1. bookTom 29 (2013): Zeszyt 1 (January 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2256-0939
ISSN
1407-4427
Pierwsze wydanie
30 Aug 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Inclusion of the Corporate Income Tax Revenue into the Municipal Budget: Needs, Risks, and Solutions

Data publikacji: 03 Jul 2013
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2013) - Zeszyt 1 (January 2013)
Zakres stron: 56 - 66
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2256-0939
ISSN
1407-4427
Pierwsze wydanie
30 Aug 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Brūvelis, A., Lēvalde, V., Igaune, S., Pankovska E., & Ķirsons, M. (2012, February 14). Peļņas nodoklis - vietējai pašvaldībai - iespēja vai drauds. Dienas Bizness, 8-9. lpp.Search in Google Scholar

2. Eiropas Komisija. (2010). Stratēģija gudrai,ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Eiropa 2020. Komisijas paziņojums. Briselē, 03.03.2010, COM (2010) 2020 galīgā redakcija. Retrieved from http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdfSearch in Google Scholar

3. Eiropas Kopienu Komisija. (2005). ĪstenojotKopienas Lisabonas programmu: Komisijaspaziņojums padomei un Eiropas Parlamentam,Nodokļu un muitas politikas ieguldījumsLisabonas stratēģijā. Briselē, 25.10.2005, COM (2005) 532 galīgā redakcija. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0532:FIN:LV:PDFSearch in Google Scholar

4. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. (2008). Retrieved from http:// www.latvija2030.lv/upload/ministriju_un_regionalo_strategiju_parskats.pdfSearch in Google Scholar

5. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. (2010). Latvijas nacionālā reformu programma“ES 2020” stratēģijas īstenošanai. Valsts kanceleja Rīgā, 16.11.2010. Retrieved from http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3517Search in Google Scholar

6. LR Finanšu ministrija. (2011). Nodokļupolitikas stratēģija 2011.-2014. gadam. Retrieved from http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/nodoklu_politikas_strategija_2011_2014_gadamSearch in Google Scholar

7. LZA Ekonomikas institūts. (2011). Latvijasreģionu ekonomikas attīstības perspektīvasun virzieni 2010-2011. Retrieved from www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/textSearch in Google Scholar

8. Ministru kabinets. (2009). Noteikumi parpašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondaieņēmumiem un to sadales kārtību 2010. gadā. MK 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1571. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=202809Search in Google Scholar

9. Ministru kabinets. (2011). Par LatvijasStratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013. gadamuzdevumu un darbības rezultātu īstenošanukārtējā pārskata periodā. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=208079Search in Google Scholar

10. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2006). The New RuralParadigm: Policies and Governance. OECDRural Policies Reviews. OECD Publishing. Retrieved from http://isbndb.com/d/book/oecd_rural_policy_reviews_the_new_rural_paradigm_policies_an.htmlSearch in Google Scholar

11. Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu. (1998). LR likums. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=47361&version_date=01.04.1998Search in Google Scholar

12. The World Bank. (2010). Doing Business 2011. Making a Difference for Entrepreneurs. IFC. 2010. The International Bank for Reconstruction and Development. Washington: The Office of the Publisher, the World Bank.10.1596/978-0-8213-7960-8Search in Google Scholar

13. Valsts kase. (2011). Valsts kases publiskaisgada pārskats par 2010. gadu. Retrieved from www.kase.gov.lv/texts_files/Valsts%20kase_net_LV.pdfSearch in Google Scholar

14. Valsts reģionālās attīstības aģentūra. (2011). Reģionu attīstība Latvijā 2010. Retrieved from http://www.vraa.gov.lv/uploads/1-2_lv.pdfSearch in Google Scholar

15. Zamyatina, N. (2010). Ways to rise stability of local budgets. Region: Economics and sociology, 3, 237-248. (In Russian).Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo