1. bookTom 24 (2018): Zeszyt 3 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Application of the WetSpass simulation model for determining conditions governing the recharge of shallow groundwater in the Poznań Upland, Poland

Data publikacji: 25 Jan 2019
Tom & Zeszyt: Tom 24 (2018) - Zeszyt 3 (December 2018)
Zakres stron: 189 - 205
Otrzymano: 14 Aug 2018
Przyjęty: 05 Oct 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Band, L.E., Cadenasso, M., Grimmond, S., Grove, M. & Pickett, S.T., 2005. Heterogeneity in Urban Ecosystems: Pattern and Process. [In:] Lovett, G.M., Jones, C.G., M.G., Turner, & Weathers, K.C. (Eds): Ecosystem Function in Heterogeneous Landscapes. Springer-Verlag, New York, 257–278 pp.10.1007/0-387-24091-8_13Search in Google Scholar

Batelaan, O. & De Smedt, F., 2001. WetSpass: a flexible, GIS based, distributed recharge methodology for regional groundwater modelling. [In:] Gehrels, H., Peters, J., Hoehn, E., Jensen, K., Leibundgut, C., Griffioen, J., Webb, B. & Zaadnoordijk, W.J. (Eds): Impact of Human Activity on Groundwater Dynamics. IAHS Publ., 269, pp. 11–17.Search in Google Scholar

Batelaan, O., 2006. Phreatology. Characterizing groundwater recharge and discharge using remote sensing, GIS, ecology, hydrochemistry and groundwater modeling. Department of Hydrology and Hydraulic Engineering Faculty of Engineering Vrije Universiteit, Brussels, 332 pp.Search in Google Scholar

Batelaan, O. & Woldeamlak, S.T., 2007. Arcview interface for WetSpass. Version 13-06-2007.Vrije University, Brussels Department of Hydrology and Hydraulic Engineering, 75 pp.Search in Google Scholar

Blöeschl, G., 2001. Scaling in hydrology. Hydrological Processes 15, 709–711.10.1002/hyp.432Search in Google Scholar

Brun, S.E. & Band, L.E., 2000. Simulating runoff behavior in an urbanizing watershed. Computers, Environment and Urban Systems 24, 5–22.10.1016/S0198-9715(99)00040-XSearch in Google Scholar

Callahan, T.J., Vulava, V.M., Passarello, M.C. & Garrett, C.G., 2012. Estimating groundwater recharge in lowland watersheds. Hydrological Processes 26, 2845–2855.10.1002/hyp.8356Search in Google Scholar

Chełmicki, W., 1991. Reżim płytkich wód podziemnych w Polsce [A regime of shallow groundwater in Poland]. Rozprawy Habilitacyjne UJ, Kraków, 218, 136 pp.Search in Google Scholar

Cherkauer, D.S. & Ansari, S.A, 2005. Estimating ground water recharge from topography, hydrogeology and land cover, Ground Water 43, 102–112.10.1111/j.1745-6584.2005.tb02289.x15726928Search in Google Scholar

Chiang, W.H. & Kinzelbach, W., 2001. 3D­Groundwater Modeling with PMWIN. Springer-Verlag, Berlin, 346 pp.Search in Google Scholar

Choromański, J. & Michałowski, R., 2011. Model hydrologiczny zlewni WetSpa-SGGW zintegrowany z modułem obliczeniowym w środowisku ArcGIS [Hydrological catchment model WetSpa-SGGW integrated with a calculation module in ArcGIS environment]. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 53, 196–206.Search in Google Scholar

Czyżyk, F. & Świerkot, Z., 2017. Recharging infiltration of precipitation water through the light soil, in the absence of surface runoff. Journal of Water and Land Development 32, 25–30.10.1515/jwld-2017-0003Search in Google Scholar

Dąbrowski, S., 1990. Hydrogeologia i warunki ochrony wód podziemnych Wielkopolskiej Doliny Kopalnej [Hydrogeology and conditions for the protection of groundwater in the Wielkopolska Fossil Valley]. Wyd. SGGW-AR, Warszawa, 56 pp.Search in Google Scholar

Dąbrowski, S., 1995. Odnawialność zbiorników wód podziemnych w rejonie Poznania [Renewability of groundwater reservoirs in the area of Poznań]. [In:] Kaniecki, A. & Rotnicka, J. (Eds): Wody powierzchniowe Poznania. Problemy wodne obszarów miejskich [Surface waters of Poznań. Water problems in urban areas]. Wydawnictwo Sorus, Poznań, 139–152.Search in Google Scholar

Dąbrowski, S., Kapuściński, J., Nowicki, K., Przybyłek, J. & Szczepański, A., 2011. Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych. Poradnik metodyczny [Methodology of mathematical modeling in hydrogeological research and calculations. Methodical guide]. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 364 pp.Search in Google Scholar

De Vries, J.J. & Simmers, I. 2002. Groundwater recharge: an overview of processes and challenges. Hydrogeology Journal 10, 5–17.Search in Google Scholar

Dripps, W.R. & Bradbury, K.R., 2007. A simple daily soil-water balance model for estimating the spatial and temporal distribution of groundwater recharge in temperate humid areas. Hydrogeology Journal 15, 433–444.10.1007/s10040-007-0160-6Search in Google Scholar

Duda, R. & Paszkiewicz, M., 2009. Ocena zasilania wód podziemnych w wybranych zlewniach metodą infiltracyjną [The assessment of groundwater recharge by infiltration method in selected catchments]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 436, 103–108.Search in Google Scholar

FAOPenman–Monteith (FAO-PM), 1998. Crop evapotranspiration – Guidelines for computing crop water requirements – FAO Irrigation and Drainage Paper, 56, Rome.Search in Google Scholar

Farat, R., (Ed.), 2004. Atlas klimatu województwa wielkopolskiego [Climate Atlas of the Greater Poland Voivodeship]. IMGW, Poznań, 140 pp.Search in Google Scholar

Graf, R., 1999. Warunki zasilania i sczerpywania wód podziemnych pierwszego poziomu w wybranych zlewniach Niziny Wielkopolskiej [Conditions of the feeding and drainage of groundwater of the first level in selected catchments of the Wielkopolska Lowland]. Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, PTPN Poznań, 24, 144 pp.Search in Google Scholar

Graf, R., 2012. Struktura i funkcjoniwanie lokalnych systemów wód podziemnych na obszarze Wysoczyzny Poznańskiej [The structure and functioning of local groundwater circulation systems within the Poznań Plateau]. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 403 pp.Search in Google Scholar

Graf, R. & Kajewski, I., 2013. Kształtowanie się elementów bilansu wodnego w zlewni Mogilnicy na podstawie badań symulacyjnych [The forming of the water balance elements in the Mogilnica catchment basis of simulating investigations]. Nauka Przyroda Technologie 7, 1–11.Search in Google Scholar

Graf, R. & Przybyłek, J., 2014. Estimation of shallow groundwater recharge using a GIS-based distributed water balance model. Quaestiones Geographicae 33, 27–37.10.2478/quageo-2014-0027Search in Google Scholar

Green, W.H. & Ampt, G., 1911. Studies on soil physics, The flow of air and water through soils. Journal Agriulture Science 4, 1–24.10.1017/S0021859600001441Search in Google Scholar

Gurwin, J., 2010. Ocena odnawialności struktur wodonośnych bloku przedsudeckiego. Integracja danych monitoringowych i GIS/RS z numerycznymi modelami filtracji [Evaluation of the renewal of the water­bearing structures of the Sudeten block. Integration of monitoring data and GIS / RS with numerical flow models]. Acta Universitatis Wratislaviensis 3258, 218 pp.Search in Google Scholar

Healy, R.W., 2010. Estimating groundwater recharge. Cam-bridge University Press, 256 pp.10.1017/CBO9780511780745Search in Google Scholar

Herbich, P., Prażak, J. & Przytuła, E., 2009. Dynamika stanu retencji płytkich wód podziemnych w jednostkach bilansowych [Dynamics of the shallow groundwater retention in the hydrogeological units]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 436, 159–164.Search in Google Scholar

Herbich, P., Kapuściński, J., Nowicki, K. & Rodzoch, A., 2013. Metodyka określania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych z uwzględnieniem potrzeb jednolitych bilansów wodnogospodarczych, Poradnik metodyczny [Methodology for determining groundwater disposable resources in the balance areas, taking into account the needs of uniform water­economic balances, Methodological guide], HYDROEKO, Warszawa, 177 pp.Search in Google Scholar

Horton, R.E., 1941. An approach toward a physical interpretation of infiltration-capacity. Soil Science Society of America Journal 5 (C), 399–417.10.2136/sssaj1941.036159950005000C0075xSearch in Google Scholar

Jackson, T.J., 2002. Remote sensing of soil moisture: implications for groundwater recharge. Hydrogeology Journal 10, 40–51.10.1007/s10040-001-0168-2Search in Google Scholar

Jaworska-Szulc, B., 2015. Ocena zasilania wód podziemnych na Pojezierzu Kaszubskim z zastosowaniem różnych metod i różnej skali opracowania [Groundwater recharge estimation in Kashubian Lake District different scales studies, comparison of methods]. Przegląd Geologiczny 63, 762–768.Search in Google Scholar

Jokiel, P., 1994. Zasoby, odnawialność i odpływ wód podziemnych strefy aktywnej wymiany w Polsce [Groundwater resources, renewability and runoff in the zone of active exchange in Poland]. Acta Geographica Lodziensia, 66–67, 1–236.Search in Google Scholar

Kajewska-Szkudlarek, J., Kubicz, J., Kajewski, I. & Dąbek, P., 2017. Ocena zasobów odnawialnych wód podziemnych Pomorza Zachodniego na podstawie modelu symulacyjnego WetSpass [Assessment of renewable groundwater resources in Western Pomerania based on the WetSpass simulation model]. Przegląd Geologiczny 65, 1080–1084.Search in Google Scholar

Kajewski, I., 2004. Ocena bilansu wodnego zlewni przy zastosowaniu modelu WetSpass (An assessment of water balance of catchments with the use of the WetS-pass model) Modelowanie przepływu wód podziemnych Acta Universitatis Wratislaviensis 2729, Hydrogeologia, 69–80.Search in Google Scholar

Kaniecki, A., 1982. Pojemność retencyjna i zmienność zasobów wodnych małej zlewni nizinnej [Retention capacity and variability of water resources in a small lowland catchment]. Wyd. UAM, Geografia 26, 141 pp.Search in Google Scholar

Kille, K., 1970. Das Verfahren MoMNQ, ein Beitrag zur Berechnung der mittleren langjährigen Grundwasserneubildung mit Hilfe der monatlichen Niedrigwasserabflũsse. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft ­ Band Sonderba, 89–95.10.1127/zdgg/120/1970/89Search in Google Scholar

Kondracki, J., 1998. Geografia regionalna Polski [Regional geography of Poland]. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 441 pp.Search in Google Scholar

Kostiakov, A.N., 1932. On the dynamics of the coefficient of waterpercolation in soils and on the necessity for studying it from a dynamic point of view for purposes of amelioration. Transactions of the 6th Communication of the International Society of Soil Sciences, Part A, 17–21.Search in Google Scholar

Kulma, R. & Zdechlik, R., 2009. Modelowanie procesów filtracji [Modeling of flow processes]. Wyd. AGH, Kraków, 149 pp.Search in Google Scholar

Lee, J.G. & Heaney, J.P., 2003, Estimation of urban imperviousness and its impacts on storm water systems. Journal of Water Resources Planning and Management 129, 419−426.10.1061/(ASCE)0733-9496(2003)129:5(419)Search in Google Scholar

Lerner, D.N., Issar, A.S. & Simmers, I., 1990. Groundwater recharge, a guide to understanding and estimating natural recharge. Vol. 8 of International Contributions to Hydrogeology. International Association of Hydrogeologists, Verlag Heinz Heise, Hannover, 345 pp.Search in Google Scholar

Macioszczyk, A. (Ed.), 2006. Podstawy hydrogeologii stosowanej [Basics of appropriate hydrogeology]. PWN, Warszawa, 570 pp.Search in Google Scholar

Neitsch, S.L., Arnold, J.G., Kiniry, J.R. & Williams, J.R., 2005. Soil and Water Assessment Tool Theoretical Documentation. USDA-ARS Grassland Soil and Water Research Laboratory, and Texas A & M University, Blackland Research and Extension Center.Search in Google Scholar

Neitsch, S.L., Arnold, J.G., Kiniry, J.R., Srinivasan, R. & Williams, J.R., 2004. Soil and Water Assessment Tool Input / Output File Documentation. USDA-ARS Grassland Soil and Water Research Laboratory.Search in Google Scholar

Nestor, L.S.Y., 2006. Modelling the infiltration process with a multi-layer perceptron artificial neural network, Hydrological Sciences Journal/Journal des Sciences Hydrologiques 51, 3–20.10.1623/hysj.51.1.3Search in Google Scholar

Nolan, B.T., Green, C.T., Juckem, P.F., Liao, L. & Reddy, J.E., 2018. Data Release for Metamodeling and Mapping of Nitrate Flux in the Unsaturated Zone and Groundwater U.S. Geological Survey Data Release, Wisconsin, USA, 10.5066/F7ZC81VR.10.1016/j.jhydrol.2018.02.029Search in Google Scholar

Okoński, B., 2006. Modelowanie odpływu bezpośredniego w zależności od stanów pokrycia zlewni leśnej [Modeling of direct outflow depending on forest cover conditions]. Rozprawy Naukowe 374, Wyd. AR, Poznań, 88 pp.Search in Google Scholar

Ozga-Zielińska, M. & Brzeziński, J., 1997. Hydrologia stosowana [Applied hydrology]. PWN Warszawa, 323 pp.Search in Google Scholar

Paczyński, B. & Sadurski, A. (Ed.), 2007. Hydrogeologia regionalna Polski [Regional hydrogeology of Poland]. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 542 pp.Search in Google Scholar

Paczyński, B., Macioszczyk, T., Kazimierski, B. & Mitręga, J., 1996. Ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych – poradnik metodyczny [Determination of available groundwater resources – methodological guide]. Wyd. MŚZNiL, Warszawa, 87 pp.Search in Google Scholar

Pazdro, Z. & Kozerski, B., 1990. Hydrogeologia ogólna [General hydrogeology], IV ed.. Wyd. Geol. Warszawa, 623 pp.Search in Google Scholar

Philips, J.R., 1957. The theory of infiltration: the infiltration equation and its solution. Soil Science 83, 345–358.10.1097/00010694-195705000-00002Search in Google Scholar

Piniewski, M. & Okruszko, T., 2011. Multi-site calibration and validation of the hydrological component of SWAT in a large lowland catchement. [In:] Modeling of Hydrological Processes in the Narew Catchement. Geoplanet: Earth and Planetary Sciences. Springer, Berlin, pp. 15–41.10.1007/978-3-642-19059-9_2Search in Google Scholar

Pleczyński, J. & Przybyłek, J., 1974. Problematyka dokumentowana zasobów wód podziemnych w dolinach rzecznych (studium metodyczne) [Issues documented by groundwater resources in river valleys (methodical study)]. Wyd. Geol., Warszawa, 196 pp.Search in Google Scholar

Pleczyński, J., 1981. Odnawialność zasobów wód podziemnych [Renewability of groundwater resources]. Wyd. Geol., Warszawa, 252 pp.Search in Google Scholar

Pokojska, P., 2004. Aplication and verification of water balance model with distributed parameters (on the example of Rega River Basin). Miscellanea Geographica 11, 139–149.10.2478/mgrsd-2004-0016Search in Google Scholar

Porretta-Brandyk, L., Chormański, J., Ignar, S., Okruszko, T., Brandyk, A., Szymczak, T. & Krężałek, K., 2010. Evaluation and verification of the WetSpa model based on selected rural catchments in Poland. Journal of Water and Land Development 14, 115–133.10.2478/v10025-011-0010-8Search in Google Scholar

Przybyłek, J. & Nowak, B., 2011.Wpływ niżówek hydrogeologicznych i odwodnień górniczych na systemy wodonośne Pojezierza Gnieźnieńskiego [Impact of hydrogeological low flows and groundwater drainage by lignite open cast mine on aquifer systems on Gniezno Lakeland]. Biuletyn PIG 445, Hydrogeologia 12, 513–527.Search in Google Scholar

Rahmati, M., 2017. Reliable and accurate point-based prediction of cumulative infiltration using soil readily available characteristics: a comparison between GMDH, ANN, and MLR. Hydrology Journal 551, 81–91.10.1016/j.jhydrol.2017.05.046Search in Google Scholar

Scanlon, B.R. & Cook, P.G., 2002. Theme issue on groundwater recharge. Hydrogeology Journal 10, 3–4.10.1007/s10040-001-0175-3Search in Google Scholar

Scanlon, B.R., Healy, R.W. & Cook, P.G., 2002. Choosing appropriate techniques for quantifying groundwater recharge. Hydrogeology Journal 10, 18–39.10.1007/s10040-001-0176-2Search in Google Scholar

Sihag, P., Tiwari, N.K & Ranjan, S., 2017a. Estimation and intercomparison of infiltration models. Water Science 31, 34–43.10.1016/j.wsj.2017.03.001Search in Google Scholar

Sihag, P., Tiwari, N.K. & Ranjan, S., 2017b. Modelling of infiltration of sandy soil using Gaussian process regression. Model Earth Systems and Environment 3, 1091–1100.10.1007/s40808-017-0357-1Search in Google Scholar

Sihag, P., Tiwari, N.K. & Ranjan S., 2018. Support vector regression-based modeling of cumulative infiltration of sandy soil. ISH Journal of Hydraulic Engineering 1–7. doi:10.1080/09715010.2018.1439776.10.1080/09715010.2018.1439776Otwórz DOISearch in Google Scholar

Singh, V.P. & Frevert, D.K., 2002. Mathematical Models of Large Watershed Hydrology. Water Resources Publications, Highlands Ranch, 891 pp.10.1061/40650(2003)16Search in Google Scholar

Singh, V.P. & Frevert, D.K., 2006. Watershed Models, CRC Press, 678 pp.Search in Google Scholar

Sitek, S. & Ulańczyk, R., 2016. Ocena zasilania wód podziemnych w zlewni rzeki Drama na podstawie modelu SWAT i metody infiltracyjnej [Assessment of groundwater recharge in the Drama River basin on the basis of the SWAT model and infiltration method], [In:] Witczak, S. & Żurek, A. (Eds): Praktyczne Metody Modelowania Przepływu Wód Podziemnych, 231–238 pp.Search in Google Scholar

Śmietański, L., 2012. Zastosowanie przekształcenia stałoobjętościowego do oceny odnawialności zasobów wód podziemnych wschodniej części Pojezierza Pomorskiego [Application of the constant volume transformation to the assessment of the groundwater resources renewability in the eastern part of the Pomeranian lake district]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 451, 227–234.Search in Google Scholar

Soczyńska, U. (Ed.), 1997. Hydrologia dynamiczna [Dynamic hydrology]. PWN, Warszawa, 410 pp.Search in Google Scholar

Sophocleous, M.A., 1992. Groundwater recharge estimation and regionalization: the Great Bend Prairie of central Kansas and its recharge statistics. Hydrology Journal 137, 113–140.10.1016/0022-1694(92)90051-VSearch in Google Scholar

Sophocleous, M.A., 2002. Interactions between groundwater and surface water: the state of the science. Hydrogeology Journal 10, 52–67.10.1007/s10040-001-0170-8Search in Google Scholar

Sophocleous, M.A., 2005. Groundwater recharge and sustainability in the High Plains aquifer in Kansas, USA. Hydrogeology Journal 13, 351–365.10.1007/s10040-004-0385-6Search in Google Scholar

Sophocleous, M.A. & Perkins, S.P., 2000. Methodology and application of combined watershed and ground-water models in Kansas, Hydrology Journal 236, 185–201.10.1016/S0022-1694(00)00293-6Search in Google Scholar

Sorooshian, S. & Hsu, K.L., 2008. Hydrological Modelling and the Water Cycle, Springer-Verlag, 302 pp.10.1007/978-3-540-77843-1Search in Google Scholar

Staśko, S., 2017. Zasilanie wód podziemnych na obszarze Polski – przegląd metod badań i wybranych wyników [Groundwater recharge in Poland – an overview of test methods and selected results]. Hydrogeologia 1, 68–77.Search in Google Scholar

Staśko, S., Tarka, R. & Olichwer, T., 2013. Groundwater recharge evaluation based on the infiltration method. [In:] Groundwater quality sustainability. IAH Selected papers on hydrogeology, Taylor & Francis, London, 17, 189–198.Search in Google Scholar

Szymanko, J., 1980. Koncepcje systemu wodonośnego i metod jego modelowania [Concepts of the water­bearing system and methods of its modeling]. Wyd. Geol., Warszawa, 263 pp.Search in Google Scholar

Tarka, R., 2001. Discrepancy in groundwater resources estimation and permeability of the surface zone. Współczesne Problemy Hydrogeologii 10, 279–287.Search in Google Scholar

Tarka, R., Olichwer, T. & Staśko, S., 2017. Evaluation of groundwater recharge in Poland using the infiltration coefficient method. Geological Quarterly 61, 384–395.10.7306/gq.1341Search in Google Scholar

Thangarajan, M. (Ed.), 2007. Groundwater Resource Evaluation, Augmentation, Contamination, Restoration, Modeling and Management. Capital Publishing Company, 10, 362 pp.Search in Google Scholar

Tiwari, N.K., Sihag, P., Kumar, S. & Ranjan, S., 2017. Modeling of infiltration of soil using adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS). Journal of Engineering and Technology Education 11, 1–13.Search in Google Scholar

Van de Giesen, N.C., Stomph, T.J. & de Ridder N., 2000. Scale effects of Hortonian overland flow and rain fall-runoff dynamics in a West African catena landscape. Hydrological Processes 14, 165–175.10.1002/(SICI)1099-1085(200001)14:1<165::AID-HYP920>3.0.CO;2-1Search in Google Scholar

Von Asmuth, J.R. & Maas, C., 2001. The method of impulse response moments: a new method integrating time series, groundwater and eco-hydrological modeling. [In:] Gehrels, H., Hoehn, E., Jensen, K., Leibundgut, Ch., Griffioen, J., Webb, B. & Zaadnoordijk, W.J. (Eds): Impact of human activity on groundwater dynamics. IAHS Publication, Wallingford, 51–58.Search in Google Scholar

Wainwright, J. & Parsons A.J., 2002. The effect of temporal variations in rainfall on scale dependency in runoff coefficients. Water Resources Research 38, 12, 1271 10.1029/2000WR000188.10.1029/2000WR000188Search in Google Scholar

Walton, W.C., 1970. Groundwater Resource Evaluation. McGraw-Hill, New York, 664 pp.Search in Google Scholar

Woś, A., 2010. Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku. [The climate of Poland in the second half of the 20th century]. UAM, Poznań, 489 pp.Search in Google Scholar

Wundt, W., 1953. Gewasserkunde. Berlin, 320 pp.10.1007/978-3-642-94619-6Search in Google Scholar

Yair, A. & Kossovsky, A. 2002. Climate and surface properties: hydrological response of small and semi-arid watersheds. Geomorphology 42, 43–57.Search in Google Scholar

Załuski, M., 1973. Odnawialność wód podziemnych w świetle wybranych elementów i obliczeń bilansowych [Renewable groundwater in the light of selected elements and balance calculations]. Biuletyn Instytutu Geologicznego 3, 107–125.Search in Google Scholar

Zolfaghari, A.A., Mirzaee, S. & Gorji, M., 2012. Comparison of different models for estimating cumulative infiltration. International Journal Soil Science 7, 108–115.10.3923/ijss.2012.108.115Search in Google Scholar

Zuber, A. (Ed.), 2007. Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych, Poradnik metodyczny [Marker methods in hydrogeological research, Methodological guide]. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 402 pp.Search in Google Scholar

Żurawski, M., 1966. Próba wydzielenia typów infiltracyjnych Niziny Wielkopolskiej [An attempt to isolate the infiltration types of the Wielkopolska Lowland]. PTPN, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, Poznań, 53 pp.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo