1. bookTom 9 (2020): Zeszyt 1 (January 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-9205
Pierwsze wydanie
11 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Quality of Public Finance in the Countries of South-East Europe

Data publikacji: 28 Jan 2020
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2020) - Zeszyt 1 (January 2020)
Zakres stron: 169 - 184
Otrzymano: 24 Oct 2019
Przyjęty: 14 Nov 2019
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-9205
Pierwsze wydanie
11 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

1. Acemoglu, D., Jonhson S. and Robinson J. (2003), Institutional Causes, Macroeconomic Simptoms: Volatility, Crises and Growth, Journal of Monetary Economics, Vol. 50, pp.49-123.Search in Google Scholar

2. Bertskas, D.P., Tsitsiklis, J.N. (2008), Introduction to probability, Athena Scientific, USA.Search in Google Scholar

3. Čausević, F. (2015) Globalizacija, jugoistočna Evropa i svjetska ekonomija, Faculty of Economics, Sarajevo (in Serbian)Search in Google Scholar

4. Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Izvještaj EK o napretku BiH, http://dei.gov.ba/dei/bih_eu/paket/izvjesceoBiH/default.aspx?id=20238&langTag=bs-BA (in Serbian)Search in Google Scholar

5. Dumičić, M. (2018), Linkages Between Fiscal Policy and Financial (In) Stability, Journal of central banking theory and practice, 8 (1), pp. 97-109.Search in Google Scholar

6. Džunić, M. and Golubović, N., (2018), Istorijsko nasleđe i institucionalne promjene u zemljama centralne i istočne Evrope-perspektiva dugog trajanja, in Ekonomska teorija u periodu od 1958-2018, Institut ekonomskih nauka, BelgradeSearch in Google Scholar

7. European Commission (2018), Izvještaj za Crnu Goru za 2018.godinu, Strazbur, april (in Serbian)Search in Google Scholar

8. Jakšić, M. and Praščević, A. (2010), Politička makroekonomija, Ekonomski fakultet, Beograd.Search in Google Scholar

9. Jovović, R. (2012), „Global Financial Crisis: Role of International Institutional Framework and Lessons for Transitional Countries“, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 8. No. 3, pp.65-73.Search in Google Scholar

10. Kovačević M. (2011), Dimenzije i uzroci neuspešne tranzicije zemalja Zapadnog Balkana, a posebno Srbije, Balkan magazin, www.balkanmagazin.netSearch in Google Scholar

11. Leković, V. ed. (2014), Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, Ekonomski fakultet, Kragujevac.Search in Google Scholar

12. Madžar, Lj., (1990), Suton socijalističih privreda, Ekonomika & IEN, Belgrade (in Serbian).Search in Google Scholar

13. Madžar, Lj. (2013), Alternative i rizici fiskalne konsolidacije u Srbiji, Škola biznisa, No. 3-4, pp. 12-55, (in Serbian).Search in Google Scholar

14. North, D. C. (1990), Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University Press, Cambridge, MA.10.1017/CBO9780511808678Search in Google Scholar

15. North, D. C. (1993), “The New Institutional Economics and Development”, Economics Working Paper, Archive at WUSTL.Search in Google Scholar

16. North, D. C., Walis, J. J., Weingast, B. R. (2009), Violence and Social Orders – A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, The Syndicate of the Press of the Cambridge University.10.1017/CBO9780511575839Search in Google Scholar

17. Özer, M., Žugić, J. and Tomas-Miskin,S. (2018), The Relationship between Current Account Deficits and Growth in Montenegro: ARDL Bounds Testing Approach, Journal of Central Banking Theory and Practice, 7 (3), pp. 5-24.Search in Google Scholar

18. Polterović, V. (2012), „Reform Design: How To Search For Interim Institutions“, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 8, No. 2, pp.25-44.Search in Google Scholar

19. Praščević, A. and Ješić, M. (2018). Modeling Macroeconomic Policymakers’ Interactions under Zero Lower Bound Environment: The New Keynesian Theoretical Approach. Journal of Central Banking Theory and Practice, 8 (1), pp. 5-38.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo