1. bookTom 39 (2018): Zeszyt 178-179 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2199-6067
Pierwsze wydanie
21 Oct 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Black Kite Milvus migrans in Slovenia – its distribution, phenology, breeding and habitat

Data publikacji: 02 May 2019
Tom & Zeszyt: Tom 39 (2018) - Zeszyt 178-179 (December 2018)
Zakres stron: 71 - 83
Otrzymano: 11 Sep 2018
Przyjęty: 28 Dec 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2199-6067
Pierwsze wydanie
21 Oct 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Atlas ptic (2018): Black kite Milvus migrans. – [http://atlas.ptice.si/atlas], 01/08/2018Search in Google Scholar

Birdlife international (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. – BirdLife Conservation Series No. 12. BirdLife International, Cambridge.Search in Google Scholar

BirdLife International (2015): European Red list of Birds. – Luxembourg: Office for Official publications of the European communities.Search in Google Scholar

BirdLife International (2018): Species factsheet: Milvus migrans. – http://www.birdlife.org (07/02/2018).Search in Google Scholar

Blanco G. (1994): Seasonal Abundance of Black Kites Associated with the Rubbish Dump of Madrid, Spain. Journal of Raptor research 28 (4): 242–245.Search in Google Scholar

Bordjan D. (2004): Črni škarnik Milvus migrans. Acrocephalus 25 (122): 162.Search in Google Scholar

Bordjan D. (2012): Vodne ptice in ujede Cerkniškega polja (južna Slovenija) v letih 2007 in 2008, s pregledom zanimivejših opazovanj do konca leta 2010. – Acrocephalus 33 (152/153): 25–104.10.2478/v10100-012-0002-zSearch in Google Scholar

Bordjan D. (2015): Spring migration of waterbirds and raptors at Medvedce reservoir (Dravsko polje, NE Slovenia). – 36 (164/165): 21–4310.1515/acro-2015-0002Search in Google Scholar

Bordjan D. (2017): Occurrence of the Red Kite Milvus milvus in Slovenia. – Acrocephalus 38 (172/173): 55–5910.1515/acro-2017-0006Search in Google Scholar

Bordjan D., Bož L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002–2008. Acrocephalus 30 (141/142/143): 55–163.10.2478/v10100-009-0005-6Search in Google Scholar

Boumaaza O., Bara M., Khemis M.D.E.-H., Boucherit K., Elafri A., Bouslama Z., Houhamdi M. (2016): Breeding biology of the black kite Milvus migrans (Accipitridae) at Ras El Ma ravine (Guelma, northeast Algeria). – Journal of Entomology and Zoology studies 4 (5): 480–483.Search in Google Scholar

Bož L. (1992): Spomladanski prelet sršenarjev Pernis apivorus prek Maribora. Acrocephalus 13 (54): 144–145.Search in Google Scholar

Bož L. (1998): Črni škarnik Milvus migrans. Acrocephalus 19 (90/91): 167.Search in Google Scholar

Bož, L. (2007): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2007 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine. – DOPPS, Maribor.Search in Google Scholar

Bračko F. (1990): Prezimovanje pepelastega lunja Circus cyaneus v severovzhodni Sloveniji v obdobju 1982–90. Acrocephalus 11 (46): 95–101.Search in Google Scholar

Bračko, F. (1998): Pojavljanje planinskega orla Aquila chrysaetos na Pohorju. Acrocephalus 19 (87/88): 60–63.Search in Google Scholar

Corso A. (2001): Raptor migration across the strait of Messina, southern Italy. – British birds 94: 196-202.Search in Google Scholar

Cramp S. (ed.) (1998): The complete birds of the western Palearctic on CD–ROM. – Oxford University Press, Oxford.Search in Google Scholar

Del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J. eds. (1994): Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New world vultures to Guineafowl, Lynx Editions, Barcelona.Search in Google Scholar

Denac D., Smole J., Vrezec A. (2009): Naravovarstveno vrednotenje avifavne ob Savi med Krškim in Jesenicami na Dolenjskem s predlogom novega mednarodno pomembnega območja (IBA) za ptice v Sloveniji. – Naturae Sloveniae 11 (1): 25–57Search in Google Scholar

Denac K. (2010): Census of migrating raptors at Breginjski Stol (NW Slovenia) – the first confirmed bottleneck site in Slovenia. Acrocephalus 31 (145/146): 77−92.10.2478/v10100-010-0005-6Search in Google Scholar

Denac K., Mihelič T., Bož L., Kmecl P., Jančar T., Figelj J., Rubinić B. (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA). – Končno poročilo (dopolnjena verzija). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. DOPPS – BirdLife, Ljubljana.Search in Google Scholar

Denac M. (2016): Črni škarnik Milvus migrans. – Acrocephalus 37 (170/171): 234.Search in Google Scholar

ESRI (2015): ArcGIS 10.4.1 for Desktop. – ESRI, Redlands, CaliforniaSearch in Google Scholar

Figelj J. (2007a): Črni škarnik Milvus migrans. Acrocephalus 28 (134): 129.Search in Google Scholar

Figelj J. (2007b): Pojavljanje sokola selca Falco peregrinus in kragulja Accipiter gentilis v Ljubljani. Acrocephalus 28 (135): 165–167.Search in Google Scholar

Freyer H. (1842): Fauna der in Krain bekannten Säugethiere, Vögel, Reptilien und Fische. – Eger'schen Gubernial Buchdruckerei, Laibach.Search in Google Scholar

Geister I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. DZS, Ljubljana.Search in Google Scholar

Gjerkeš M., Lipej L. (1992): O pojavljanju in prehranjevanju rdečenoge postovke Falco vespertinus v Slovenski Istri. – Acrocephalus 13 (51):44–48.Search in Google Scholar

Gregori J., Šere D. (2005): Ptiči Šaleških jezer, Prirodoslovno Muzej Slovenije. Ljubljana.Search in Google Scholar

Hanžel J. (2015): The influx of Red-footed Falcons Falco vespertinus in Slovenia in spring 2015. – Acrocephalus 36 (166/167): 179–18310.1515/acro-2015-0012Search in Google Scholar

Jančar T. (1991): Črni škarnik Milvus migrans. Acrocephalus 12 (48): 85–86.Search in Google Scholar

Kerček M. (2005): Ptice akumulacije Medvedce. Diplomsko delo, Univerza v Mariboru.Search in Google Scholar

Kmecl P,. Rižner, K. (1993): Pregled vodnih ptic in ujed Cerkniškega jezera; spremljanje številčnosti s poudarkom na preletu in prezimovanju. – Acrocephalus 14 (56/57): 4–31.Search in Google Scholar

Košir M. (1997): Zanimivosti od koderkoli: Sava pri Ljubljani. Acrocephalus 18 (83): 121–124.Search in Google Scholar

Kozinc B. (1991): Gnezdenje črnega škarnika Milvus migrans pri Lescah. – Acrocephalus 12 (48): 57–70.Search in Google Scholar

Kozinc B. (1999): Analiza ostankov plena iz gnezda škrjančarja Falco subbuteo. Acrocephalus 20 (93): 50–52.Search in Google Scholar

Kozamernik J.J. (2000): Črni škarnik Milvus migrans. Acrocephalus 21 (102/103): 277.Search in Google Scholar

Literák I., Horal D., Alivizatos H., Matušík (2017): Common wintering of black kites (Milvus migrans migrans) in Greece, and new data on their wintering elsewhere in Europe. – Slovak Raptor Journal 11: 1–1210.1515/srj-2017-0001Search in Google Scholar

Lončar T. (2003): Črni škarnik Milvus migras. Acrocephalus 24 (119): 148.Search in Google Scholar

Luskovec V. (1990): Predlog za popolno varstvo kragulja Accipiter gentilis in skobca Accipiter nisus. Acrocephalus 11(43/44): 1–2.Search in Google Scholar

Marenče M. (1998): Planinski orel Aquila chrysaetos v Triglavskem narodnem parku. Acrocephalus 19 (89): 104–108.Search in Google Scholar

Meyburg B.–U., Meyburg C. (2009):GPS–Satelliten– Telemetrie bei einem adulten Schwarzmilan (Milvus migrans): Aufenthaltsraum während der Brutzeit, Zug und Überwinterung. Populationsökologie Greifvogel– und Eulenarten 6: 243–284.Search in Google Scholar

Matvejev S.D., Vasić V.F. (1973): Catalogus faunae Jugoslaviae IV/3. Aves. – Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana.Search in Google Scholar

Mihelič T. (2002): Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije. Navodila za popisovalce, DOPPS Ljubljana.Search in Google Scholar

Mihelič T. (2005): Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Končno poročilo, DOPPS Ljubljana.Search in Google Scholar

Mihelič T. (2016): Spletna beležka kot nov pripomoček favnistike. Acrocephalus 37 (168/169): 1–3Search in Google Scholar

Mihelič T., Genero F. (2005): Occurrence of Griffon Vulture Gyps fulvus in Slovenia in the period from 1980 to 2005. Acrocephalus 26 (125): 73–79.Search in Google Scholar

Mihelič T., Brajnik I. (2006): Nova opazovanja selitve ujed na Volovji rebri (J Slovenija). Acrocephalus 27 (128/129): 86–87.Search in Google Scholar

MKGP (2018): Grafični podatki RABA za celo Slovenijo. – http://rkg.gov.si/GERK/Search in Google Scholar

Panuccio M., Agostini N. (2010): Timing, Age Classes and Water–Crossing Behaviour of Black Kites (Milvus migrans) During Spring Migration Across the Central Mediterranean. The ring 32 (1–2): 55–661.10.2478/v10050-010-0004-ySearch in Google Scholar

Panuccio M., Agostini N., Mellone U., Bogliani G. (2014) Circannual variation in movement patterns of the Black Kite (Milvus migrans migrans): a review, Ethology Ecology & Evolution, 26:1, 1–18.10.1080/03949370.2013.812147Search in Google Scholar

Petutschnig von W., Probst R. (2017): Sehr seltene Brutvogelarten in Kärnten – Bestandsentwicklung im Betrachtungszeitraum 2006 bis 2016. – Carinthia II, 207 (127): 601-630Search in Google Scholar

Probst R., Schuhbauer A. (2010): Der Schwarzmilan (Milvus migrans) im Nationalpark Donau-Auen – eine Synopsis – Carinthia II – 200_120: 143 – 166.Search in Google Scholar

Reiser O. (1925): Die Vögel von Marburg an der Drau. Nauturwissenschaftlichen Verein in Steiermark, Graz, 143 pSearch in Google Scholar

Schiavuzzi B. (1883): Materiali per un'avtfauna del territorio di Trieste fino a Mortfalcone e deli'Istria. Bollettino della Societa Adriatica Scienze Naturali, 8, 3–78.Search in Google Scholar

Schulz F. (1890): Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Vögel. Laibach.Search in Google Scholar

Salvati L., Manganaro A., Pucci L., Ranazzi L. (2001): Distribution of woodland raptors along a Mediterranean–temperate gradient in Latium (central Italy). – Ornis Hung. 11: 1–7.Search in Google Scholar

Sará M. (2003): The Colonization of Sicily by the Black Kite (Milvus migrans). Journal of raptor research 37 (2): 167–172.Search in Google Scholar

Schmid H., Luder R., Naef–Daenzer B., Graf R., Zbinden N. (1998): Schweizer Brutfogelatlas. Verbreitung der Brutvögel in der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein 1993–1996. Schweizerische Vogelwarte. Sempach.Search in Google Scholar

Sergio F., Boto A. (1999): Nest dispersion, diet, and breeding success of blak kites (Milvus migrans) in the Italian Pre–Alps. Journal of Raptor Research 33 (3): 207–217.Search in Google Scholar

Sergio F., Pedrini P., Marchesi L. (2003): Reconciling the dichotomy between single species and ecosystem conservation: Black Kites (Milvus migrans) and eutrophication in pre–Alpine lakes. Biological Conservation 110: 101–11110.1016/S0006-3207(02)00181-7Search in Google Scholar

Sergio F., Blas J., Forero M., Fernández N., Donázar J.A., Hiraldo F. (2005): Preservation of wide–ranging top predators by site–protection: Black and red kites in Dońana National Park. Biological Conservation 125: 11–21.10.1016/j.biocon.2005.03.002Search in Google Scholar

Smerdu R. (1981):Ali veliki klinkač gnezdi v Sloveniji. Acrocephalus 2 (10): 56.Search in Google Scholar

Sovinc A., Šere D. (1993): Ornitološka kronika za leto 1991. Acrocephalus 14 (58/59): 140–144.Search in Google Scholar

Škornik I. (1985): Planinski orel Aquila chrysaetos gnezdi tudi v Slovenskem primorju. Acrocephalus 6 (25): 40–41.Search in Google Scholar

Škornik I. (2012): Favnistični in ekološki pregled ptic Sečoveljskih solin. – Soline pridelava soli, Seča.Search in Google Scholar

Šumrada T., Hanžel J. (2012): The Kestrel Falco tinnunculus in Slovenia – a review of its distribution, population density, movements, breeding biology, diet and interactions with other species. – Acrocephalus 33 (152/153): 5–24.10.2478/v10100-012-0001-0Search in Google Scholar

Tanferna A., Löpez–Jiménez L., Blas J., Hiraldo F., Sergio F. (2013): Habitat selection by Black kite breeders and floaters: Implications for conservation management of raptor floaters. – Biological Conservation 160: 1–910.1016/j.biocon.2012.12.031Search in Google Scholar

Trebušak M., Rubinić B., Vrezec A. (1999): Veliki klinkač Aquila clanga na Ljubljanskem barju. – Acrocephalus 20 (97): 191–193.Search in Google Scholar

Viñuela J., Sunyer C. (1994): Black Kite Milvus migrans. Pp. 149. In: Tucker, M. T. & M. F. Heath (eds.): Birds in Europe: Their Conservation Status. Cambridge, U. K.: BirdLife International, BirdLife Conservation Series No. 3.Search in Google Scholar

Vrezec A. (2012): A preliminary overview of raptor monitoring in Slovenia – an overview of methodologies, current monitoring status and future perspectives. – Acrocephalus 33 (154/155): 271–276.10.2478/v10100-012-0008-6Search in Google Scholar

Vrezec A., Bordjan D., Perušek M., Hudoklin A. (2009): Population and ecology of the White–tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) and its conservation status in Slovenia. – Denisia 27: 103–114.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo