1. bookVolume 57 (2011): Edizione 1 (March 2011)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Prima pubblicazione
14 Dec 2009
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Science and research - basic source of knowledge and innovation incentives

Pubblicato online: 16 Jun 2011
Volume & Edizione: Volume 57 (2011) - Edizione 1 (March 2011)
Pagine: 1 - 10
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Prima pubblicazione
14 Dec 2009
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Juríček P. 2005.: Analýza priamych platieb v poľnohospodárstve v Slovenskej a v Českej republike : Zborník referátov a diskusných príspevkov z II. Medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov. Nitra : SAPV, s. 305-308.Search in Google Scholar

Klas A. et al., 2010.: Stratégia rozvoja znalostnej ekonomiky a spoločnosti. In: šikula et. al., 2010: Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve SAV VEDA, s. 354-416.Search in Google Scholar

Konôpka J., 2008a.: Pôdohospodárstvo, jeho veda a výskum na Slovensku. In: Lesn. Čas. - Forestry Journal, 54(1): 67-73.Search in Google Scholar

Konôpka J., 2008b.: Lesníctvo, jeho veda a výskum na Slovensku. Lesn. Čas. - Forestry Journal, 54(2): 167-175.Search in Google Scholar

Konôpka J., 2009a: Kríza lesníctva, jeho vedy a výskumu. In: Lesn. Čas. - Forestry Journal, 55(2): 195-204.Search in Google Scholar

Konôpka J., 2009b: Využívanie, ochrana a reprodukcia obnoviteľných zdrojov Slovenska. In: Zaušková Ľ.: Pustnutie krajiny - ochrana pôdy - krajinná ekológia : Zbor. refer. z vedec. semin. pri príležitosti 70. výr. narodenia prof. R. Midriaka, konaného 9. 9. 2009 v Banskej Bystrici 2009. Ústav vedy a výskumu UMB Banská Bystrica, s. 75-83.Search in Google Scholar

Konôpka J., 2010: K problematike rozvoja výskumu a vývoja v poľnohospodárstve, lesníctve, potravinárstve a veterinárstve. In: Juhásová G., Kobza M.: VIII. zjazd a 14. valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV. Nitra : SSPLPVV pri SAV, s. 5-20.Search in Google Scholar

Lalkovič M. et al., 2010: Koncepcia rozvoja lesníckej informatiky v Národnom lesníckom centre - Ústave lesných zdrojov a informatiky Zvolen. In: Balogh P.: Quo vadis lesníctvo? perspektívy do budúcnosti. Zvolen : NLC, s. 279-285.Search in Google Scholar

Moravčík M., 2010: Stratégia činnosti Národného lesníckeho centra - postup jej vypracovania a vybrané predbežné výsledky. In: Balogh P.: Quo vadis lesníctvo? perspektívy do budúcnosti. Zvolen : NLC, s. 48-55.Search in Google Scholar

Oesten G., Detten R., 2008: Zukunftsfähige Forstwissenschaften? Eine Standortbestimmung zwischen Anspruch und Wirklichkeit in sieben Thesen und drei Fragen. Allg. Forst- u J.-Ztg., 179(8/9): 135-140.Search in Google Scholar

Sarvaš M. et al., 2010: Koncepcia poradenstva, ďalšieho vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou v Národnom lesníckom centre - Ústave lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen. In: Balogh P.: Quo vadis lesníctvo? perspektívy do budúcnosti. Zvolen : NLC, s. 267-278.Search in Google Scholar

Szarka P. et al., 2010: Stratégia rozvoja Národného lesníckeho centra - Ústavu pre hospodársku úpravu lesa Zvolen. In: Balogh P.: Quo vadis lesníctvo? perspektívy do budúcnosti. Zvolen : NLC, s. 286-300.Search in Google Scholar

Šikula M. et al., 2010.: Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve SAV VEDA, 695 s.Search in Google Scholar

Zúbrik M. et al., 2010: Stratégia smerovania a rozvoja vedy, výskumu a vývoja v Národnom lesníckom centre - Lesníckom výskumnom ústave Zvolen do roku 2015. In: Balogh P.: Quo vadis lesníctvo? perspektívy do budúcnosti. Zvolen : NLC, s. 255-266.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo