1. bookTom 8 (2016): Zeszyt 4 (December 2016)
    Special Zeszyt: Small towns as centres of rural areas, Editors: Annett Steinführer, Antonín Vaishar, Jana Zapletalová
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1803-8417
Pierwsze wydanie
24 Feb 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Development Trajectories of Small Towns in East Slovakia

Data publikacji: 30 Dec 2016
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2016) - Zeszyt 4 (December 2016) - Special Zeszyt: Small towns as centres of rural areas, Editors: Annett Steinführer, Antonín Vaishar, Jana Zapletalová
Zakres stron: 373 - 394
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1803-8417
Pierwsze wydanie
24 Feb 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Bezák, A. (2000). Funkčné mestské regióny na Slovensku. Geographica Slovaca, 15, Bratislava: Geografický ústav SAV.Search in Google Scholar

[2] Bezák, A. (2006). Vnútorné migrácie na Slovensku: súčasné trendy a priestorové vzorce. Geografický časopis, 58, 15-44.Search in Google Scholar

[3] Bezák, A. (2014). Funkčné mestské regióny na Slovensku v roku 2001. In Lauko, V. et al., eds., Regionálne dimenzie Slovenska (169-198). Bratislava: Univerzita Komenského.Search in Google Scholar

[4] Chemko (2015). The company. Available at: http://www.chemko.sk.Search in Google Scholar

[5] FSO (1984). Statistický lexikon ČSSR 1982 Díl 1, 2. Praha: Federal Statistical Office.Search in Google Scholar

[6] Gabal, I. (1999). Etnické menšiny ve střední Evropě. Praha: G plus G.Search in Google Scholar

[7] GOHR (2015). Company profile. Available at: http://www.gohr.sk/index.php?option=com_%20content&view=article&id=29&Itemid=51&lang=en.Search in Google Scholar

[8] Kačerová, M. (2009). Populačné starnutie obyvateľstva Slovenska. In Bleha, B., ed., Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí - kontinuita či nova éra? (pp. 105-125). Bratislava: Geografika.Search in Google Scholar

[9] Knox, P. & Mayer, H. (2013). Small Town Sustainability - Economic, Social and Environmental Innovation. Basel: Birkhäuser.Search in Google Scholar

[10] Kresl, K. P. & Ietri, D. (2016). Small Cities in a World of Competitiveness. New York: Routledge.10.4324/9781315727387Search in Google Scholar

[11] Kropilák, M., ed. (1978). Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. Bratislava: Veda.Search in Google Scholar

[12] Kropilák, M., ed. (1977a). Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II. Bratislava: Veda.Search in Google Scholar

[13] Kropilák, M., ed. (1977b). Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I. Bratislava: Veda.Search in Google Scholar

[14] Majo, J. (2012). Historicko-demografický lexikon obcí Slovenska 1880 - 1910 (Štruktúra obyvateľstva podľa materinského jazyka a náboženskej príslušnosti). Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky.Search in Google Scholar

[15] Marenčáková, J. (2006). Ethnic structure of population. In Mládek, J. et al., eds., Demogeographical analysis of Slovakia (pp. 101-107). Bratislava: Comenius University.Search in Google Scholar

[16] Marsina, R. (1973). K vývoju miest na Slovensku do začiatku 15. storočia. Historický časopis, 21, 337-369.Search in Google Scholar

[17] Mládek, J. (1990). Teritoriálne priemyselné útvary Slovenska. Bratislava: Univerzita Komenského.Search in Google Scholar

[18] Mládek, J. (2008). Stabilizácia populačného vývoja Slovenska na úrovni stacionárnej populácie. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 50(1), 63-78.Search in Google Scholar

[19] Mládek, J. & Kačerová, M. (2008). Analysis of Population Ageing in Slovakia: time and regional dimensions. Geografický časopis, 60(2), 179-197.Search in Google Scholar

[20] Mušinka, A. et al. (2014). Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. Bratislava: UNDP Bratislava Regional Centre. Available at: http://www.minv.sk/?atlas_2013.Search in Google Scholar

[21] Novotný, L. (2014). Procesy priestorovej redistribúcie obyvateľstva a ich vplyv na zmeny štruktúry obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Košice. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.Search in Google Scholar

[22] Ouředníček, M. (2003). Suburbanizace Prahy. Sociologický časopis, 39, 235-253.Search in Google Scholar

[23] Pašiak, J. (1980). Človek a jeho sídla. Bratislava: Obzor.Search in Google Scholar

[24] Podolák, P. (2000). Geografické a demografické charakteristiky rómskeho obyvateľstva na Slovensku. Geografický časopis, 52, 269 - 284.Search in Google Scholar

[25] Pukačová, J. & Mládek, J. (2014). Špecifické črty reprodukčného správania rómskeho obyvateľstva na Slovensku. Geografický časopis, 66, 133-159.Search in Google Scholar

[26] Schneidewind, P. et al., (2006). The Role of Small and Medium-Sized Towns (SMESTO), [Final Report]. Vienna: ESPON.Search in Google Scholar

[27] Servillo, L. (2014). TOWNs in Europe. Available at: http://www.esponontheroad.eu/dane/web_articles_files/2082/servillo_town_in_europe.pdfSearch in Google Scholar

[28] Slavík, V. & Grác, R. (2009). Proces urbanizácie a migrácia obyvateľstva v kontexte vývoja sídelnej štruktúry Slovenskej republiky. In Bleha, B., ed., Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí - kontinuita či nová éra? (pp. 236-256). Bratislava: Geo-grafika. Search in Google Scholar

[29] SOSR (1991). Results of the 1991 population and housing census. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR). Available at: http://sodb.infostat.sk/sodb/eng/1991/format.htm.Search in Google Scholar

[30] SOSR (1994a). Dochádzka do zamestnania, škôl a učenia (výsledky sčítania ľudu, domov a bytov 1991). Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR).Search in Google Scholar

[31] SOSR (1994b). Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 1992. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR), 280 p.Search in Google Scholar

[32] SOSR (2001-2014a). Annual Registration of Population by Sex and Age. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR).Search in Google Scholar

[33] SOSR (2001-2014b). Annual Registration of Population. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR).Search in Google Scholar

[34] SOSR (2001). Results of the 2001 population and housing census. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR). Available at: http://sodb.infostat.sk/sodb/eng/2001/format.htm.Search in Google Scholar

[35] SOSR (2003a). Historický lexikón obcí SR 1970-2001. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR), 508 p.Search in Google Scholar

[36] SOSR (2003b). Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR), 344 p.Search in Google Scholar

[37] SOSR (2011a). Results of the 2011 population and housing census. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR). Available at: http://census2011.statistics.sk/.Search in Google Scholar

[38] SOSR (2011b). Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2011. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR), 340 p.Search in Google Scholar

[39] Spišiak, P. & Kulla, M. (2009). Priemysel Dolného Spiša s dôrazom na podnik Embraco Slovakia Spišská Nová Ves. Geographia Moravica, 1, 71-83.Search in Google Scholar

[40] Steinführer, A. & Haase, A. (2007). Demographic Change as a Future Challenge for Cities in East Central Europe. Geografiska Annaler, 89B, 183-195.10.1111/j.1468-0467.2007.00247.xSearch in Google Scholar

[41] Sýkora, L. & Mulíček, O. (2009). The micro-regional nature of functional urban areas (FUAs): lessons from the analysis of the Czech urban and regional system. Urban Research & Practice, 3(2), 287-307. DOI: 10.1080/17535060903319228.10.1080/17535060903319228Search in Google Scholar

[42] Székely, V. (1995). Formovanie priemyselnej štruktúry Spiša v rokoch 1948 - 1985. In Spiš v kontinuite času: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie (pp. 329-339). Prešov: Universum.Search in Google Scholar

[43] Šprocha, B. (2011). Vnútorná migrácia podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania na Slovensku. Prognostické práce, 3, 213-246.Search in Google Scholar

[44] Šprocha, B. (2014). Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja. Bratislava: INFOSTAT.Search in Google Scholar

[45] ÚKLKas MV (1966). Statistický lexikon obcí ČSSR 1965. Praha: Ústřední komisie lidové kontroly a statistiky a ministerstvo vnítra (ÚKLKas).Search in Google Scholar

[46] Uličný, F. (1992). Dejiny Giraltoviec. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo.Search in Google Scholar

[47] Vaishar, A. et al. (2012). Malá města - motory rozvoje jihomoravského venkova. Brno: Mendelova univerzita v Brně.Search in Google Scholar

[48] Verešík, J. (1974). Vidiecke sídla. In Lukniš, M., Princ, J. et al., eds., Slovensko - Ľud, 1st part (pp. 463-522). Bratislava: Obzor. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo