1. bookTom 18 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2255-8764
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Housing-based Urban Planning and New Housing Standard in Vilnius, 1919–1939

Data publikacji: 20 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 18 (2022) - Zeszyt 1 (January 2022)
Zakres stron: 139 - 147
Otrzymano: 14 Oct 2022
Przyjęty: 28 Nov 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2255-8764
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

1. Allweil, Y., Zemer, N. Housing-Based Urban Planning? Sir Patrick Geddes’ Modern Masterplan for Tel Aviv, 1925. Urban Planning, vol. 4, no. 3, 2019, pp. 167–185. https://doi.org/10.17645/up.v4i3.218210.17645/up.v4i3.2182 Search in Google Scholar

2. Lukšionytė-Tolvaišienė, N. Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001. 179 p. Search in Google Scholar

3. Walicki, F. Uwagi do opracowania ogόlnego planu zabudowy m. Wilna, 22.11.1932. Lithuanian Central State Archives (LCVA), f. 64, ap. 8, b. 273, p. 5. Search in Google Scholar

4. Stravinskienė, V. The Territorial Expansion of Vilnius: Plans and their Realisation (1916–1940). Lithuanian Historical Studies, vol. 20, no. 1, 2016, pp. 127–150. https://doi.org/10.30965/25386565-0200100610.30965/25386565-02001006 Search in Google Scholar

5. Petrulis, V. Residential Architecture. In: Marija Drėmaitė (ed.), Architecture of Optimism. The Kaunas Phenomenon, 19181940. Vilnius: Lapas, 2018, pp. 250–265. Search in Google Scholar

6. Kohlrausch, M. Warszawa Funkcjonalna: Radical Urbanism and the International Discourse on Planning in the Interwar Period. In: Jan C. Behrends and Martin Kohlrausch (eds.), Races to Modernity. Metropolitan Aspirations in Eastern Europe, 18901940. Budapest, New York: CEU Press, 2014, pp. 205–231. Search in Google Scholar

7. Weeks, T. R. Creating Polish Wilno. In: Jan C. Behrends and Martin Kohlrausch (eds.), Races to Modernity. Metropolitan Aspirations in Eastern Europe, 1890–1940. Budapest, New York: CEU Press, 2014, pp. 73–100. Search in Google Scholar

8. Pszczółkowski, M. Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921–1939. Łódź: Dom Wydawniczy Ksįeży Młyn, 2016. 256 p. Search in Google Scholar

9. Vilnius 1900–2016. An Architectural Guide. In: M. Drėmaitė, R. Leitanaitė, J. Reklaitė (eds.), Vilnius: Lapas, 2016. 356 p. Search in Google Scholar

10. Miasto Ogród Jagiellonów, archit. Antoni Forkiewicz, design, 1938. Lithuanian Science Acadamy Wroblewsky Library, f. 229–1529. Search in Google Scholar

11. Lithuanian Central State Archives (LCVA), f. 64, ap. 9, b. 5555. Search in Google Scholar

12. Lithuanian Central State Archives (LCVA), f. 64, ap. 9, b. 2422. Search in Google Scholar

13. Ogólny plan zabudowania miasta Wilna w granicach administracyjnych, archit. Jerzy Kobzakowski, 1938. VRVA, f. 1011, ap. 5, b. 8, p. 16, 17, 25. Search in Google Scholar

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o podzielę na strefy obszaru m. Wilna, 1938. LCVA, f. 51, ap. 10, b. 1219, pp. 1–9. Search in Google Scholar

15. Chmielewski, J., Syrkus, S. Warszawa funkcjonalna. Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich, 1934. 115 p. Search in Google Scholar

16. Forkiewicz, A. “Wilno funkcjonalne”: Referat wygłoszony dnia 20 lutego 1936 r. na zebraniu Komisji Urbanistycznej m. Wilna. Włoczęga, 1936, Nr. 3, Rocznik IV (Nr. 28), pp. 3–7. Search in Google Scholar

17. Program ogólnego planu zabudowania m. Wilna. Opracował Jerzy Kobzakowski, inżynier architekt. Biuro urbanistyczne zarządu miejskiego w Wilnie, 1939.02.17. LCVA, f. 51, ap. 10, b. 1219, l. 10–76. Search in Google Scholar

18. Kobzakovskis, J. Apie Vilniaus ateitį. Naujoji Romuva, 1940, Nr. 9, pp. 2–4. Search in Google Scholar

19. Kučiauskas, K. Prieškario Vilniaus urbanistinis modelis ir jo recepcija karo ir pokario metais (1932–1956 m.). Vilnius: Vilnius University, Faculty of History, doctoral dissertation, 2016. 228 p. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo