām sniedzamo atbalsta pakalpojumu izmaksu modeli iekļaujošas izglītības īstenošanas kontekstā (Research on the Model of Expenses of Support Services Rendered to Children with Special Needs within the Context of the Implementation of Inclusive Education) (2017, December). Autoru kolektīvs. Rīga: LU. Retrieved February 28, 2019, from https://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_visp/IZMiepirkumamLUPPMFgalaparskats08122017.pdf (In Latvian)Search in Google Scholar

18. Rozenfelde, M. (2018). Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas vispārējās izglītības iestādēs atbalsta sistēma (The Support System for the Inclusion of Students with Special Needs in General Education Institutions). Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. (In Latvian)Search in Google Scholar

19. Pasaules veselības organizācija (2003). Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija (International Classification of Functioning, Disability and Health). Retrieved February 23, 2019, from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9241545429_lav.pdf (In Latvian)Search in Google Scholar

20. Umbraško S. (2016, November). Intelekta saistība ar zīmju valodas un lasīšanas prasmi bērniem ar dzirdes traucējumiem (The Relationships among Intelligence, Sign Language comprehension and Reading Skills in Deaf and Hearing-impaired Children). Promocijas darbs. Rīga: LU. Retrieved February 5, 2019, from https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/34451/298-56209-Umbrasko_Solvita_sp11072.pdf? (In Latvian)Search in Google Scholar

21. UNESCO (1994, June). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Retrieved February 23, 2019, from: http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDFSearch in Google Scholar

22. UNESCO (2015, May). Education 2030 Framework for Action. Retrieved February 5, 2019, from http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdfSearch in Google Scholar

23. UNESCO (2018, December). The Global Education Meeting. Retrieved February 23, 2019, from https://en.unesco.org/events/global-education-meetingSearch in Google Scholar

24. United Nations (2011, December). Disability and the Millennium Development Goals. Retrieved February 5, 2019, from http://www.un.org/disabilities/documents/review_of_disability_and_the_mdgs.pdfSearch in Google Scholar

25. United Nations (2015, July). Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Improvement of Disability Data and Statistics: Objectives and Challenges. Retrieved February 5, 2019, from http://www.un.org/disabilities/documents/COP/cosp8_report_e.pdfSearch in Google Scholar

26. VDEĀVK (2013, November). Rokasgrāmata personas veselības, funkcionālo spēju un vispārējo darbspēju novērtēšanai (Guidelines for the Evaluation of a Person’s Health, Functional Capacity and General Working Capacities). Retrieved February 23, 2019, from http://www.vdeavk.gov.lv/wp-content/uploads/2014/11/2013_Rokasgramata_FINAL.docx (In Latvian)Search in Google Scholar

27. VISC (2010, December). Asistenta personām ar dzirdes traucējumiem profesijas standarts (The Standard of Profession of an Assistant for People with Hearing Disorders). Retrieved March 1, 2019, from https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0461.pdf (In Latvian)Search in Google Scholar

28. VISC (2017, March). Individuālā pieeja katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs (Individual Approach to Every Student in General Education Institutions). Retrieved February 2, 2019, from https://www.tip.edu.lv/media/files/Ieteikumi_versija_14032017.pdf (In Latvian)Search in Google Scholar

29. Voitkane, V. (2017). Inclusive Education in Italy. Proceedings of the International Scientific Conference “SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION - SIE2017, Volume III, p.136 – 146, 26-27 May 2017. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2281 Retrieved November 13, 2018, from http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/729/84310.17770/sie2017vol3.2281Search in Google Scholar

30. Waddington, L., & Diller, M. (2002). The Uneasy Relationship Between Social Welfare and Civil Rights Models of Disability in American, European and International Employment Law. Retrieved November 2, 2018, from https://dredf.org/news/publications/disability-rights-law-and-policy/tensions-and-coherence-in-disability-policy/Search in Google Scholar

31. Архипова, Е. Ф. (2017). Инклюзивное образование детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (Inclusive Education for Children with Locomotor Apparatus Impairment). Особый ребёнок, c. 34 – 39. Retrieved November 2, 2018, from https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuzivnoeobrazovanie-detey-s-narusheniem-opornodvigatelnogo-apparata (In Russian)Search in Google Scholar

32. Виды нарушений зрения у детей (Types of vision disorders in children) (2016, January). Retrieved November 2, 2018, from https://proglaza.ru/articles-menu/vidy-narusheniyzreniya-u-detey.html (In Russian)Search in Google Scholar

33. Казанцева, В. А., & Биляченко, М. А.(2017). Инклюзивное образование как потребность современного общества (Inclusive Education as a Need of Modern Society). Научно-методический электронный журнал Концепт, T.38, c. 23-27. Retrieved November 2, 2018, from https://e-koncept.ru/2017/T38.htm (In Russian)Search in Google Scholar

34. Особенности обучения ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата в oбщеобразовательном учреждении (Specific Features or Learning for a Child with Muscle-skeleton Disorders in a General Education Setting) (2012). Москва; Санкт-Петербург: Hестор-история (In Russian)Search in Google Scholar

35. Пашкова, М.Н.,& Скуднова, Т.Д. (2018). Инклюзивное образование в Испании (Inclusive Education in Spain). Москва; Берлин: Директ – Медиа. (In Russian)Search in Google Scholar

36. Староверова, M., Ковалев, E.,& Захарова, A. (2018). Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ. Методическое пособие. (Inclusive Education. A Handbook for Teachers Working with Children with Health Limitations. Teacher Edition). Москва: Владос. (In Russian)Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo