1. bookTom 8 (2019): Zeszyt 2 (December 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-9276
Pierwsze wydanie
05 Sep 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Contractual Cooperation of Municipalities for Performance of Transferred Competencies in the Building Sector

Data publikacji: 24 Feb 2020
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2019) - Zeszyt 2 (December 2019)
Zakres stron: 27 - 36
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-9276
Pierwsze wydanie
05 Sep 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. BAČÍK, V. 2019. Slovenská republika – sumárne údaje. [online]. [cit. 2019–01–15]. Available on the internet: http://www.sodbtn.sk/obce/index_kraje.php.Search in Google Scholar

2. BAČÍK, V. 2020. Slovenská republika – sumárne štatistiky. [online]. [cit. 2019–01–15]. Available on the internet: http://www.sodbtn.sk/obce/statistika_obce.php?fbclid=IwAR3drX95LYbxbHuSsOIolz6PE400Z8A9u7Q03bvYLHBoH6GlNQf4KQtst3g.Search in Google Scholar

3. COLLINS, P. 1997. Public management reform: Comparative experiences from East and West, Brussels, 1997. Public Administration and Development 17: 549–50.Search in Google Scholar

4. ČERNĚNKO, T. – HAVRAN, P. – KUBALA, J. 2017. Skrytý poklad v samospráve – Alternatívne možnosti sústredenia výkonu správy v samosprávach. Bratislava: Inštitút finančnej politiky MFSR – Ekonomická univerzita v Bratislave. 26 s.. [online]. [cit. 2020–01–22] Available on the internet: https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut–financnej–politiky/publikacie–ifp/ekonomicke–analyzy/41–skryty–poklad–samosprave–alternativne–moznosti–sustredenia–vykonu–spravy–samospravach–jun–2017.html.Search in Google Scholar

5. GAVENČIAKOVÁ, Ľ. 2018. Originálne kompetencie v obci ROPO v roku 2018. Bratislava: Verlag Dashöfer – Odborná literatúra. [online]. [cit. 2020–01–14]. Available on the internet: https://www.vsonline.sk/33/originalne–kompetencie–v–obci–a–ropo–v–roku–2018–uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWANzQUqvlI6552lWsNngOJw–nIC2JL6npBg/.Search in Google Scholar

6. HAMALOVÁ, M. – PAPÁNKOVÁ, S. 2005. K aktuálnym problémom komunálnej reformy v SR. In: Decentralizácia verejnej správy Slovenskej republiky – otvorené otázky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. s. 19–34. ISBN 80–89149–06–5. [online]. [cit. 2020–01–22] Available on the internet: https://library.fes.de/pdf–files/bueros/slowakei/04686.pdf.Search in Google Scholar

7. HUDEC, M. – TOLNAYOVÁ, M. 2002. Kompetencie stavebného úradu. [online]. [cit. 2019–01–15]. Available on the internet: https://hnonline.sk/expert/92664–kompetencie–stavebneho–uradu–samosprave.Search in Google Scholar

8. CHOVANEC, J. – PALÚŠ. I. 2004. Lexikón ústavného práva. Procom 2004. 261 s. ISBN 978–8085–717–136.Search in Google Scholar

9. JANČÍK, Ľ. 2004. Čo patrí medzi kompetencie miest a obcí. Bratislava: Mafra Slovakia, a. s. [online]. [cit. 2020–01–14]. Available on the internet: https://dennik.hnonline.sk/servisne–prilohy/97792–co–patri–medzi–kompetencie–miest–a–obci.Search in Google Scholar

10. JESENKO, M. 2017. Právo obce na samosprávu a normotvorbu obcí. Košice: UPJŠ. s. 7–8. ISBN 978–80–8152–539–1.Search in Google Scholar

11. KLIMOVSKÝ, D. 2010. Samosprávy v EÚ – Česká republika. Košice: TÚ. Územná samospráva. 32–37 s. [online]. [cit. 2019–01–15]. Available on the internet: https://archiv.vlada.gov.sk/krajina/data/att/24361_subor.pdf.Search in Google Scholar

12. KOVÁČOVÁ, E. 2015. Vývoj verejnej správy v podmienkach samostatnej Slovenskej repbuliky. Acta FF ZČU 2015, Roč. 7, č. 3. Banská Bystrica: UMB. 93–114 s. [online]. [cit. 2020–01–14]. Available on the internet: https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/17063/1/Kovacova.pdf.Search in Google Scholar

13. LEŠKO, D. 2015. Formation of regional level of self–government in the process of transformation in Slovakia. In: Journal for universal excellence. September 2015, Vol. 4. Issue 3, p. A1–A11. [online]. [cit. 2020–01–14]. Available on the internet: http://www.fos–unm.si/media/pdf/RUO/2015%203/8.pdf.Search in Google Scholar

14. MEDERLY, P. et al. 2019. Výkon a financovanie prenesených kom-petencií. Bratislava: ZMOS. 130 s. [online]. [cit. 2020–01–15]. Available on the internet: https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=119319.1Search in Google Scholar

15. MINISTERSTVO VNÚTRA SR1 – MINISTRY OF INTERIOR1. 2019. Prehľad spoločných obecných úradov v evidencií Minis-terstva vnútra SR (stav k 30.9.2018) [online]. [cit. 2020–01–16]. Available on the internet: https://www.minv.sk/?prehlad_SOU.Search in Google Scholar

16. MINISTERSTVO VNÚTRA SR – MINISTRY OF INTERIOR. 2019.V klintskom centre vo Vranove nad Topľou oficiálne spustili prevádzku. [online]. [cit. 2020–01–14]. Available on the internet: https://www.minv.sk/?tlacove–spravy–7&sprava=v–klientskom–centre–vo–vranove–nad–toplou–oficialne–spustili–prevadzku.Search in Google Scholar

17. MINISTERSTVO VNÚTRA SR – MINISTRY OF INTERIOR. 2020. ESO – Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa. [online]. [cit. 2020–01–14]. Available on the internet: https://www.minv.sk/?eso–efektivna–spolahliva–otvorena–verejna–sprava.Search in Google Scholar

18. NIŽŇANSKÝ, V. 2005. Decentralisation in Slovakia. Balancing the Never–ending Story (1995–2005). Governmental Office. Prague print. Bratislava, 2005.Search in Google Scholar

19. NKÚ. 2013. Predbežná štúdia ku kontrolnej akcií – Kontrola procesu samointegrácie menších obcí SR (Z–006739/2013/1070/CMA). 95 s. [online]. [cit. 2019–01–15]. Available on the internet: https://www.nku.gov.sk/documents/10157/1153463/Predbe%C5%BEn%C3%A1+%C5%A1t%C3%BAdia+Samointegr%C3%A1cia+men%C5%A1%C3%ADch+obc%C3%AD+SR.Search in Google Scholar

20. SLAVÍK, V. 2003. Reforma verejnej správy: Priestorové aspekty. Bratislava: Katedra humánnej geografie a demogeografie – Prírodovedecká fakulta. [online]. [cit. 2020–01–14]. Available on the internet: http://www.infostat.sk/vdc/pdf/slavikdoc.pdf.Search in Google Scholar

21. SLAVÍK, V. – GRÁC, R. – KLOBUČNÍK, M. 2010. Reflexia k problematike fungovania spoločných obecných úradov v Slovenskej republike. In: Geographia Cassoviensis IV. 2/2010. [online]. [cit. 2020–01–22] Available on the internet: https://www.research-gate.net/publication/266514122_Reflexia_k_problematike_fungovania_spolocnych_obecnych_uradov_v_Slovenskej_republike.Search in Google Scholar

22. ŽÁRSKA, E. et al. 2010. Public Administration I, Bratislava: Ekonóm. 176 p., 2010.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo