1. bookTom 13 (2020): Zeszyt 1 (June 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2029-0454
Pierwsze wydanie
05 Feb 2009
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Trouble with “Gender” in Latvia: Europeanisation Through the Prism of the Istanbul Convention

Data publikacji: 23 Oct 2020
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2020) - Zeszyt 1 (June 2020)
Zakres stron: 108 - 139
Otrzymano: 20 Apr 2020
Przyjęty: 27 Jul 2020
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2029-0454
Pierwsze wydanie
05 Feb 2009
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Baltic News Network. “Pūce: Latvijai Stambulkas konveciju jāratificē bez atrunām” (Pūce: The Istanbul Convention must be Ratified without Derogations) (25 July 2017) // https://bnn.lv/puce-latvijai-stambulas-konvenciju-jaratifice-bez-atrunam-238880.Search in Google Scholar

2. Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, 2011.10.4324/9780203824979Search in Google Scholar

3. Cianetti, Licia, et al. “Rethinking ‘Democratic Backsliding’ in Central and Eastern Europe – Looking beyond Hungary and Poland.” East European Politics Vol. 34, No. 3 (2018): 243-256 // DOI: 10.1080/21599165.2018.1491401.10.1080/21599165.2018.1491401Search in Google Scholar

4. Delfi. “Inguna Rībena: Ļaujiet mums palikt pie īstām un dabiskām vērtībām” (Inguna Ribena: Let us Stay on with Real and Natural Values) (02 October 2012) // https://www.delfi.lv/news/versijas/inguna-ribena-laujiet-mums-palikt-pieistam-un-dabiskam-vertibam.d?id=42712380.Search in Google Scholar

5. Delfi. “Saistībā ar bērnudārznieku dzimumizglītošanas grāmatām prasa Viņķeles demisiju” (Vinkele’s Resignation is Demanded in Connection to the Methodological Material on Gender Education of Pre-school Children) (26 September 2012) // https://www.delfi.lv/news/national/politics/saistiba-ar-bernudarzniekudzimumizglitosanas-gramatam-prasa-vinkeles-demisiju.d?id=42699088.Search in Google Scholar

6. Development/Pro. “Ratification of the Istanbul Convention is a Question of Conscience of the State” (25 November 2019) // https://attistibaipar.lv/zinas/stambula-konvencija-ratifikacija.Search in Google Scholar

7. Diena. “Parādnieks Saiemas sēdē dala nedzimušu bērnu figūriņas” (Paradnieks shares Figurines of Unborn Children during a Saeima Session) (13 July 2012) // https://www.diena.lv/raksts/latvija/politika/paradnieks-saeimas-sede-dalanedzimusu-bernu-figurinas-13952300.Search in Google Scholar

8. Dombos, Tamas, et al. “Critical Frame Analysis: A Comparative Methodology for the QUING project” (2012): 1-21 // https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/cps-working-paper-critical-frame-analysis-quing-2012.pdf.Search in Google Scholar

9. European Commission. “A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025” (5 March 2020) // https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN.Search in Google Scholar

10. European Commission. “A Union that Strives for more. My Agenda for Europe” (2019) // https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf.Search in Google Scholar

11. European Parliament. “Istanbul Convention: All Member States Must Ratify it without Delay” (28 November 2019) // https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191121IPR67113/istanbul-convention-all-member-states-must-ratify-it-without-delay-say-meps.Search in Google Scholar

12. Grabbe, Heather. The EU’s Transformative Power: Europeanization through Conditionality in Central and Eastern Europe. Palgrave Macmillan, 2005.Search in Google Scholar

13. Grzebalska, Weronika, and Pető, Andrea. “The Gendered modus operandi of the Illiberal Transformation in Hungary and Poland.” Women’s Studies International Forum 68 (2018): 164-172 // DOI: https://doi.org/10.1016/j.wsif.2017.12.001.10.1016/j.wsif.2017.12.001Search in Google Scholar

14. Katolis.lv. “Latvijas kristīgo baznīcu vadītāju atkālā vēstule par Stambulas konvenciju” (Open Letter of Latvia’s Christian Churches Against the Istanbul Convention) // http://katolis.lv/zinas/article/latvijas-kristigo-baznicu-vaditaju-atklatavestule-par-stambulas-konvenciju.htmlSearch in Google Scholar

15. Korolczuk, Elżbieta, and Graff, Agnieszka. “Gender as Ebola from Brussels: The Anticolonial Frame and Rise of Illiberal Populism.” Journal of Women in Culture and Society Vol. 43, No. 4 (2018): 797-821// DOI: https://doi.org/10.1086/696691.10.1086/696691Search in Google Scholar

16. Krizsan, Andrea, and Conny Roggeband. “Towards a Conceptual Framework for Struggles over Democracy in Backsliding States: Gender Equality Policy in Central Eastern Europe.” Politics and Governance Vol. 6, No. 3 (2018): 90-100 // DOI: http://dx.doi.org/10.17645/pag.v6i3.1414.10.17645/pag.v6i3.1414Search in Google Scholar

17. Lejiņš, Atis. “Klusais ārprāts par ‘sociālo dzimumu’” (Silent Horror Surrounding ‘Gender’) (15 May 2016) // https://www.vienotiba.lv/jaunumi/blogi/klusais-arprats-ar-socialo-dzimumu/.Search in Google Scholar

18. Leščinka, Marija. “Dzimumšūnu donoru reģistrs – alternatīva olšūnu ziedošanas ierobežojumiem” (Register of Sperm Cell Donors – Alternative to Restrictions on Ova Donation) (13 July 2016) // https://lvportals.lv/skaidrojumi/280517-dzimumsunu-donoru-registrsalternativa-olsunu-ziedosanas-ierobezojumiem-2016.Search in Google Scholar

19. Liebert, Ulrike, and Stefanie Sifft. Gendering Europeanisation: EC Norms on Equal Opportunities and Equal Treatment of Women and men in France, Germany, Italy, Spain, Sweden and the UK in Comparative Perspective. Peter Lang, 2003.Search in Google Scholar

20. Lombado, Emmanuela, and Maximine Forest. Europeanization of Gender Equality Policies. A Discursive-Sociological Approach. Palgrave Macmillan, 2012.Search in Google Scholar

21. LSM. “ĀM: Latvijai ir atbildība nekavēt Stambulas konvencijas ratifikāciju” (Ministry of Foreign Affairs: It is Latvia’s obligation not to delay the ratification of the Istanbul Convention) (28 January 2018) // https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/am-latvijai-ir-atbildiba-nekavetstambulas-konvencijas-ratifikaciju.a265862/.Search in Google Scholar

22. LSM. “Ar premjera rīkojumu izveido Demogrāfisko lietu centru, kuru vadīs Parādnieks” (Setting up the Centre for Demographic Affairs under the Prime Minister’s Order, which will be Headed by Paradnieks) (7 April 2016) // https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ar-premjera-rikojumu-izveidodemografisko-lietu-centru-kuru-vadis-paradnieks.a177000/.Search in Google Scholar

23. LSM. “Intervija ar Augustu Brigmani” (Interview with Augusts Brigmanis) (26 January 2018) // https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/brigmanis-par-stambulas-konvencijubusim-atklati-tas-ir-cels-uz-viendzimuma-laulibam.a265657/.Search in Google Scholar

24. LSM. “‘Jaunā Vienotība’ un ‘Attīstībai/Par!’ lūdz Satvermes Tiesu vērtēt Stambulas konvenciju” (‘New Unity’ and ‘Development/Pro’ are asking the Constitution Court to Evaluate the Istanbul Convention) (10 July 2020) // https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/jauna-vienotiba-un-attistibaipar-ludzsatversmes-tiesu-vertet-stambulas-konvenciju.a363206/.Search in Google Scholar

25. LSM. “Katoļu arhibīskaps Stankevičs pārliecinājis ZZS deputātus neatbalstīt Stambulas konvenciju” (Catholic Archbishop has convinced ZZS deputies not to support the Istanbul Convention) (22 January 2018) // https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/stankevics-parliecinajis-zzsdeputatus-neatbalstit-stambulas-konvenciju.a265128/.Search in Google Scholar

26. LSM. “Koalīcijas vairākums pret Stambulas konvenciju; ministrei Petravičai bažas par jēdzienu ‘dzimums’” (Majority of the Coalition is Against the Istanbul Convention; Minister Petravica is Worried about the Term ‘Gender’) (22 February 2019) // https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/koalicijas-vairakums-pret-stambulaskonvenciju-ministrei-petravicai-bazas-par-jedzienu-dzimums.a310479/.Search in Google Scholar

27. LSM. “Koalīcijas vairākums pret Stambulas konvenciju; ministrei Petravičai bažas par jēdzienu ‘dzimums’” (Majority of Coalition is Against the Istanbul Convention. Minister Petraviča Worried about the Term ‘Gender’) (22 February 2019) // https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/koalicijas-vairakums-pret-stambulaskonvenciju-ministrei-petravicai-bazas-par-jedzienu-dzimums.a310479/.Search in Google Scholar

28. LSM. “Žurnāls: Rīdzenes sarunas atklāj, kā oligari centušies pakļaut medijus” (Journal: The Conversations of Rīdzene Reveal the Plot of Oligarchs to Submit the Media) (28 July 2017) // https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/zurnals-ridzenes-sarunas-atklaj-kaoligarhi-centusies-paklaut-medijus-savas-ietekmes-buvesanai.a241610/.Search in Google Scholar

29. Ministry of Justice of the Republic of Latvia. “Par Eiropas Padomes Konvnencijas par vardarbības pre sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu iespējamo ietekmi uz Latvijas tiesību sistēmu” (On the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Potential impacts on Latvia’s legal system) (May 2016) // https://www.tm.gov.lv/sites/tm/files/data_content/tminf_250416_stambulkonv_dok.pdf.Search in Google Scholar

30. Ministry of Welfare of the Republic of Latvia. “Informatīvais ziņojums par Pekinas rīcības platformas īstneošanu Latvijā” (Informative Report on the Implementation of the Beijing Platform of Action in Latvia) (2016) // http://www.lm.gov.lv/upload/dzimumu_lidztiesiba_a/pekinas_zinojums_30012017_1.pdf.Search in Google Scholar

31. Ministry of Welfare of the Republic of Latvia. “Reirs: pievienošanās Stambulas konvencijai ir nepieciešama” (Reirs: Joining the Istanbul Convention is Necessary) // http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/86454-reirs-pievienosanas-stambulaskonvencijai-ir-nepieciesama-7112.Search in Google Scholar

32. Ministry of Welfare of the Republic of Latvia, “Konceptuāls ziņojums ‘Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu’” (On Latvia’s joining the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence) (2016) // http://www.lm.gov.lv/upload/publikacijas/lmzino_060516_stamb-vk.pdf.Search in Google Scholar

33. Money, John, and Anke Ehrhardt. Man and Woman, Boy, and Girl: The Differentiation and Dimorphism of Gender Identity from Conception to Maturity. Johns Hopkins University Press, 1972.Search in Google Scholar

34. O’Dwyer, Conor, and Karina Schwartz. “Minority Rights after EU Enlargement: A Comparison of Antigay Politics in Poland and Latvia.” Comparative European Politics Vol. 8, No. 2 (2010): 220–243 // DOI: https://doi.org/10.1057/cep.2008.31.10.1057/cep.2008.31Search in Google Scholar

35. Ombudsman of the Republic of Latvia. “Viedoklis par grāmatu ‘Diena, kad Kārlis bija Karlīna’, ‘Diena, kad Rūta bija Rihards’; un metodisko materiālu” (Opinion on the Books ‘Day when Karlis was Karlina’, ‘Day when Ruta was Rihards’, and the methodological material) (26 Septmber 2012) // http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/viedoklis-par-gramatu-diena-kad-karlisbija-karlina-quot-diena-kad-ruta-bija-rihards-quot-un-metodisko-materialu.Search in Google Scholar

36. OSCE. “Glossary on Gender-related Terms” // https://www.osce.org/files/f/documents/1/2/26397.pdf.Search in Google Scholar

37. Radelli, Claudio. “The Europeanization of Public Policy”: 27-45. In: Kevin Featherstone and Claudio Radelli, eds. The Politics of Europeanization. Oxford University Press, 2003.Search in Google Scholar

38. Rollis, Ivo. “Eiropeizācijas konceputālais ietvars un tā izmaiņas”: 23-46. In: Žaneta Ozoliņa and Tālis Tisenkopfs, eds. Latvija Eiropeizācijas kurstceļos (Latvia in the Crossroads of Europeanization). University of Latvia, 2005.Search in Google Scholar

39. Saeima of the Republic of Latvia. “Izglītības komisijas deputāti: jāpārskata dzimumu līdztiesības īstenošanas plāns” (Members of the Education Commission: Gender Equality plan to be Revised) (23 October 2012) // https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/20181-izglitibaskomisijas-deputati-japarskata-dzimumu-lidztiesibas-istenosanas-plans.Search in Google Scholar

40. Schimmelfenning, Frank, and Ulrich Sedelmeier. “Introduction: conceptualizing the Europeanization of Central and Eastern Europe” (January 2006) // https://www.researchgate.net/publication/30528042_Introduction_conceptualizing_the_Europeanization_of_Central_and_Eastern_Europe.Search in Google Scholar

41. Schimmelfenning, Frank, and Ulrich Sedelmeier. “Theorizing EU Enlargement: Research Focus, Hypotheses and the State of Research.” Journal of European Public Policy Vol. 2, Issue 4 (2000): 500-528 // DOI: https://doi.org/10.1080/13501760210152411.10.1080/13501760210152411Search in Google Scholar

42. Schimmelfenning, Frank, and Ulrich Sedelmeier. The Europeanization of Central and Eastern Europe. Cornell University Press, 2005.Search in Google Scholar

43. Sedelmeier, Ulrich. “Anchoring Democracy from Above?” JCSM Special Issue Vol. 52 (2018): 105-121 // DOI:10.1111/jcms.12082.10.1111/jcms.12082Search in Google Scholar

44. Timmer, Alexandra, and Linda Senden. Gender Equality Law in Europe. How Are EU Rules Transposed into National Law in 2018? Publications Office of the European Union, 2019.Search in Google Scholar

1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. United Nations // https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm.Search in Google Scholar

2. Latvijas ārpolitikas pamatvirzieni līdz 2005 gadam (Directions of Latvia’s Foreign Policy until 2005). Ministry of Foreign Affairs of Latvia // https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/latvijas-arpolitikas-pamatvirzieni-lidz-2005-gadam.Search in Google Scholar

3. Par grozījumu Latvijas Republikas Satversmē (On the Amendment in Latvia’s Constitution). Saeima of the Republic of Latvia (8 September 2005) // https://www.saeima.lv/L_Saeima8/lasa-dd=LP1335_0.htm.Search in Google Scholar

4. The Constitution of the Republic of Latvia // https://likumi.lv/ta/en/en/id/57980-the-constitution-of-the-republic-of-latvia.Search in Google Scholar

5. The Council of Europe’s Istanbul Convention on Violence Against Women. Council of Europe // https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/text-of-the-convention.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo