1. bookTom 53 (2017): Zeszyt 3 (September 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-5361
Pierwsze wydanie
17 Oct 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Identification of the Flow of Innovations in Tourism Related to Aesthetic Medicine

Data publikacji: 29 Sep 2017
Tom & Zeszyt: Tom 53 (2017) - Zeszyt 3 (September 2017)
Zakres stron: 107 - 119
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-5361
Pierwsze wydanie
17 Oct 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Damanpour, F. (2005), Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinants and moderators, Academy of Management Journal, No. 34 (3).10.2307/256406Search in Google Scholar

Dębkowska, K. (2013), Regionalny Foresight Gospodarczy. Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warsaw.Search in Google Scholar

Domanowska, I. (2006), Znaczenie innowacyjności i instrumenty wspierające innowacyjność przedsiębiorstw w kontekście integracji z Unią Europejską, in: J. Szabłowski (Ed.), Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Bialystok.Search in Google Scholar

Drucker, P. F. (1985), Innovation and entrepreneurship: practice and principles, Harper and Row, New York.Search in Google Scholar

Ejdys, J. (2013), Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warsaw.Search in Google Scholar

Freeman, Ch. (1982), The economics of industrial innovation, F. Ponter, London.Search in Google Scholar

Garcia-Altes, P. (2005) The development of health tourism services, Annals of Tourism Research, Vol. 32 (1).10.1016/j.annals.2004.05.007Search in Google Scholar

Gaworecki, W. W. (2003), Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.Search in Google Scholar

Hjalager, A-M. (2010), A review of innovation research in tourism, Tourism Management, Vol. 31 (1).10.1016/j.tourman.2009.08.012Search in Google Scholar

Hunter-Jones, P. (2003), The role of holiday taking, Journal of Travel Medicine, No. 10.Search in Google Scholar

Ignaciuk, A. (2009), Czy medycyna estetyczna stanowi zagrożenie czy uzupełnienie leczenia uzdrowiskowego, in: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Karpacz-Muszyna.Search in Google Scholar

Innowacje i transfer technologii (2005), Słownik pojęć, PARP, Warsaw.Search in Google Scholar

Koźmiński, Cz. (2013), Zarys turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.Search in Google Scholar

Łęcka, I. (2003), Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej, Prace i Studia Geograficzne, Vol. 32, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.Search in Google Scholar

Lewandowska, A. (2007), Turystyka uzdrowiskowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.Search in Google Scholar

Loo, R. (2002), The Delphi method: a powerful tool for strategic management, Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 25, No. 4.10.1108/13639510210450677Search in Google Scholar

Lubowiecki-Vikuk, A. P. (2010), Demograficzne tendencje i ich wpływ na rozwój turystyki i rekreacji w regionie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, No. 19.Search in Google Scholar

Mika, M., Ptaszycka-Jackowska, D. (2007), Formy turystyki zdrowotnej, in: W. Kurek (Ed.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.Search in Google Scholar

Nazarko, J. (2013a), Regionalny Foresight Gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warsaw.Search in Google Scholar

Nazarko, J. (2013b), Regionalny Foresight Gospodarczy. Scenariusze rozwoju innowacyjnego mazowieckich przedsiębiorstw, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warsaw.Search in Google Scholar

Nooteboom, B. (2000), Learning and innovation in organizations and economies, Oxford University Press, Oxford.10.1093/acprof:oso/9780199241002.001.0001Search in Google Scholar

Penc, J. (1999), Innowacje i zmiany w formie, Agencja Wydawnicza Placet, Warsaw.Search in Google Scholar

Plummer, R., Armitage, D. R. (2007), Charting the New Territory of Adaptive Co-management: A Delphi Study, Ecology and Society, Vol. 12, No. 2.10.5751/ES-02091-120210Otwórz DOISearch in Google Scholar

Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej, accessed at: http://www.rynekestetyczny.pl/20-lat-medycyny-estetycznej-w-polsce (15.09.2015).Search in Google Scholar

Popper, R., 33 Foresight Methods, http://rafaelpopper.wordpress.com/foresight-methods/ (2.10.2014).Search in Google Scholar

Prochorowicz, M. (2008), Turystyka medyczna nową perspektywą dla polskich placówek służby zdrowia, in: R. Grzywacz (Ed.), Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, WSIiZ, Rzeszów.Search in Google Scholar

Rogers, D. M. (1962), Diffusion of Innovation, Free Press, New York.Search in Google Scholar

Rowe, G., Wright, G. (1999), The Delphi technique as a forecasting tool: Issues and analysis, International Journal of Forecasting, No. 15 (4).10.1016/S0169-2070(99)00018-7Otwórz DOISearch in Google Scholar

Śpiewak, R. (2012), Estetologia medyczna, medycyna estetyczna, dermatologia estetyczna, chirurgia estetyczna, ginekologia estetyczna, stomatologia estetyczna – definicje i wzajemne relacje poszczególnych dziedzin, Estetol Med Kosmetol, No. 2 (3).10.14320/EMK.2012.014Search in Google Scholar

Szymańska, E. (2013), Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Bialystok.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Journal of Laws of 2005, No. 179, Item 1484).Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD