1. bookTom 8 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2354-0079
Pierwsze wydanie
15 Apr 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Analysis of morphological changes of rural settlement patterns after World War II in the metropolitan area of Łódź using a graph theory based method

Data publikacji: 10 Dec 2020
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2020) - Zeszyt 4 (December 2020)
Zakres stron: 57 - 72
Otrzymano: 08 May 2020
Przyjęty: 16 Nov 2020
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2354-0079
Pierwsze wydanie
15 Apr 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Bagińska J. 2007. Kilka uwag na temat linii pasażerskich w Polsce w latach 1989–2006. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 14, 157–164.Search in Google Scholar

Bański J. 2005. Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi (Spatial Dimension of the Contemporary Processes in the Rural Areas). Studia Obszarów Wiejskich, 9, IGiPZ PAN, Warszawa.Search in Google Scholar

Bański J. 2008. Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś (Suburban area – not a city anymore, not a village yet). [in:] Jezierska-Thole A., Kozłowski L. (eds.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce (Spatial management in the urban-rural continuum zone in Poland). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 29–44.Search in Google Scholar

Bański J. 2012. Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich (Definition and spatial extent of rural and suburban areas). Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 11/3: 5–15.Search in Google Scholar

Bański J., Wesołowska M. 2010. Transformations in Housing Construction in Rural Areas of Poland’s Lublin Region – Influence on the Spatial Settlement Structure and Landscape Aesthetics. Landscape and Urban Planning, 94: 116–126.10.1016/j.landurbplan.2009.08.005Search in Google Scholar

Chin N. 2002. Unearthing the roots of urban sprawl: A critical analysis of form, function and methodology. Centre for Advanced Spatial Analysis Working Papers Series, 47. University College London, London.Search in Google Scholar

Clawson R. 1962. Urban sprawl and speculation in urban land. Land Economics, 38: 99–111.Search in Google Scholar

Connell J. 1974. The metropolitan village: spatial and social processes in dis-continuous suburbs. [in:] J.H. Johnson (ed.), Suburban Growth. Wiley, London: 77–100.Search in Google Scholar

Conzen M.R.G. 1962. The plan analysis of an English city centre (Newcastle upon Tyne). [in:] K. Norborg (ed.) Proccedings of the international Geographical Union Symposium in Urban Geography, Lund 1960. Lund Studies in Geography B, 24: 383–414.Search in Google Scholar

Conzen M.R.G. 1968. The use of town plans in the study of urban history. [in:] H.J. Dyos (ed.) The study of urban history. Edward Arnold, London: 113–130.Search in Google Scholar

Czarnecka J. 1971. Delimitacja zespołów osadniczych przy zastosowaniu grafów na przykładzie codziennych dojazdów pracowniczych. Prace Naukowe WSE we Wrocławiu, 25, 47, Wrocław.Search in Google Scholar

Domański R. 1970. Syntetyczna charakterystyka obszaru na przykładzie okręgu przemysłowego Konin-Łęczyca-Inowrocław. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Search in Google Scholar

Ducruet C., Lugo I. 2013. Structure and dynamics of transportation networks: Models, methods, and applications. [in:] J.P. Rodrigue, T.E. Notteboom, J. Shaw (eds) The SAGE Handbook of Transport Studies. SAGE: 347–364.Search in Google Scholar

Dymitrow M. 2012. The hidden face of urbanity. Morphological differentiation of degraded and restituted towns in Poland in the context of the efficacy of the national administrative system. Degree Project for Master of Science. University of Gothenburg, Gothenburg.Search in Google Scholar

Dziegieć E. 1995. Urbanizacja terenów wiejskich w Polsce (Urbanization of rural areas in Poland). Turyzm 5, 1: 5–56.Search in Google Scholar

Figlus T. 2016. Typy morfogenetyczne wsi w środkowej Polsce. Studia Geohistorica, 5: 90–112.Search in Google Scholar

Figlus T. 2018. The past and present of historical morphology of rural and urban forms in Poland. Studia Geohistorica, 6: 149–168.Search in Google Scholar

Figlus T. 2020. Process of incorporation and morphological transformations of rural settlement patterns in the context of urban development. The case study of Łódź. Quaestiones Geographicae, 39, 2: 75–95.10.2478/quageo-2020-0019Search in Google Scholar

Garrison W.L. 1968. Connectivity of the Interstate Highway System. Papers of the Regional Science Association, 6: 121–137.Search in Google Scholar

Garrison W.L., Marble D.F. 1963. Factor – Analytic Study of the Connectivity of a Transportation Network. Regional Science Association, Lund.Search in Google Scholar

Golachowski S. 1965. Proces semiurbanizacji w województwie opolskim (The process of semiurbanization in the Opolskie Voivodeship). Kwartalnik Opolski, 2: 54–58.Search in Google Scholar

Golachowski S. 1966. Urbanizacja wsi w województwie opolskim (Urbanization of villages in the Opolskie Voivodeship). [in:] K. Hryniewicka (ed.) Problemy ewolucji układów osadniczych na tle procesów urbanizacyjnych w Polsce (Problems of evolution of settlement systems against the background of urbanization processes in Poland). Materiały i Studia Międzyuczelnianego Zakładu Podstawowych Problemów Architektury, Urbanistyki i Budownictwa, 5. PWN, Warszawa: 45–66.Search in Google Scholar

Golachowski S., Kostrubiec B., Zagożdżon A. 1974. Metody badań geograficzno-osadniczych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Search in Google Scholar

Gross J., Yellen J. 1999. Graph theory and its application. CRC Press, London.Search in Google Scholar

Haggett P. 1965. Locational analysis in human geography. St. Martin’s Press, London.Search in Google Scholar

Haggett P., Chorley R.J. 1969. Network analysis in geography. Edward Arnold, London.Search in Google Scholar

Heffner K. 1987. Przekształcenia w układzie morfologicznym ośrodka lokalnego (na przykładzie Korfantowa, województwo opolskie). [in:] K. Heffner (ed.) Problemy przestrzennego rozwoju ośrodków lokalnych (na przykładzie Korfantowa w województwie opolskim). Instytut Śląski, Opole, 107–142.Search in Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. 1991. Zróżnicowanie urbanizacji wsi w strefie podmiejskiej Łodzi (Diversification of village urbanization in the suburban area of Łódź), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica 13: 75–99.Search in Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. 1998. Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa (Transformations of suburban areas of large cities. A comparative study of the suburban area of Warsaw, Łódź and Krakow). Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Search in Google Scholar

James G.A., Cliff A.D., Haggett P., Ord J.K. 1970. Some discrete distributions for graphs with applications to regional transport networks. Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, 52, 1: 14–21.Search in Google Scholar

Jażdżewska I. 2008a. Dlaczego warto stosować teorię grafów w badaniach geografii historycznej? Przykłady zastosowania. [in:] M. Kulesza (ed.) Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej. Uniwersytet Łódzki, Łódź: 243–256.Search in Google Scholar

Jażdżewska I. 2008b. Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych (Transformations of the urban system in Poland in the light of mathematical methods). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Search in Google Scholar

Jiang B., Claramunt C., Klarqvist B. 2000. An integration of space syntax into GIS for modelling urban spaces. JAG, 2, 3/4: 161–171.Search in Google Scholar

Kacprzak E., Staszewska S. 2008. Rozwój obszarów mieszkaniowych w strefie podmiejskiej miasta Poznania (Development of residential areas in the suburban area of the city of Poznań). [in:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (eds.) Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejskowiejskiego w Polsce (Spatial management in the urban-rural continuum zone in Poland). Wyd. Naukowe UMK, Toruń: 127–144.Search in Google Scholar

Kacprzak E., Staszewska S. 2011. Wpływ suburbanizacji na wiejskie struktury osadnicze (Impact of suburbanization on rural settlement structures). [in:] J. Słodczyk (ed.) Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski (Suburbanization processes in selected Polish cities). Studia Miejskie, 3: 99–112.Search in Google Scholar

Kajdanek K. 2011. Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia (Between the city and the village. Suburbanization on the example of Wrocław suburban housing estates). Wydawnictwo Nomos, Kraków.Search in Google Scholar

Kansky K.J. 1963. Structure of transport networks: Relationships between network geometry and regional characteristics. Department of Geography, Research Papers, 84. University of Chicago, Chicago.Search in Google Scholar

Kirk W. 1980. The rural-urban continuum: perception and reality. [in:] G. Enyedi, J. Meszaros (eds.) Development of settlement systems. Hungarian Academy of Sciences, Budapest: 11–19.Search in Google Scholar

Korzan B. 1978. Elementy teorii grafów i sieci. Metody i zastosowania. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.Search in Google Scholar

Kostrubiec B. 1971. Analiza matematyczna zbioru osiedli województwa opolskiego. [in:] S. Golachowski (ed.) Struktury i procesy osadnicze. Instytut Śląski w Opolu, Opole: 9–66.Search in Google Scholar

Koter M. 1985. Kształtowanie strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych (Shaping the suburban area in the light of historical and geographical research). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5: 61–73.Search in Google Scholar

Koter M. 1994a. Od fizjonomii do morfogenezy i morfologii porównawczej. Podstawowe zagadnienia teoretyczne morfologii miast (from the physiognomy to the morpho-genesis and the comparative morphology. Essential theoretical issues of the urban morphology). [in:] M. Koter, J. Tkocz (eds) Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce (Issues of the historical geography of the settlements in Poland). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, Toruń–Łódź: 26–31.Search in Google Scholar

Koter M. 1994b. Rola wiejskich elementów morfologicznych w procesie kształtowania układu przestrzennego Łodzi (The role of rural morphological elements in the process of shaping the spatial layout of Łódź). [in:] M. Koter, J. Tkocz (eds) Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce (Issues of the historical geography of the settlements in Poland). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, Toruń–Łódź: 63–88.Search in Google Scholar

Krüger M.J.T. 1979a. An approach to built-form connectivity at an urban scale: System description and its representation. Environment and Planning B: Planning and Design, 6, 1: 67–88.Search in Google Scholar

Krüger M.T.J. 1979b. An approach to buiIt-form connectivity at an urban scale: variations of connectivity and adjacency measures amongst zones and other related topics. Environment and Planning B: Planning and Design, 6, 3: 305–320.Search in Google Scholar

Krzysztofik R. 2008. Osiedla zurbanizowane bez formalnego statusu miejskiego na obszarze Polski w rozwoju historycznym – próba typologii (Urbanized housing estates without a formal urban status in Poland in historical development - an attempt at typology). [In:] Gierańczyk W., Kluba M. (eds), Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce (Problems and methods of urban-rural continuum assessment in Poland). Studia Obszarów Wiejskich, 13: 186–193.Search in Google Scholar

Kulikowski J.L. 1986. Zarys teorii grafów. Zastosowania w technice. Biblioteka Naukowa Inżyniera, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Search in Google Scholar

Lisowski A., Grochowski M. 2009. Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy, konsekwencje (Suburbanization processes. Conditions, forms, consequences). Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 240, 1: 216–280.Search in Google Scholar

Liszewski S. 1987. Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy (Suburban area as a subject of geographical research. An attempt at synthesis). Przegląd Geograficzny, 59, 1–2: 65–79.Search in Google Scholar

Maik W. 1976. Założenia i zastosowanie koncepcji zespołów osadniczych. Przegląd Geograficzny, 78, 2, 235–251.Search in Google Scholar

Maik W. 1977. A graph theory approach to the hierarchical ordering of elements of the settlements systems. Questiones Geographicae, 4: 95–108.Search in Google Scholar

Maik W. 1979. Zastosowanie metod grafowych do hierarchizacji elementów systemu osadniczego. [in:] Z. Chojnicki (ed.) Struktura i funkcje układów przestrzenno-ekonomicznych. Seria Geografia, 18, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: 37–43.Search in Google Scholar

Maik W. 2012. Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich. Studium z metodologii geografii miast (Theoretical and methodological foundations of geographic and urban studies. A study in the methodology of urban geography). Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.Search in Google Scholar

Mantey D. 2011. Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy (The spontaneity of the location of housing estates in the rural areas of the Warsaw metropolitan area). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.Search in Google Scholar

Marshall S. 2004. Streets and patterns. Routledge, London.10.4324/9780203589397Search in Google Scholar

Matczak A. 1991. Przemiany przestrzenne wsi położonych w strefie podmiejskiej Łodzi na przykładzie rejonu Grotnik (Spatial transformations of villages located in the suburban area of Łódź on the example of Grotniki). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 14: 33–46.Search in Google Scholar

Miszewska B. 1976. Morfologia sieci osadniczej jako układu linii (Morphology of the settlement network as the system of lines). Studia Geograficzne, 22. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.Search in Google Scholar

Miszewska B. 1996. Struktura morfologiczna peryferyjnych osiedli Wrocławia (Morphological structure of peripheral housing estates in Wrocław). Prace Instytutu Geografii, Seria B: Geografia Społeczna i Ekonomiczna 14, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1904: 53–61.Search in Google Scholar

Miszewska B. 2002. Wsie jako jądra genetyczne osiedli wrocławskich (Villages as genetic cores of Wrocław housing estates). Rocznik Wrocławski, 8: 107–119.Search in Google Scholar

Miszewska B., Szmytkie R. 2015: Morphological processes in the spatial structure of the southern district of Wrocław city. Bulletin of Geography, Socio-economic Series, 27: 133–151.Search in Google Scholar

Miszewska B., Szmytkie R. 2017. Rozwój przestrzenny i przemiany morfologiczne osiedli Wrocławia wyrosłych wokół dawnych wsi kmiecych (Spatial development and morphological transformations of housing estates in Wrocław raised around former villages). Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 6: 51–70.Search in Google Scholar

Moriconi-Ebrard F. 1993. L’urbanisation du monde, depuis 1950 (Urbanisation of the world, since 1950). Anthropos, Paris.Search in Google Scholar

Musiaka Ł., Figlus T., Szmytkie R. 2020. Models of morphological transformations of centres of the largest Polish cities after World War II, European Planning Studies, Routledge.10.1080/09654313.2020.1744529Search in Google Scholar

Newman M.E.J. 2010. Networks: An introduction. Oxford University Press, Oxford.Search in Google Scholar

Nystuen J.D., Dacey M.F. 1968. A graph theory interpretation of nodal regions. Geographia Polonica, 15: 135–151.Search in Google Scholar

Öre O. 1990. Graphs and their uses. Cambridge University Press, Cambridge.Search in Google Scholar

Páez A., Scott D.M. 2004. Spatial statistics for urban analysis: A review of techniques with examples. GeoJournal, 61: 53–67.10.1007/s10708-005-0877-5Search in Google Scholar

Palka Z., Ratajczak W., Weltrowska J. 2001, Wyznaczanie odległości pomiędzy grafami. [in:] H. Rogacki (ed.) Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społecznoekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 147–158.Search in Google Scholar

Potrykowski M., Taylor Z. 1982. Geografia transportu. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Search in Google Scholar

Prochownik A. 1975. Urbanizacja wsi czy deruralizacja? (Urbanization of the village or deruralization?). Czasopismo Geograficzne, 46, 4: 399–405.Search in Google Scholar

Pulczyn W. 1968. Elementy teorii grafów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Search in Google Scholar

Rakowski W. 1975. Procesy urbanizacji wsi na przykładzie województwa warszawskiego (Rural urbanization processes on the example of the Warsaw Province). Studia KPZK PAN 50, Warszawa.Search in Google Scholar

Ratajczak W. 1977. Metody grafowe w geografii ekonomicznej. [in:] Z. Chojnicki (ed.) Metody ilościowe i modele w geografii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 143–157.Search in Google Scholar

Ratajczak W. 1980. Analiza i modele wpływu czynników społeczno-gospodarczych na kształtowanie się sieci transportowej (The analysis and models of the influence of social and economic factors on the forming of transportation network). PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Ratajczak W. 1992. Dostępność komunikacyjna miast wojewódzkich Polski w latach 1948–1988. Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski, Seria Geografia, 55, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.Search in Google Scholar

Reissman L. 1970. The urban process. Cities in industrial societies. The Free Press & Collier Macmillan, New York-London.Search in Google Scholar

Rodgers P. 2005. Graph Drawing Techniques for Geographic Visualization. [in:] J. Dykes, A. MacEachren, M.-J. Kraak (eds) Exploring Geovisualization. Pergamon: 143–158.10.1016/B978-008044531-1/50425-5Search in Google Scholar

Ross K.A., Wright C.R.B. 1999. Matematyka dyskretna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Search in Google Scholar

Runge J. 2006. Metody badań w geografii społecznoekonomicznej. Elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze (Research methods in social and economic geography. Elements of methodology, chosen research tools). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.Search in Google Scholar

Runge J., Surmacz A. 1986. Komunikacja kolejowa na obszarze województwa katowickiego w latach 1880 i 1980. Analiza sieci i układu hierarchicznego. Geographia. Studia et Dissertationes, 9: 255–273.Search in Google Scholar

Rydzewski T. 2001. Dostępność topologiczna na przykładzie sieci kolejowej województwa zachodniopomorskiego w 1999 r. [in:] H. Rogacki (ed.) Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 159–167.Search in Google Scholar

Rykiel Z. 1981. Powiązania komunikacyjne miast konurbacji katowickiej. Czasopismo Geograficzne, 52, 1: 3–14.Search in Google Scholar

Slenczek M. 1982. Rozwój sieci transportu kolejowego na Śląsku. Studia Geograficzne, 34, Acta Universitatis Vratislaviensis, 514, Wrocław.Search in Google Scholar

Sobotka S. 2014. Przekształcenia historycznych układów przestrzennych wsi w strefie podmiejskiej Olsztyna, ze szczególnym uwzględnieniem Brąswałdu, Dorotowa i Jonkowa (Transformation of the historical spatial arrangements of the villages in the suburban area of Olsztyn, with particular emphasis on Brąswałd, Dorotowo and Jonkowo). Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 13, 2: 39–57.Search in Google Scholar

Sokołowski D. 1999. Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego (Diversification of the collection of small towns and larger rural settlements in Poland in terms of the concept of rural-urban continuum), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.Search in Google Scholar

Squires G.D. 2002. Urban sprawl: causes, consequences and policy responses, The Urban Press Institute, Washington DC.Search in Google Scholar

Staszewska S. 2012. Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego miasta (Urban transformation of rural settlements of the suburban area of a large city). Barometr Regionalny, Analizy i Prognozy, 4: 53–68.Search in Google Scholar

Straszewicz L. 1954. Strefa podmiejska Łodzi (Suburban area of Łódź). Przegląd Geograficzny, 26, 4: 182–197.Search in Google Scholar

Szambelan Z., Stępniewski M. 2009. Rozwój terytorialny Łodzi w świetle dokumentów i źródeł kartograficznych. Rocznik Łódzki, 56: 37–50.Search in Google Scholar

Szczepańska M., Wilkaniec A. 2014. Przekształcenia krajobrazu kulturowego wybranych wsi strefy podmiejskiej Poznania (Transformations of the cultural landscape of selected villages of the suburban area of Poznań). Studia Obszarów Wiejskich, 35: 29–45.Search in Google Scholar

Szmytkie R. 2009. Miasta-zlepieńce na Śląsku Dolnym i Opolskim (Urban conglomerates in Lower and Middle Silesia). Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 6. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.Search in Google Scholar

Szmytkie R. 2011. Osiedla wiejskie w granicach administracyjnych dużego miasta (przykład Wrocławia). [in:] J. Słodczyk (ed.) Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski (Suburbanization processes in selected Polish cities), Studia Miejskie, 3: 159–186.Search in Google Scholar

Szmytkie R. 2014. Metody analizy morfologii i fizjonomii jednostek osadniczych (Methods for analyzing morphology and physiognomy of settlement units). Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 35. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.Search in Google Scholar

Szmytkie R. 2017. Application of graph theory to the morphological analysis of settlements, Quaestiones Geographicae, 36, 4: 65–80.Search in Google Scholar

Szmytkie R., Nowak B. 2017. Przeobrażenia morfologiczne wsi w strefie podmiejskiej Wrocławia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 29: 47–64.Search in Google Scholar

Taylor Z. 1974. Metody grafowe w badaniach przestrzennoekonomicznych (Graph methods in spatial and economic studies). Czasopismo Geograficzne, 45, 3: 337–348.Search in Google Scholar

Taylor Z. 1975. Charakterystyka zmian w strukturze sieci transportowych w ujęciu grafowym (Changes in the structure of transport networks according to the graph theory). Przegląd Geograficzny, 47: 501–517.Search in Google Scholar

Taylor Z. 1979. Przestrzenna dostępność miejskiego systemu transportowego na przykładzie Poznania. PAN, Warszawa.Search in Google Scholar

Thomson R.C., Richardson D.E. 1995. A graph theory approach to road network generalisation. [in:] Proceeding of the 17th International Cartographic Conference: 1871–1880.Search in Google Scholar

Tinkler K.J. 1977. An introduction to graph theoretical methods in geography. Concepts and techniques in modern geography, 14. Institute of British Geographers, London.Search in Google Scholar

Tkocz J. 1998. Organizacja przestrzenna wsi w Polsce (Spatialorganisation of villages in Poland). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.Search in Google Scholar

Wesołowska M. 2006. Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego (The development of housing construction and spatial changes in the villages of the Lublin province). Studia Obszarów Wiejskich, 10. IGiPZ PAN, Warszawa.Search in Google Scholar

Whitehand J.W.R. 1987. Urban morphology. [in:] Pacione M. (ed.) Historical geography: Progress and prospect. Routledge, London: 250–276.Search in Google Scholar

Wilson R.J. 2000. Wstęp do teorii grafów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Search in Google Scholar

Woods M. 2005. Rural Geography: Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring. Sage, London.Search in Google Scholar

Wójcik M. 2006. Przemiany siedlisk wsi pod wpływem urbanizacji we wschodnim paśmie aglomeracji łódzkiej (koluszkowsko-brzezińskim) (Transformation of village habitats under the influence of urbanization in the eastern band of the Lodz agglomeration (Koluszki-Brzeziny). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 7: 201–213.Search in Google Scholar

Wójcik M. 2013. Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.10.18778/7969-047-3Search in Google Scholar

Xie F., Levinson D.M. 2007. Measuring the structure of road networks. Geographical Analysis, 39, 3: 336–356.Search in Google Scholar

Zagożdżon A. 1970. Metody grafowe w badaniach osadniczych ze szczególnym uwzględnieniem morfologii siedlisk (Graph methods in settlement studies with particular reference to the morphology of settlements). Przegląd Geograficzny, 42, 2: 335–348.Search in Google Scholar

Zagożdżon A., 1971. Morfologia osiedli województwa opolskiego. [in:] S. Golachowski (ed.) Struktury i procesy osadnicze. Instytut Śląski w Opolu, Opole: 331–372.Search in Google Scholar

Zagożdżon A., 1977. Wykorzystanie metod i technik grafowych w analizie struktur przestrzennych (Using graph methods and techniques in analysis of spatial structures). [In:] Z. Chojnicki (ed.) Metody ilościowe i modele w geografii (Quantitative methods and models in geography). PWN, Warszawa: 158–169.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo