1. bookTom 9 (2020): Zeszyt 2 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-9276
ISSN
1338-6891
Pierwsze wydanie
05 Sep 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Status of Third Sector Entities in the State and Society

Data publikacji: 31 Dec 2020
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2020) - Zeszyt 2 (December 2020)
Zakres stron: 21 - 28
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-9276
ISSN
1338-6891
Pierwsze wydanie
05 Sep 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Act no. 83/1990 Coll. on on the Association of Citizens as amended. 2020. Slov–Lex. Online. [cit. 2020–11–10]. Available at: https://www.slov–lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/1990/83/20201001.Search in Google Scholar

2. Act no. 513/1991 Coll. Business Code as amended. 2020. Slov– Lex. Online. [cit. 2020–11–10]. Available at: https://www.slov–lex.sk/pravne–predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701.Search in Google Scholar

3. Act no. 147/1997 Coll. Non–investment Funds and on the amendment of the Act of the National Council of the Slovak Republic no. 207/1996 Coll. 2020. Slov–Lex. Online. [cit. 2020–11–10]. Available at: https://www.slov–lex.sk/pravne–predpisy/SK/ZZ/1997/147/20201001.Search in Google Scholar

4. Act no. 213/1997 Coll. on Non–profit Organizations Providing Services of General Interest, as amended. 2020. Slov–Lex. Online. [cit. 2020–11–10]. Available at: https://www.slov–lex.sk/pravne–predpisy/SK/ZZ/1997/213/20201001.Search in Google Scholar

5. Act no. 34/2002 Coll. on Foundations and on the amendment of the Civil Code, as amended. 2020. Slov–Lex. Online. [cit. 2020–11–10]. Available at: https://www.slov–lex.sk/pravne–predpisy/SK/ZZ/2002/34/20201001.Search in Google Scholar

6. Act no. 595/2003 Coll. on Income Tax as amended. 2020. Slov– Lex. Online. [cit. 2020–11–10]. Available at: https://www.slov–lex.sk/pravne–predpisy/SK/ZZ/2003/595/20201031.Search in Google Scholar

7. ADOLFOVÁ, I. 2009. Financovanie mimovládnych organizácií. In Brozmanová Gregorová, Alžbeta et al. Tretí sektor a mimovládne organizácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. pp. 88–96. ISBN 978–80–8083–805–8.Search in Google Scholar

8. BROZMANOVÁ–GREGOROVÁ, A. et al. 2009. Tretí sektor a mimovládne organizácie. Banská Bystrica: UMB, 146 p. ISBN 978–80–8083–805–8.Search in Google Scholar

9. ČIHOVSKÁ, V. et al. 1999. Marketing neziskových organizácií. Bratislava: Eurounion, 1999. 200 p. ISBN 80–88984–04–1.Search in Google Scholar

10. ENVIROPORTÁL. Informačný portál rezortu MŽP SR. 2020. Online. [cit. 2020–11–10]. Available at: https://www.enviroportal.sk/clanok/enviro–greenpeace–slovensko–odstartovala–kampan//.Search in Google Scholar

11. Explanatory memorandum to the Act no. 346/2018 Coll. on the Register of Non–Governmental Non–Profit Organizations and on Amendments to Certain Acts.Search in Google Scholar

12. FÁBRY,B – KASINEC, F – TURČAN, M. 2019. Teória práva – druhé prepracované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer. 321 p. ISBN 987–80–571–0127–7.Search in Google Scholar

13. GOVERNMENT OFFICE OF THE SR. 2018. Úloha štátu a verejného sektora. Online. [2018–04–06] Available at: http://www.vlada.gov.sk/uloha–statu–a–verejnehsektora/.Search in Google Scholar

14. HOLÚBKOVÁ, T. 2011. Legislatívna úprava správy mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku. In Ekonomika – Management – Inovace. vol. 3, no. 1, pp. 25–35. ISSN 1804–1299.Search in Google Scholar

15. KUVÍKOVÁ, H. – ŠVIDROŇOVÁ, M. 2010. Quantitative growth and acceptance of private non–profit organizations in the Slovak Republic. Brno: Ekonomicko – správní fakulta, Masarykova univerzita. Available online: https://www.researchgate.net/publication/254006818_Kvantitativny_rast_a_akceptacia_sukromnych_neziskovych_organizacii_v_Slovenskej_republike.Search in Google Scholar

16. MARČEK, E. 2005. Spoločensky zodpovedné podnikanie. Prehľad základných princípov a príkladov. [Online] [cit.2020–09–16] Available at: http://www.blf.sk/tmp/asset_cache/link/0000012992/Publikacia_SZP.pdf.Search in Google Scholar

17. MESEŽNIKOV, G. 1995. Občianska spoločnosť. Petit Press, a. s. Available at: https://www.sme.sk/c/2126950/obcianska–spolocnost–politologicky–slovnik.htmlSearch in Google Scholar

18. MINISTRY OF INTERIOR OF THE SR. 2020. Rozvoj občianskej spoločnosti. Bratislava: MV SR. Available at: https://www.minv.sk/?ros_rozvoj–os.Search in Google Scholar

19. MINISTRY OF INTERIOR OF THE SR. 2020a. Neziskové organizácie. Bratislava: MV SR. Available at: https://www.minv.sk/?neziskove_organizacie_tt.Search in Google Scholar

20. PLICHTOVÁ, J. – ŠESTÁKOVÁ, A. 2018. Slovník základných pojmov participácie občanov a verejnosti v kontexte demokracie. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR. 135 p. Available at: https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2018/z_dennikov_analytiky/december_2018/Slovnik%20zakladnych%20pojmov_FINAL.pdf.Search in Google Scholar

21. REKTOŘÍK, J. – HYÁNEK, V. 2010. Prostor pro působení neziskových organizací. In Rektořík, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Vydání III. Praha: Ekopress, s.r.o.Search in Google Scholar

22. SKOVAJSA, M. – DOHNALOVÁ, M. 2010. Úvodem o studiu organ-izované občanské společnosti. In Skovajsa, M. a kol., Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál, s. 16–29. Socionet. 2014. [online]. [cit. 2014–04–25]. http://www.socionet.sk/index.php?stav=leg.Search in Google Scholar

23. STATISTICAL OFFICE OF THE SR. 2016–2018. Počet nezárobko-vých organizácií. Available at: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/ns2003rs/v_ns2003rs_00_00_00_sk.Search in Google Scholar

24. STATISTICAL OFFICE OF THE SR. 2016–2018a. Počet nezárobkových organizácií. Available at: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/ns2006rs/v_ns2006rs_00_00_00_sk.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo