1. bookVolume 208 (2017): Edizione 1 (March 2017)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2720-4286
Prima pubblicazione
30 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Vibration Diagnostics of the Naval Propulsion Systems

Pubblicato online: 31 Mar 2017
Volume & Edizione: Volume 208 (2017) - Edizione 1 (March 2017)
Pagine: 15 - 29
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2720-4286
Prima pubblicazione
30 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

[1] Asmussen I., Menzel W., Mumm H., Ship Vibration, Germanischer Lloyd - GL Technology, Hamburg 2001.Search in Google Scholar

[2] Charchalis A., Diagnostics of vessel power plants, ‘Journal of KONES’, 2011, Vol. 18, No. 2, pp. 41-48.Search in Google Scholar

[3] Charchalis A., Diagnozowanie okrętowych siłowni spalinowych, [in:] Inżynieria diagnostyki technicznej, ed. B. Żółtowski, C. Cempel, Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Part III, Radom 2004 [Diagnosis of marine power plants, [in:] Engineering Technical Diagnostics - available in Polish].Search in Google Scholar

[4] Grządziela A., Problemy logistyczne w diagnostyce okrętowych układów napędowych, ‘Logistyka’, 2011, No. 5, pp. 602-604 [Logistical problems in the diagnostics of marine propulsion systems - available in Polish].Search in Google Scholar

[5] Grządziela A., Kluczyk M., Analiza porównawcza charakterystyk drganiowych zewnętrznych linii wałów okrętu projektu 767, ‘Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej’, 2012, No. 3, pp. 15-24 [Warship project 767 outer shaft lines vibration characteristics comparative analysis - available in Polish].Search in Google Scholar

[6] ISO 10816-6:1995, Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts, Part 6, Reciprocating machines with power ratings above 100 kW.Search in Google Scholar

[7] ISO 20283-2:2008, Mechanical vibration - Measurement of vibration on ships, Part 2, Measurement of structural vibration.Search in Google Scholar

[8] Kluczyk M., Charakterystyki drganiowe sprężarek tłokowych powietrza stosowanych dla celów hiperbarycznych, ‘Polish Hyperbaric Research’, 2015, No. 3, pp. 17-27 [Vibration characteristics of reciprocating compressors used for hyperbaric purposes - available in Polish].10.1515/phr-2015-0013Search in Google Scholar

[9] Kluczyk M., Lus T., The WOLA marine high-speed diesel engines diagnostics using vibroacoustic methods, ‘Journal of KONES’, 2014, Vol. 21, No. 4, pp. 225-231.10.5604/12314005.1132707Search in Google Scholar

[10] Kluczyk M., Grządziela A., Batur T., Diagnostic model of the marine propulsion system, ‘Applied Mechanics and Materials’, 2016, Vol. 817, pp 57-63.10.4028/www.scientific.net/AMM.817.57Search in Google Scholar

[11] Korczewski Z., Badania diagnostyczne okrętowych tłokowych silników spalinowych, ‘Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej’, 2004, No. 2, pp. 57-72 [Marine combustion engines diagnostic examinations - available in Polish].Search in Google Scholar

[12] NO-20-A500-3:1999, Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych. Drgania - pomiary i kryteria oceny [Technical requirements and testing of marine devices and mechanisms. Vibrations - measurement and evaluation criteria - available in Polish].Search in Google Scholar

[13] Practical Machinery Vibration Analysis and Predictive Maintenance, Paresh Girdhar, Elsevier 2004.Search in Google Scholar

[14] PN-ISO-10816-1:1998, Drgania mechaniczne - ocena drgań maszyny na podstawie pomiarów na częściach niewirujących [Mechanical vibration - evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - available in Polish].Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD