1. bookTom 65 (2014): Zeszyt 1 (June 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Use of Verbs in Business E-Mail Communication – A Pragmalingu Istic Corpus Study

Data publikacji: 12 Sep 2014
Tom & Zeszyt: Tom 65 (2014) - Zeszyt 1 (June 2014)
Zakres stron: 23 - 35
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

ADOLPHS, Svenja: Corpus and Context: Investigating Pragmatic Functions in Spoken Discourse. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins B. V. 2008. 151 pp.10.1075/scl.30Search in Google Scholar

ADOLPHS, Svenja: Introducing Electronic Text Analysis. Oxon, New York: Routledge 2006. 176 pp.10.4324/9780203087701Search in Google Scholar

ATKINS, Sue - CLE AR, Jeremy - OSTLE R, Nicholas: Corpus design criteria. In: Literary and Linguistic Computing 7, 1992, pp. 1 - 16.10.1093/llc/7.1.1Search in Google Scholar

BARON, Naomi S.: Letters by phone or speech by other means: the linguistics of email. In: Language and Communication 18. Elsevier Science 1998, pp. 133 - 170.10.1016/S0271-5309(98)00005-6Search in Google Scholar

BARON, Naomi S.: Who Sets E-Mail Style? Prescriptivism, Coping Strategies, and Democratizing Communication Access. In: The Information Society 18. Taylor and Francis 2002, pp. 403 - 413.10.1080/01972240290108203Search in Google Scholar

BHATIA, Vijay K.: Interdiscursivity in Business Letters. In: Genre Variation in Business Letters. Eds. Paul Gillaerts - Maurizio Gotti. Bern: Peter Lang AG 2005, pp. 32 - 54.Search in Google Scholar

BIBER, Douglas - FINEG AN, Edward: On the exploitation of computerized corpora in variation studies. In: English Corpus Linguistics. Eds. Karin Aijmer - Bengt Altenberg. London, New York: Longman 1991, pp. 204 - 220.Search in Google Scholar

BIBER, Douglas - JOHANSSON, Stig - LEE CH, Geoffrey - CONRAD, Susan - FINEG AN, Edward: Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman 1999. 1232 pp.Search in Google Scholar

BROWN, Penelope - C. LEV INSON, Stephen: Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press 1978. 345 pp. The CCSARP Coding Manual. In: Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Apologies, Eds: S. Blum-Kulka - J. House - G. Kasper. Norwood, NJ: Ablex, 1988, pp. 273 - 294.Search in Google Scholar

CRYSTAL, David: Language and the Internet. Cambridge University Press 2001. 272 pp.Search in Google Scholar

CVRČEK, Václav: Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum 2010. 353 pp.Search in Google Scholar

GAINS, Jonathan: Electronic Mail - A New Style of Communication or Just a New Medium?: An Investigation into the Text Features of E-mail. In: English for Specific Purposes 1999, vol. 18/1, pp. 81 - 101.10.1016/S0889-4906(97)00051-3Search in Google Scholar

GANTAR, Polona: Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU 2007. 279 pp.10.3986/9789612540364Search in Google Scholar

GIMENEZ , Julio C.: Business e-mail communication: some emerging tendencies in register. In: English for Specific Purposes 19. Elsevier Science Ltd. 2000, pp. 237 - 251.10.1016/S0889-4906(98)00030-1Search in Google Scholar

GIMENEZ , Julio C.: Unpacking Business Emails: Message Embededness in International Business Email Communication. In: Genre Variation in Business Letters. Eds. Paul Gillaerts - Maurizio Gotti. Bern: Peter Lang AG 2005, pp. 235 - 255.Search in Google Scholar

GORJANC, Vojko - FIŠER, Darja: Korpusna analiza. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v L jubljani 2010. 88 pp.Search in Google Scholar

GORJANC, Vojko: Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit 2005. 163 pp.Search in Google Scholar

KALIN GOLOB, Monika: Kaj moram vedeti o dopisih. Ljubljana: GV Založba 2003. 70 pp.Search in Google Scholar

KRANJC, Simona: Jezik v elektronskih medijih. In: Slovenski knjižni jezik: aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. Mednarodni znanstveni simpozij Obdobja ― metode in zvrsti, Ljubljana, 5.-7. december 2001. Ed. Ada Vidovič Muha. Filozofska fakulteta Univerze v L jubljani 2003, pp. 435 - 446.Search in Google Scholar

KRANJC, Simona: Jezikovna zvrstnost v sodobnih medijih. In: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti. Mednarodni znanstveni simpozij Obdobja - metode in zvrsti, Ljubljana, 27. - 28. november 2003. Ed. Erika Kržišnik, Filozofska fakulteta Univerze v L jubljani 2004. pp. 395 - 405.Search in Google Scholar

KREK, Simon - KILG ARRIFF , Adam: Slovene Word Sketches. 5. slovenska/1. mednarodna konferenca jezikovnih tehnologij, Ljubljana 2006.Search in Google Scholar

KUNST GNAMUŠ, Olga: Govorno dejanje - družbeno dejanje. Komunikacijski model jezikovne vzgoje. Ljubljana: Pedagoški inštitut 1984. 190 pp.Search in Google Scholar

KUNST GNAMUŠ, Olga - NIDORFE R ŠIŠKOVIČ, Mojca - SCHLAMBERGE R BREZ AR, Mojca: Posrednost in argumentacija v govoru F(p) ― T(r): zgradba stavka med informacijo, argumentacijo in konverzacijo (Zbirka Diskurzivne študije). Ljubljana: Pedagoški inštitut, Center za diskurzivne študije 1997. 135 pp. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo