1. bookVolume 51 (2020): Edizione 1 (January 2020)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1899-8526
Prima pubblicazione
05 Feb 2007
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Analysis of selected mineral and waste sorbents for the capture of elemental mercury from exhaust gases

Pubblicato online: 31 Oct 2020
Volume & Edizione: Volume 51 (2020) - Edizione 1 (January 2020)
Pagine: 17 - 35
Ricevuto: 12 Oct 2019
Accettato: 06 Jul 2020
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1899-8526
Prima pubblicazione
05 Feb 2007
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Bujny, M., Burmistrz, P., Gruszka, S., Janicki, W., Kogutt, K., & Strugała, A. (2012). Instalacja demonstracyjna do monitorowania i redukcji emisji rtęci ze spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych. Polityka Energetyczna, 15(4), 161-174. Search in Google Scholar

Bustard, J., Durham, M., Lindsey, C., Starns, T., Martin, C., Schlager, R., Sjostrom, S., Renninger, S., McMahon, T., Monroe, L., Goodman, J. M,. & Miller, R. (2003). Results of Activated Carbon Injection for Mercury Control Upstream of a COHPAC Fabric Filter. The Mega Meeting: Power Plant Air Pollution Control Symposium, Washington D.C., May 19-22. Search in Google Scholar

Bustard, J., Durham, M., Starns, T., Lindsey, Ch., Martin, C., Schlager, R., & Baldrey K. (2004). Full-scale Evaluation of Sorbent Injection for Mercury Control on Coal-fired Power Plants. Fuel Processing Technology, 85(6-7), 549-562. DOI: 10.1016/j.fuproc.2003.11.021.10.1016/j.fuproc.2003.11.021 Search in Google Scholar

Czarna-Juszkiewicz, D., Wdowin, M., Kunecki, P., Baran, P., Panek, R., & Żmuda, R. (2018). Charakterystyka odpadu po pirolizie opon oraz analiza jego potencjalnego wykorzystania. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk 107, 19-32. Search in Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). Search in Google Scholar

Galbreath, K.C., & Zygarlicke, Ch.J. (2000). Mercury Transformation in Coal Combustion Flue Gas. Fuel Processing Technology, 65-66, 289-310. DOI: 10.1016/S0378-3820(99)00102-2.10.1016/S0378-3820(99)00102-2 Search in Google Scholar

Grzywacz, P., Dziok, T., & Porada, S. (2015). Behavior of Mercury in the Processes of Energo-Chemical Coal Processing in. Mercury As a Coal Combustion Pollutant [eds.] Gołaś J., Strugała A., Published and printed by Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski. pp. 152. Search in Google Scholar

https://emis.vito.be Search in Google Scholar

Lavoie, R., Jardine, T. D., Chumchal, M. M., Kidd, K., & Campbell, L. M. (2013). Biomagnification of Mercury in Aquatic Food Webs: A Worldwide Meta-Analysis. Environmental Science & Technology, 47, 13385-13394. DOI: 10.1021/es403103t.10.1021/es403103t24151937 Search in Google Scholar

Macherzyński, M. (2018). Redukcja emisji rtęci do środowiska – wybrane problemy w świetle badań laboratoryjnych i przemysłowych. Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy - monografie nr 330, Kraków 2018. Search in Google Scholar

Olson, E. S., Azenkeng, A., Laumb, J. D., Jensen, R. R., Benson, S. A., & Hoffmann, M. R. (2009). New Developments in the Theory and Modeling of Mercury Oxidation and Binding on Activated Carbons in Flue Gas. Fuel Processing Technology, 90(11), 1360-1363. DOI: 10.1016/j.fuproc.2009.08.006.10.1016/j.fuproc.2009.08.006 Search in Google Scholar

Pacyna, J. M., Sundseth, K., Pacyna, E. G., Munthe, J., Belhaj, M., Astrom, S., Panasiuk, D., & Głodek, A. (2008). Socio-economic costs of continuing the status-quo of mercury pollution, GLOCBA-SE Report, Nordic Council of Ministers, TemaNord 2008:580, Copenhagen, http://www.norden.org/no/publikasjoner/publikasjoner/2008-580. Search in Google Scholar

Panasiuk, D., Pacyna, J. M., Głodek, A., Pacyna, E. G., Sebesta, L., &Rutkowski, T. (2009). Szacowanie kosztów zanieczyszczenia rtęcią dla scenariusza status-quo, raport MERCPOL etap I, Katowice. Search in Google Scholar

Panek, R., Wdowin, M., Franus, W., Czarna, D., Stevens, L. A., Deng, H., Liu, J., Sun, C., Liu, H., C Snape C.E. (2017). Fly ash-derived MCM-41 as a low-cost silica support for polyethyleneimine in post-combustion CO2 capture. Journal of CO2 Utilization, 22, 81-90. DOI: 10.1016/j.jcou.2017.09.015.10.1016/j.jcou.2017.09.015 Search in Google Scholar

Presto, A. A., Granite, E. J. (2006). Survey of catalysts for oxidation of mercury in flue gas. Environmental Science & Technology, 40(18), 5601-5609. DOI: 10.1021/es060504i.10.1021/es060504i17007115 Search in Google Scholar

Sloss, L. (2008). Economics of mercury control. CCC/134, s.60. Search in Google Scholar

Wdowin, M., Macherzyński, M., Panek, R., Górecki, J., & Franus, W. (2015). Investigation of the sorption of mercury vapour from exhaust gas by an Ag–;X zeolite. Clay Minerals, 50, 31-40. DOI: 10.1180/claymin.2015.050.1.04.10.1180/claymin.2015.050.1.04 Search in Google Scholar

Wichliński, M., Kobyłecki, R., & Bis, Z. (2012). Przegląd metod ograniczenia emisji rtęci w elektrowniach podczas spalania paliw stałych. Polityka Energetyczna 15(4), 151-160. Search in Google Scholar

Wilcox, J., Rupp, E., Ying, S.C., Lim, D.H., Negreira, A.S., Kirchofer, A., Feng, F., & Lee, K. (2012). Mercury adsorption and oxidation in coal combustion and gasification processes. International Journal of Coal Geology, 90, 4-20. DOI: 10.1016/j.coal.2011.12.003.10.1016/j.coal.2011.12.003 Search in Google Scholar

Zhang, L., Wang, S., Wu, Q., Wang, F., Lin, C. J., Zhang, L., Hui, M., Yang, M., Su, H., & Hao, J. (2016). Mercury transformation and speciation in flue gases from anthropogenic emission sources: A critical review. Atmospheric Chemistry and Physics. 16, 2417–2433. DOI: 10.5194/acp-16-2417-2016.10.5194/acp-16-2417-2016 Search in Google Scholar

Żmuda, R., Adamczyk, W., Lelek, Ł., Mandrela, S., Wdowin, M. (2017). Innowacyjna technologia oczyszczania spalin z rtęci jako rozwiązanie sprostania wymogom stawianym przez konkluzje BAT/BREF w polskiej energetyce. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal 20(4), 103-116. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo