1. bookTom 16 (2022): Zeszyt 2 (December 2022)
    Hybrid Beliefs and Identities
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2228-0987
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Jewish Stereotypes in the Samogitian Dialect Worldview

Data publikacji: 16 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 16 (2022) - Zeszyt 2 (December 2022) - Hybrid Beliefs and Identities
Zakres stron: 200 - 218
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2228-0987
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Anglickienė, Laimutė. 2003. Svetimas, bet neblogai pažįstamas: žydo įvaizdis lietuvių liaudies kultūroje. – Darbai ir dienos 34: 213–234. Search in Google Scholar

Anglickienė, Laimutė. 2004. Judėjo įvaizdis lietuvių folklore: viduramžiškų prietarų atspindžiai. – Tautosakos darbai XXI (XVIII): 41–53. Search in Google Scholar

Anglickienė, Laimutė. 2006. Kitataučių įvaizdis lietuvių folklore. Vilnius: Versus aureus. Search in Google Scholar

Anglickienė, Laimutė. 2007. Tautosaka apie kitataučius: siužetų ir stereotipų migracija. – Rytų Europos kultūra migracijos kontekste: tarpdalykiniai tyrimai, edited by Irena Regina Merkienė. Vilnius: Versus aureus, 445–454. Search in Google Scholar

Anglickienė, Laimutė. 2011. Kitataučių personažų transformacijos persirengimo papročiuose: XIX a.–XXI a. pradžia. – Tradicija ir dabartis 6: 9–24. Search in Google Scholar

Antinienė, Dalia and Rosita Lakavičienė. 2016. Tautinių stereotipų kaita Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį: studijuojančio jaunimo empirinis tyrimas. – Filosofija. Sociologija 27 (2): 151–160. Search in Google Scholar

Armstrong, A. John. 1996. National Character and National Stereotypes. – Society 33 (2): 48–52. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02700322.10.1007/BF02700322 Search in Google Scholar

Babickienė, Zofija; Birutė Jasiūnaitė, Angelė Pečeliūnaitė and Rūta Bagužytė. 2007. Centrinė šiaurės žemaičių kretingiškių tarmė: Tarmės tekstai su komentarais ir žodynėliu. Vilnius: Baltos lankos. Search in Google Scholar

Bartmiński, Jerzy. 1997. = Bartmin’skiy, Yezhi. 1997. Etnotsentrizm stereotipa. Pol’skiye i nemetskiye studenty o svoikh sosedyakh. – Slavyanovedeniye 1: 12–24. [Бартминьский, Ежи. 1997. Этноцентризм стереотипа. Польские и немецкие студенты о своих соседях. – Славянове-дение 1: 12–24.] Search in Google Scholar

Bartmiński, Jerzy. 2007. Stereotypy mieszkają w języku: Studia etnolingwistyczne. Lublin: Wydawn. Search in Google Scholar

Bartmiński, Jerzy and Jolanta Panasiuk. 2001. Stereotypy językowe. Współczesny język polski. Lublin: Wiedza a Kultura. Search in Google Scholar

Belova, Ol’ga Vladislavovna. 2018. Chelovek v sisteme etnokul’turnykh stereotipov. – Obraz cheloveka v yazyke i kul’ture, edited by Svetlana Mikhaylovna Tolstaya. Moskva: Indrik, 160–213. [Белова, Ольга Владиславовна. 2018. Человек в системе этнокультурных стереоти-пов. – Образ человека в языке и культуре, отв. ред. Светлана Михайловна Толстая. Москва: Индрик, 160–213.] Search in Google Scholar

Belova, Ol’ga Vladislavovna and Vladimir Yakovlevich Petrukhin. 2008. “Evreyskiy mif” v slavyanskoy kul’ture. Моskva; Ierusalim: Моsty kul’tury; Gesharim. [Белова, Ольга Владиславовна; Владимир Яковлевич Петрухин. 2008. «Еврейский миф» в славянской культуре. Москва; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим.] Search in Google Scholar

Beresnevičiūtė, Vida and Inga Nausėdienė. 1999. Trys Lietuvos dienraščiai („Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Lietuvos aidas“) apie tautines mažumas Lietuvoje. – Sociologija. Mintis ir veiksmas 3 (1): 67–78. https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6847 (accessed March 17, 2020). Search in Google Scholar

Buchaveckas, Stanislovas. 2009. Kražių valsčiaus žydų bendruomenės žūtis 1941 m.: faktai, problemos, atsakymai, likę klausimai. – Genocidas ir rezistencija 2 (26): 33–49. Search in Google Scholar

Cała, Alina. 1992. Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Search in Google Scholar

Chlebda, Wojciech. 2013. Can Polish Ethnolinguistics Become a Philological Keystone of the Humanities? – The Linguistic Worldview: Ethnolinguistics, Cognition, and Culture, edited by Adam Glaz, David S. Danaher and Przemyslaw Lozowski. London: Versita, 25–37. DOI: https://doi.org/10.2478/9788376560748.c1.10.2478/9788376560748.c1 Search in Google Scholar

Čižik-Prokaševa, Veslava. 2020. Lenkė lietuvių kalbos tekstyne. – Lietuvių kalba 14: 1–12. DOI: https://doi.org/10.15388/LK.2020.22459.10.15388/LK.2020.22459 Search in Google Scholar

DLKG. 1996. = Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, edited by Vytautas Ambrazas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. Search in Google Scholar

Frėjutė-Rakauskienė, Monika. 2009. Etninis nepakantumas Lietuvos spaudoje. – Etniškumo studijos 1: 5–207. Search in Google Scholar

Goldberg-Mulkiewicz, Olga. 1999. Zróżnicowane regionalne Żydów polskich. – Studia Etnologiczne i antropologiczne: Kultury regionalne i pogranicze kulturowe a świadomość etniczna 2: 353–362. Search in Google Scholar

Gudavičius, Aloyzas. 2000. Etnolingvistika. Šiauliai: Šiaulių universitetas. Search in Google Scholar

Judžentytė, Gintarė and Vida Marcišauskaitė, eds. 2017. Pietų žemaičiai varniškiai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Search in Google Scholar

Kalnius, Petras. 2007. Žemaičių etniškumas: esamas ar konstruojamas? – Tautosakos darbai XXXIV: 15–31. Search in Google Scholar

Kasatkina, Natalija and Tadas Leončikas. 2003. Lietuvių etninių grupių adaptacija: kontekstas ir eiga. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas. Search in Google Scholar

Krawiec, Marek. 2012. Language as a Mirror of Cultural Stereotypes: An Ethnolinguistic Perspective. – Acta Neophilologica XIV (2): 47–58. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-29956835-7840-42c4-ba6e-a67d15d8d23d (accessed April 1, 2020). Search in Google Scholar

Łaskievicz, Monika. 2017. National Stereotypes in Polish Studies and Research. – Stereotypes and Linguistic Prejudices in Europe, edited by Anna Dąbrowska in collaboration with Walery Pisarek, Gerhard Stickel. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, 157–173. Search in Google Scholar

LKE. 1999. = Lietuvių kalbos enciklopedija, edited by Vytautas Ambrazas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Search in Google Scholar

LKŽe = Lietuvių kalbos žodynas. http://www.lkz.lt/?zodis=%C5%BEydija&id=32036510000 (accessed March 19, 2022). Search in Google Scholar

Lubienė, Jūratė. 2015. Lietuvių kalbos mikonimai: nominacija ir motyvacija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. Search in Google Scholar

Lubienė, Jūratė and Asta Leskauskaitė, eds. 2020. Šiaurės žemaičiai kretingiškiai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Search in Google Scholar

Lukošiūtė, Ieva. 2012. Kultūriniai stereotipai lietuvių pasakojamuose anekdotuose: žydas, čigonas, vokietis. – Jaunųjų mokslininkų darbai 1 (34): 160–166. Search in Google Scholar

Meiliūnaitė, Violeta. 2013. Lietuva: tarmės ir etnografiniai regionai. Žemėlapis. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Search in Google Scholar

Myers, David. G. 2008. Socialinė psichologija. Vilnius: Poligrafija ir informatika. Search in Google Scholar

Panasiuk, Jolanta. 1998. Zmienności stereotypow. – Język a kultura 12: 84–98. Search in Google Scholar

Papaurėlytė-Klovienė, Silvija. 2010. Kaimyninių tautų atstovai ir jų nacionalinio charakterio specifika lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje. – Lietuvių kalba 4: 1–8. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22855 (accessed August 15, 2021). Search in Google Scholar

Simutytė, Živilė. 2014. Skuodo žydų bendruomenė 1919–1941 m. – Žemaičių žemė 3: 40–46. Search in Google Scholar

Staliūnas, Darius. 2015. Enemies for a Day: Antisemitism and Anti-Jewish Violence in Lithuania under the Tsars. Historical Studies in Eastern Europe and Eurasia Series. Budapest: Central European University Press.10.1515/9789633860946 Search in Google Scholar

ŠRDŠŽ. 1976. = Šiaurės rytų dūnininkų šnektų žodynas, edited by Vytautas Vitkauskas. Vilnius: Mokslas. Search in Google Scholar

Taylor, Donald M. and Frances E. Aboud. 1973. Ethnic Stereotypes: Is the Concept Necessary? – The Canadian Psychologist 14 (4): 330–338. DOI: https://doi.org/10.1037/h0082231.10.1037/h0082231 Search in Google Scholar

TMD = Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statistika. https://tmde.lrv.lt/lt/tautines-bendrijos/statistika (accessed March 19, 2022). Search in Google Scholar

Tołstaja, Svietłana M. 1998. Stereotyp w języku kultury. – Język a Kultura 12: 99–104. Search in Google Scholar

Truska, Liudas. 2015. Lietuviai ir žydai nuo XIX a. pabaigos iki 1941 m. birželio. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. Search in Google Scholar

Vareikis, Vygantas. 2000. Lietuvių ir žydų santykių istorija XIX a: Socialiniai ir ekonominiai aspektai. – Sociologija. Mintis ir veiksmas 3 (4): 27–50. DOI: https://doi.org/10.15388/SocMint-Vei.2000.3-4.7223. Search in Google Scholar

Vareikis, Vygantas. 2002. Tolerancija ir atskyrimas: Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius, Lietuvos Katalikų bažnyčia ir žydai. – Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis 20: 91–103. https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2002~1367164019245/J.04~2002~1367164019245.pdf (accessed October 31, 2022). Search in Google Scholar

Vitkus, Hektoras. 2010. Holokausto atminties problema ir jos poveikis lietuvių ir žydų santykiams. – Abipusis pažinimas: lietuvių ir žydų kultūriniai saitai. Lietuvos istorijos studijos (Specialusis leidinys) 8: 275–308. Search in Google Scholar

Wierzbicka, Anna. 1991. Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction. Berlin: Mouton de Gruyter.10.1515/9783112329764 Search in Google Scholar

Yip, Tiffany. 2016. To Be or Not to Be: How Ethnic/Racial Stereotypes Influence Ethnic/Racial Disidentification and Psychological Mood. – Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology 22 (1): 38–46. https://psycnet.apa.org/record/2015-17477-001 (accessed June 24, 2021). Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo