1. bookTom 15 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2451-182X
Pierwsze wydanie
30 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Impact of the Polish Renewable Energy Sector on Employment

Data publikacji: 29 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 15 (2022) - Zeszyt 4 (December 2022)
Zakres stron: 478 - 491
Otrzymano: 01 Dec 2022
Przyjęty: 01 Dec 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2451-182X
Pierwsze wydanie
30 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

1. Alberici S., Grimme W., Toop G. (2022). Biomethane production potentials in the EU. Feasibility of REPowerEU 2030 targets, production potentials in the Member States and outlook 2050. A Gas for Climate report, Guidehouse. Netherlands: Guidehouse Netherlands B.V. Search in Google Scholar

2. Auffhammer M., Wang M., Xie L., Xu J. (2021). Renewable Electricity Development in China: Policies, Performance, and Challenges. Review of Environmental Economics and Policy, 15, 323–339, DOI: 10.1086/715624.10.1086/715624 Search in Google Scholar

3. Cameron, L., Van Der Zwaan, B. (2015). Employment factors for wind and solar energy technologies: A literature review. Renewable and Sustainable Energy Review, 45, 160-172.10.1016/j.rser.2015.01.001 Search in Google Scholar

4. European Commission, Joint Research Centre, Czako, V. (2020). Employment in the energy sector: status report 2020. Luxembourg: Publications Office. doi:10.2760/95180, JRC120302. Search in Google Scholar

5. Employment and growth effects of sustainable energies in the European Union (2014). Final Report. Germany: Fraunhofer-ISI Karlsruhe. Search in Google Scholar

6. EUROPEAN COMMISSION (1997). White Paper for a Community Strategy and Action Plan. Energy for the Future: Renewable Sources of Energy. COM(97)599 final (26/11/1997), 12. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Search in Google Scholar

7. European Commission (2019). Directorate-General for Energy, Clean energy for all Europeans. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2019, doi/10.2833/21366. Search in Google Scholar

8. EurObserv’ER (2022) The State of Renewable Energies in Europe. https://www.eurobserv-er.org/ [accessed: 15.11.2022]. Search in Google Scholar

9. EUROSTAT (2022). Energy balances. https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/energy-balances [accessed: 15.11.2022]. Search in Google Scholar

10. Gostomczyk, W. (2015). Rynek biogazu rolniczego w Polsce i wykorzystywane surowce w latach 2011-2014. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 15(30), z. 3, s. 30-39. Search in Google Scholar

11. Gostomczyk W. (2012). Zróżnicowanie nakładów pracy i kosztów w sektorze odnawialnych źródeł energii. Roczniki SERiA, 15(4), 122-127. Search in Google Scholar

12. Gradziuk, P. (2022). Przykłady _i_t_e_m_._E_najciekawszych inwestycji z zakresu OZE w Polsce. [w:] Gołasa, P. (red.), Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo. Warszawa: Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej. Search in Google Scholar

13. Gradziuk P., Gradziuk B. (2017). The impact of renewable energy production on employment. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 15(3), s. 139-146. https://doi.org/10.56583/br.43210.56583/br.432 Search in Google Scholar

14. Gradziuk, P., Siudek, A., Klepacka, A. M., Florkowski, W. J., Trocewicz, A., Skorokhod, I. (2022). Heat Pump Installation in Public Buildings: Savings and Environmental Benefits in Underserved Rural Areas. Energies, 15, 7903. https://doi.org/10.3390/en1521790310.3390/en15217903 Search in Google Scholar

15. Gradziuk, P. (2017). Potencjał i prognozy wykorzystania biogazu rolniczego w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, 19(3), 64-70. DOI: 10.5604/01.3001.0010.3217.10.5604/01.3001.0010.3217 Search in Google Scholar

16. GUS. Energia ze źródeł odnawialnych 2006-2020. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-ze-zrodel-odnawialnych-w-2020-roku,3,15.html [accessed: 15.11.2022]. Search in Google Scholar

17. Heavner, B., Churchill, S. (2002). Renewables work. [in:] Job growth from renewable energy development in California. Los Angeles: CALPIRG Charitable Trust. Search in Google Scholar

18. Henriques, C. O., Coelho Dulce, H., Cassidy, N. L. (2016). Employment impact assessment of renewable energy targets for electricity generation by 2020—An IO LCA approach. Sustainable Cities and Society, 26, 519-530.10.1016/j.scs.2016.05.013 Search in Google Scholar

19. Instytut Energetyki Odnawianej (2013). Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku. Search in Google Scholar

20. International Energy Agency (2020). India 2020 Energy Policy Review. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9faa9816-en.10.1787/9faa9816-en Search in Google Scholar

21. International Renewable Energy Agency and International Labour Organization (2022). Renewable Energy and Jobs Annual Review 2022. Geneva: Abu Dhabi and International Labour Organization.10.1787/96bc279a-en Search in Google Scholar

22. Jamil, M., Ahmed, F., Debnath, G.C., Bojnec, Š. (2022). Transition to Renewable Energy Production in the United States: The Role of Monetary, Fiscal, and Trade Policy Uncertainty. Energies, 15, 4527. DOI: 10.3390/en15134527.10.3390/en15134527 Search in Google Scholar

23. Jasiński J., Kozakiewicz M., Sołtysik M. (2021). Determinants of Energy Cooperatives’ Development in Rural Areas—Evidence from Poland. Energies 14(319). https://doi.org/10.3390/en14020319.10.3390/en14020319 Search in Google Scholar

24. Kammen, D., Kapadia, K., Fripp, M. (2004). Putting renewables to work: how many jobs can the clean energy industry generate? Report. Berkeley: University of California. (corrected 1/31/06), s. 1. Search in Google Scholar

25. Komisja Europejska (2019). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski Zielony Ład. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF [accessed: 09.11.2022]. Search in Google Scholar

26. Komisja Europejska (2021). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, „Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri-=CELEX:52021DC0550&from=PL [accessed: 09.11.2022]. Search in Google Scholar

27. Komisja Europejska (2021). Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 i dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz uchylająca dyrektywę Rady (UE) 2015/652. 2021/0218 (COD), 14.07.2021. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb7eb9c-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF, [accessed: 09.11.2022]. Search in Google Scholar

28. Komisja Europejska (2022). Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych, dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, COM(2022) 222 final, 2022/0160 (COD). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0222&from=PL [accessed: 14.11.2022]. Search in Google Scholar

29. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2011). Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”, KOM, 21(17). Search in Google Scholar

30. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. KOM(2011)112: 14. Search in Google Scholar

31. Lehr, U., Lutz, C., Edler, D. (2012). Green jobs? Economic impacts of renewable energy in Germany. Energy Policy, 47, 358-364.10.1016/j.enpol.2012.04.076 Search in Google Scholar

32. Ministerstwo Gospodarki (2009). Polityka energetyczna Polski do roku 2030. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Search in Google Scholar

33. Ministerstwo Gospodarki (2010). Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Search in Google Scholar

34. Ministerstwo Gospodarki (2014). Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Search in Google Scholar

35. Ministerstwo Gospodarki (2014). Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko perspektywa do 2020 r. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Search in Google Scholar

36. Ministerstwo Gospodarki (2015). Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Search in Google Scholar

37. Ministerstwo Aktywów Państwowych (2019). Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021 – 2030. Warszawa: Ministerstwo Aktywów Państwowych. Search in Google Scholar

38. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (2021). Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. Warszawa: 36. Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Search in Google Scholar

39. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (2022). Założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Wzmacnianie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Warszawa: Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Search in Google Scholar

40. Organizacja Narodów Zjednoczonych (2015). Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. A/RES/70/1, https://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf [accessed: 14.11.2022]. Search in Google Scholar

41. European Commission (2003). Overview Report: Meeting the Targets and Putting Renewables to Work. ALTENER Programme, DG for Transport and Energy. Search in Google Scholar

42. Pfeiffer D., Thran D. (2018). One century of bioenergy in Germany: wildcard and advanced technology. Chemical Engineering & Technology, 90(11), 1676. DOI: 10.1002/cite.201800154.10.1002/cite.201800154 Search in Google Scholar

43. Greenpeace Polska (2011). Pracując dla klimatu. Zielone miejsca pracy w Polsce. Warszawa: Greenpeace Polska. Search in Google Scholar

44. Prawo energetyczne. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348. Search in Google Scholar

45. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. Dz. U. 1996 nr 53 poz. 238. Search in Google Scholar

46. Rejman-Burzyńska, A., Maksymiak-Lach, H., Jędrysik, E. (2013). Potencjał energetyczny biogazu – ocena zasobów surowcowych do produkcji biogazu w Polsce. CHEMIK, 67(5), 446–453. Search in Google Scholar

47. Research & Consulting Ltd (1995). The Potential Contribution of Renewable Energy Schemes to Employment Opportunities. Raport for ETSU. Search in Google Scholar

48. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Dz. U. 2010 nr 34 poz. 182. Search in Google Scholar

49. Sastresa, E. L., Uson, A. A., Bribian, I. Z., Scarpellini, S. (2010). Local Impact of Renewables on Employment: Assessment Methodology and Case Study. Renewable & Sustainable Energy Reviews 14(2), 679–690.10.1016/j.rser.2009.10.017 Search in Google Scholar

50. Schumacher E. (1981). Małe jest piękne. Warszawa: PIW, 198-199. Search in Google Scholar

51. Sidorczuk-Pietraszko, E. (2015).Wpływ instalacji odnawialnych źródeł energii na tworzenie miejsc pracy w wymiarze lokalnym. Ekonomia i Środowisko, 3(54), 26-41. Search in Google Scholar

52. Unia Europejska, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, L 328/82, 21.12.2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=en [accessed: 07.11.2022]. Search in Google Scholar

53. Unia Europejska, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 140 PL, t. 52, 05.06.2009. Search in Google Scholar

54. Unia Europejska, Porozumienie Paryskie, L 282/4 PL, 19.10.2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=bg [accessed: 07.11.2022] Search in Google Scholar

55. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne. Dz. U. 2015 poz. 2365. Search in Google Scholar

56. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późniejszymi zmianami (wg stanu prawnego z dnia 01. 07. 2022 r.). Search in Google Scholar

57. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. 2010 nr 21 poz. 104. Search in Google Scholar

58. Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych Dz. U. 2003 nr 199 poz. 1934. Search in Google Scholar

59. Żylicz T. (2012). Ekonomia wobec wspierania odnawialnych źródeł energii. [w:] Rączka, J., Swora, M., Stawiany, M. (red.), Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej – wybrane problemy i wyzwania. Warszawa: NFOŚiGW, 46-50. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo