Zacytuj

Budyś A. 2006/2007. Anthropophytisation process in vascular plants flora of peatlands in the coastal zone exemplified by the east part of Kashubian Coastal Region. In: T. S. Olszewski, R. Afr anowicz & K. Bociąg (eds.). Contemporary trends of botanical research - on Professor Hanna Piotrowska 80th birthday anniversary. Acta Bot. Cassub. 6: 121-130.Search in Google Scholar

Budyś A. 2008. The synanthropisation of vascular plant flora of mires in the coastal zone (Kashubian Coastal Region, N Poland) - range, reasons for, and spatial characteristics. Monogr. Bot. 98: 1-55.Search in Google Scholar

Fałtynowicz W. 2003. The lichenes, lichenicolous and allied fungi of Poland - an annotated checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 6, 435 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Fojt W. & Harding M. 1995. Thirty years of change in the vegetation communities of three valley mires in Suffolk. J. Appl. Ecol. 32: 561-577.10.2307/2404653Search in Google Scholar

Herbichowa M., Pawlaczyk P. & Stańko R. 2007. Conservation of Baltic raised bogs in Pomerania, Poland. Experience and Results of the LIFE04NAT/PL/000208 PLBALTBOGS Project. 148 pp. Published by Naturalists Club Poland (Klub Przyrodników), Świebodzin.Search in Google Scholar

Ilnicki P. 2002. Torfowiska i torf. 606 pp. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.Search in Google Scholar

Jasnowski M. 1972. Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk. Phytocoenosis 1(3): 193-209.Search in Google Scholar

Jasnowski M., Jasnowska J. & Markowski S. 1968. Ginące torfowiska wysokie i przejściowe w pasie nadbałtyckim. Ochr. Przyr. 33: 69-124.Search in Google Scholar

Kalembasa D., Becher M., Pakuła K. & Jaremko D. 2006. Wybrane właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleb torfowo-murszowych w dolinie rzeki Liwiec na Wysoczyźnie Siedleckiej. In: T. Brandyk, L. Szajdak & J. Szatyłowicz (eds.). Właściwości fizyczne i chemiczne gleb organicznych, pp. 25-32. Wydaw. SGGW Warszawa.Search in Google Scholar

Liwski S., Okruszko H. & Kalińska D. 1981. Zróżnicowanie zawartości składników chemicznych w organogenicznych utworach glebowych Bagien Biebrzańskich. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo 38, 134: 97-109.Search in Google Scholar

Maciak F. 1995. Ocena aktywności biologicznej murszów i torfów na podstawie mineralizacji związków węgla i azotu. Rocz. Gleboz. 46(3/4): 19-27.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Moen A. 1995. Introduction: regionality and conservation of mires. In: A. Moen (ed.), Regional variation and conservation of mire ecosystems. Gunneria 70: 11-22.Search in Google Scholar

Ochyra R., Żarnowiec J. & Bednarek-Ochyra H. 2003. Census Catalogue of Polish Mosses. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 3, 372 pp. Polish Academy of Sciences, Institute of Botany, Kraków.Search in Google Scholar

Paulissen M. P. C. P., van der Ven P. J. M., Dees A. J. & Bobb ink R. 2004. Differential effect of nitrate and ammonium on three fen bryophyte species in relation to pollutant nitrogen input. New. Phytol. 164: 451-458.10.1111/j.1469-8137.2004.01196.xSearch in Google Scholar

Pawlaczyk P. 2009. Torfowiska w obliczu zagrożeń powodowanych przez rozwój obcych gatunków inwazyjnych. In: Z. Dajdok & P. Pawlaczyk (eds.). Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski, pp. 19-23. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.Search in Google Scholar

Pawlaczyk P., Herb ichowa M. & Stańko R. 2005. Ochrona torfowisk bałtyckich. Przewodnik dla praktyków, teoretyków i urzędników. 190 pp. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.Search in Google Scholar

Prajs B., Sotek Z. & Stasińska M. 2006. Degradation of peatland vegetation on the Reptowo bog and an attempt of its renaturalization. Polish Journal of Environmental Studies 15, 5d(1): 161-165.Search in Google Scholar

Regulation 2007. Regulation of West Pomeranian Province Governor No 54/2007 of 27 September 2007 on the nature reserve “Roby”. J. L. of West Pomeranian Province 2007, No 102, item 1752.Search in Google Scholar

Sadowska A. 2011a. The vascular plant flora of peatlands submitted to anthropic pressure in the Równina Błot Przymorskich microregion and the Płutnica river valley (the Pobrzeże Kaszubskie region, N Poland). Acta Bot. Cassub., Monogr. 4: 1-166.Search in Google Scholar

Sadowska A. 2011b. Gatunki synantropijne we florze roślin naczyniowych torfowisk wysokich i przejściowych Pojezierza i Pobrzeża Kaszubskiego (Polska północna). Acta Bot. Silesiaca 7: 79-95.Search in Google Scholar

Sotek Z. 2010. Distribution patterns, history, and dynamics of peatland vascular plants in Pomerania (NW Poland). Biodiv. Res. Conserv. 18: 1-82.Search in Google Scholar

Sotek Z., Stasińska M., Prajs B., Gamr at R. & Łysko A. 2004. Torfowiska śródpolne województwa zachodniopomorskiego. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 4, 2b(12): 211-224.Search in Google Scholar

Stasińska M. 2011. Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania. Monogr. Bot. 101: 1-142.10.5586/mb.2011.001Search in Google Scholar

Stasińska M. & Sotek Z. 2010. Zróżnicowanie macromycetes mszaru wrzoścowego Erico-Sphagnetum medii (Schwic. 1933) Moore 1968 - wstępne wyniki badań. IMUZ. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, 10, 3(31): 271-282.Search in Google Scholar

Succow M. & Joosten H. (eds.). 2001. Landschaftsökologische Moorkunde. 2. völl. bearb. Aufl. E. Schweizerbart’sche Verl., Stuttgart.Search in Google Scholar

Tomassen H. B. M., Smolders A. J. P., Limpens J., Lamers L. P. M. & Roelofs J. G. M. 2004. Expansion of invasive species on ombrotrophic bogs: desiccation or high N deposition? J. Appl. Ecol. 41: 139-150.10.1111/j.1365-2664.2004.00870.xSearch in Google Scholar

eISSN:
1897-2810
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Life Sciences, Zoology, Ecology