1. bookTom 51 (2020): Zeszyt 1 (January 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1899-8526
Pierwsze wydanie
05 Feb 2007
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The effect of porosity on the reactivity of calcium sorbents

Data publikacji: 27 Oct 2020
Tom & Zeszyt: Tom 51 (2020) - Zeszyt 1 (January 2020)
Zakres stron: 37 - 45
Otrzymano: 08 May 2020
Przyjęty: 28 Sep 2020
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1899-8526
Pierwsze wydanie
05 Feb 2007
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Adanez, J., Fierro, V., Garcia-Labiano, F., & Palacios J.-M.(1997). Study of modified calcium hydroxides for enhancing SO2 removal during sorbent injection in pulverized coal boilers. Fuel, 76(3), 257-265. DOI: 10.1016/S0016-2361(96)00204-9.10.1016/S0016-2361(96)00204-9 Search in Google Scholar

Bis, Z. (2010). Kotły fluidalne. Teoria i praktyka, Czestochowa University of Technology Publishing House. Search in Google Scholar

Davini, P. (2002). Properties and reactivity of reactivated calcium-based sorbents. Fuel, 81, 763-770. DOI: 10.1016/S0016-2361(01)00207-1.10.1016/S0016-2361(01)00207-1 Search in Google Scholar

Galos, K., Szlugaj, J., & Burkowicz, A. (2016). Źródła sorbentów wapiennych do odsiarczania spalin w Polsce w kontekście potrzeb krajowej energetyki. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 19(2), 149-170. Search in Google Scholar

Grudziński, Z. (2019). Fakty: Węgiel – Energetyka w Polsce, https://se.min-pan.krakow.pl/cf_web.htm, access on 2019.10.01. Search in Google Scholar

Han, Y., Hwang, G., Kim, D., Park, S., & Kim, H. (2015). Porous Ca-based bead sorbents for simultaneous removal of SO2, fine particulate matters, and heavy metals from pilot plant sewage sludge incineration. Journal of Hazardous Materials, 283, 44–52. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2014.09.009.10.1016/j.jhazmat.2014.09.009 Search in Google Scholar

KOBiZE (2019). Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2015-2017, w układzie klasyfikacji SNAP. Report, 5-7. Search in Google Scholar

Kobyłecki R., Włodarczyk R., Wichliński M., Zarzycki R., Kratofil M., & Bis Z. (2011). Investigation of the Sulfur Capture by Solids Sorbents at High Concentration of Sulfur Dioxide in the Flue Gas. Thermodynamics in Science and Technology. Proceedings of the 1-st International Congress on Thermodynamics, Poznań, 4-7 wrzesień 2011, Part 1. 4-7, 48-55. Search in Google Scholar

Lee, K. S., Jung, J. H., Keel, S. I., Yun, J. H., Min, T. J., & Kim, S. S. (2012). Characterization of calcium carbonate sorbent particle in furnace environment. Science of The Total Environment, 429, 266-271. 10.1016/j.scitotenv.2012.03.075.10.1016/j.scitotenv.2012.03.075 Search in Google Scholar

Montagnaro, F., Salatino, P., & Scala, F. (2010). Experimental Thermal and Fluid Science. International Journal of Experimental Heat Transfer, Thermodynamics, and Fluid Mechanics.Eds. Van Der Geld, C.W.M., & Yarusevych, S. (pp. 352-358). Elsevier. Search in Google Scholar

Olas, M. (2006). Reaktywność sorbentów wapniowych poddanych mechanicznej aktywacji, PhD Thesis, Czestochowa Univ. of Technology. Search in Google Scholar

Qin Z. (1995). Direct sulfation reaction of SO2 with calcium carbonate. Thermochimica Acta, 260, 125-136. DOI: 10.1016/0040-6031(95)90486-7.10.1016/0040-6031(95)90486-7 Search in Google Scholar

Tullin, C. (1989). Ljungstrom E. Energy &Fuels, 3, 284. Search in Google Scholar

Włodarczyk, R., Wichliński, M., & Bis, Z. (2018). Impact of porosity on calcination and sulfation of calcium sorbents. E3S Web of Conferences 49, 00131.10.1051/e3sconf/20184900131 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo