1. bookTom 8 (2016): Zeszyt 4 (December 2016)
    Special Zeszyt: Small towns as centres of rural areas, Editors: Annett Steinführer, Antonín Vaishar, Jana Zapletalová
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1803-8417
Pierwsze wydanie
24 Feb 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Impact Of Location On The Role Of Small Towns In Regional Development: Mazovia, Poland

Data publikacji: 30 Dec 2016
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2016) - Zeszyt 4 (December 2016) - Special Zeszyt: Small towns as centres of rural areas, Editors: Annett Steinführer, Antonín Vaishar, Jana Zapletalová
Zakres stron: 413 - 426
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1803-8417
Pierwsze wydanie
24 Feb 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Bagiński, E. (1998). Małe miasta w strukturze osiedleńczej Polski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.Search in Google Scholar

[2] Bański, J. (2006). Geografia polskiej wsi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.Search in Google Scholar

[3] Bański J. & Czapiewski K. (2012). Policentryczność rozwoju Mazowsza (pp. 71-88). In: Mazowsze Studia Regionalne 10. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.Search in Google Scholar

[4] Bański, J. & Czapiewski, K. (2015). A vision of the polycentric development of the Mazovia region in Poland. Geografický časopis 67(4), 301-321.Search in Google Scholar

[5] CEC (2008). Green Paper on Territorial Cohesion: turning territorial diversity into strength, Brussels.Search in Google Scholar

[6] CEC (2010). Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels.Search in Google Scholar

[7] Courtney, P., Mayfield, L., Tranter, R., Jones, P. & Errington, A. (2007). Small towns as ‘subpoles’ in English rural development: Investigating rural-urban linkages using sub-regional social accounting matrices. Geoforum, 38, 1219-1232. DOI: 10.1016/j.geoforum.2007.03.006.10.1016/j.geoforum.2007.03.006Search in Google Scholar

[8] Czapiewski, K. (2006). Małe miasta w przestrzeni rolniczej i nierolniczej - analiza porównawcza sytuacji społeczno-gospodarczej. Studia Obszarów Wiejskich 11, 73-84.Search in Google Scholar

[9] Dams-Lepiarz, M. (2003). Małe miasta w sieci osadniczej województwa lubelskiego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, Sectio B 58, 157-172.Search in Google Scholar

[10] Dematteis, G. (2001). Shifting cities (pp. 113-128). In Minca, C., ed., Postmodern Geography, Theory and Praxis. Oxford: Blackwell.Search in Google Scholar

[11] ESDP European Spatial Development Perspective (1999). Brussels: European Commission.Search in Google Scholar

[12] George, P. (1984). La città Media nella Megalopoli (pp. 143-151). In: Muscarà, C., ed., Megalopoli Mediterranea. Milano: Fanco Angeli.Search in Google Scholar

[13] Heffner, K. (2003). Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 207, 227-246.Search in Google Scholar

[14] Heffner, K. (2005). Czynniki rozwoju obszarów wiejskich - rola małych miast (pp. 299-329). In Rosner, A., ed., Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Warszawa: Institute of Rural and Agricultural Development PAN.Search in Google Scholar

[15] Heffner, K., Marszał, T., eds. (2006). Uwarunkowania rozwoju małych miast. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 226.Search in Google Scholar

[16] Hinderink, J. & Titus, M. (2002). Small towns and regional development: Major findings and policy implications from comparative research. Urban Studies, 39(3), 379-391. DOI: 10.1080/00420980220112748.10.1080/00420980220112748Search in Google Scholar

[17] Hunek, T. (2005). Dywersyfikacja aktywności rolniczej Polski: zarządzanie upadkiem (pp. 57-68). In Zawalińska, K., ed., Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, Warszawa: Institute of Rural and Agricultural Development PAN.Search in Google Scholar

[18] Jażdżewska, I. (2007). Rola małych miast w miejskiej sieci osadniczej Polski (pp. 31-46). In Rydz, E., ed., Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku.Search in Google Scholar

[19] Kobojek, E. & Marszał, T. (2014). Local development and the role of small towns in space organisation in contemporary Poland (pp. 37-60). In Marszał, T., ed., Origin Spatial Development of Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, Łódź: University Press.Search in Google Scholar

[20] Konecka-Szydłowska, B., Zuzańska-Żyśko, E., Szmytkie, R. (2010). Role of services in the economies of small towns of Silesia region and Wielkopolskie voivodehip. Bulletin of Geography Socio-Economic Series 14(1), 51-62. DOI: 10.2478/v10089-010-0014-1.10.2478/v10089-010-0014-1Search in Google Scholar

[21] Kulczyńska, K. (2007). Małe miasta województwa lubuskiego - rola i funkcjonowanie (pp. 57-70). In Rydz, E. ed., Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku.Search in Google Scholar

[22] Kwiatek-Sołtys, A. (2005). The role of small district towns in the urban agglomeration system in Poland. Bulletin of Geography socio-economic series, 3(4), 135-140.Search in Google Scholar

[23] Kwiatek-Sołtys, A., Wiedermann, K., Mainet, H. & Edouard, J.-Ch. (2014). The Role of Industry in Satellite Towns of Polish and French Metropolitan Areas - Case Study of Myślenice and Issoire. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25, 194-211.10.24917/20801653.25.11Search in Google Scholar

[24] Lambe, W. (2008). Small Towns, Big ideas, case studies in small town Community Economic Development. Chapel Hill: University of North Carolina.Search in Google Scholar

[25] Lamprecht, M. (2004). Small towns and development of rural areas: the case of the voivodship of Łódź. European Spatial Research and Policy 11(2), 41-56.Search in Google Scholar

[26] Lamprecht, M. & Marszał, T. (2004). Small towns in Central Poland and their role in regional development (pp. 137-151). In Gok, T. & Marszał, T., eds., Urban and regional development - concepts and experiences. Warszawa: Committee for Spatial Economy and Regional Planning PAN.Search in Google Scholar

[27] Mayfield, L., Courtney, P., Tranter, R. & Jones, P., eds. (2005). The role of small and medium-sized towns in rural development. [Final report, QLK5-2000-01923 - Marketowns - Deliverable 19]. Villa Real: University of Trás os Montes i Alto Douro.Search in Google Scholar

[28] National Spatial Development Concept 2030 (2011). Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.Search in Google Scholar

[29] National Strategy for Regional Development 2010 - 2020 (2010). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, uchwała Rady Ministrów z dn. 13 lipca 2010 r.Search in Google Scholar

[30] National Urban Strategy 2023 (201. Krajowa Polityka Miejska 2023, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, uchwała Rady Ministrów 20.10.2015.Search in Google Scholar

[31] Nytko-Woloszczuk, B. (2005). The standards of living in small towns of Opole Province in the light of particular indexes. Bulletin of Geography Socio-Economic Series 3(4), 141-152.Search in Google Scholar

[32] Oberti, M. (1997). Structures sociales comparées des villes moyennes (pp. 7-43), In Bagnasco, A. & Le Galès, P., ed., Villes en Europe. Paris: La Découverte.Search in Google Scholar

[33] Pałka, E., ed. (2005). Funkcje obszarów wiejskich. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.Search in Google Scholar

[34] Regional Operational Programme for the Mazovia Region 2007 - 2013, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, 2007 (changed in 2011) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa.Search in Google Scholar

[35] Regional Operational Programme for the Mazovia Region 2014 - 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, 2014, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa.Search in Google Scholar

[36] Santamaria, F. (2000). La notion de "ville moyenne" en France, en Espagne et au Royaume- Uni. Annales de Geographie, nº 613, 227-239.10.3406/geo.2000.1866Search in Google Scholar

[37] Satterthwaite, D. & Tacoli, C. (2003). The urban part of rural development: the role of small and intermediate urban centres in rural and regional development and poverty reduction [working papers]. London. International Institute for Environment and Development. Search in Google Scholar

[38] Servillo, L., ed., (2014). TOWN, small and medium sized towns in their functional territorial context [Scientific Report]. Luxembourg: ESPON.Search in Google Scholar

[39] Shucksmith, M., Thompson, K. J. & Roberts, D. (2005). The CAP and the Regions: the territorial impact of the Common Agricultural Policy. Wallingford: CABI Publishing.Search in Google Scholar

[40] Strategy for the Development of the Mazovia Voivodeship until 2020 (2006). Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, Uchwała nr 78/06 Sejmiku Województwa, 29.05.2006.Search in Google Scholar

[41] Strategy for the Development of the Mazovia Voivodeship until 2030, 2013, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze, Uchwała nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 28.10.2013.Search in Google Scholar

[42] Śleszyński, P., Czapiewski, K., Komornicki, T., Stępniak, M., Świątek, D., Węcławowicz, G., Deręgowska, A., Janc, K., Jaworska, B., Rosik, P., Siłka, P. & Wiśniewski, R. (2012). Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Search in Google Scholar

[43] Tacoli, C. (1998). Urban-rural interactions: A guide to the literature. Environment and Urbanization 10(1), 147-166. DOI: 10.1177/095624789801000105.10.1177/095624789801000105Search in Google Scholar

[44] Territorial Agenda of the European Union 2020: Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions (2011). EU.Search in Google Scholar

[45] Vaishar, A. & Zapletalová, J. (2009). Small Towns as Centres of Rural Micro-Regions, European Countryside, 1(2), 70-81. DOI: 10.2478/v10091-009-0006-4.10.2478/v10091-009-0006-4Search in Google Scholar

[46] Vaishar, A., Šťastná, M. & Stonawská, K. (2015). Small Towns - Engines of Rural Development in the South-Moravian Region (Czechia): an Analysis of the Demographic Development, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(4), 1395-1405. DOI: 10.11118/actaun201563041395.10.11118/actaun201563041395Search in Google Scholar

[47] Zborowski, A., Soja, M. & Łobodzińska, A. (2012). Population trends in Polish cities - stagnation, depopulation or shrinkage? Prace Geograficzne, 130, 7-28. DOI: 10.4467/20833113PG.12.017.0658. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo