1. bookTom 2 (2022): Zeszyt 1 (June 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2744-1687
Pierwsze wydanie
17 Jul 2021
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Taking Action Against Irregularities and Fraud - Are We Still at the Beginning?

Data publikacji: 11 Jul 2022
Tom & Zeszyt: Tom 2 (2022) - Zeszyt 1 (June 2022)
Zakres stron: 19 - 28
Otrzymano: 07 May 2022
Przyjęty: 30 May 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2744-1687
Pierwsze wydanie
17 Jul 2021
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Federalno ministarstvo finansija. Konsolidovani izvještaj o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Retrieved from http://www.fmf.gov.ba/v2/userfiles/userfiles/file/2019/KI%20FUK%202018%20%20final_bos.docx (Accessed June 17, 2022) Search in Google Scholar

Federalno ministarstvo finansija. Konsolidovani izvještaj o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu. Retrieved from http://www.fmf.gov.ba/fuk2019/KI%20FUK%202019%20FINAL._%20bos.docx (Accessed June 17, 2022) Search in Google Scholar

Federalno ministarstvo finansija. Konsolidovani izvještaj o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Retrieved from http://fmf.gov.ba/fmf20212021/KI%20FUK%202020_bos.docx (Accessed June 17, 2022) Search in Google Scholar

Metodologija rad interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine. Službene novine FBiH (13/12, 93/13, 93/15) Search in Google Scholar

Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u Federaciji Bosne i Hercegovine. Službene novine FBiH (6/17, 3/19) Search in Google Scholar

Stabilization and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, June 30, 2015, OJ L 164, 30.6.2015, p. 2–547. Retrieved from https://www.dei.gov.ba/bs/stabilization-agreement (Accessed June 16, 2022) Search in Google Scholar

Standardi interne kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine. (2016). Službene novine FBiH 23(75), pp. 57 – 61. Search in Google Scholar

Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine. (2016). Službene novine FBiH 23(38), pp. 1-4. Search in Google Scholar

Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine. Službene novine FBiH (47/08, 101/16) Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo