1. bookVolume 6 (2018): Edizione 1 (March 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2354-0079
Prima pubblicazione
15 Apr 2013
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Changes in river channel pattern as a result of the construction, operation and decommissioning of watermills – the case of the middle reach of the River Liswarta near Krzepice, Poland

Pubblicato online: 23 Mar 2018
Volume & Edizione: Volume 6 (2018) - Edizione 1 (March 2018)
Pagine: 25 - 37
Ricevuto: 03 Jan 2018
Accettato: 08 Mar 2018
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2354-0079
Prima pubblicazione
15 Apr 2013
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Baranowski B. 1977. Polskie młynarstwo. Ossolineum, Wrocław.Search in Google Scholar

Bishop P., Muñoz-Salinas E. 2013. Tectonics, geomorphology and water mill location in Scotland and the potential impacts of mill dam failure. Applied Geography, 42: 195–205.10.1016/j.apgeog.2013.04.010Apri DOISearch in Google Scholar

Brown A.G. 1997. Alluvial Geoarchaeology: Floodplain Archaeology and Environmental Change. Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511607820Search in Google Scholar

Brykała D. 2005. Rekonstrukcja retencji zbiornikowej zlewni Skrwy Lewej w ciągu ostatnich 200 lat. Przegląd Geograficzny, 77, 1: 69–89.Search in Google Scholar

Bujakowski W. (ed.) 2006. Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego wraz z programem wykonawczym dla wybranych obszarów województwa, cz. 2 Projekt programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach nieprzemysłowych województwa śląskiego. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków – Katowice, pp. 81–93.Search in Google Scholar

Cieśla R. 1997. Blask dawnych Krzepic. Krzepice.Search in Google Scholar

Dembińska M. 1973. Przetwórstwo zbożowe w Polsce średniowiecznej X–XIV w. Wrocław.Search in Google Scholar

Downward S., Skinner K. 2005. Working rivers: the geomorphological legacy of English freshwater mills. Area, 37, 2: 138–147.Search in Google Scholar

Drzewiecki P., Karpiński H., Sieklucki J. (eds) 1904. Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1904. Stowarzyszenie Techników, Warszawa.Search in Google Scholar

Dynowska I. 1971. Typy reżimów rzecznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, 28: 1–155.Search in Google Scholar

Fajer M. 2004. Morfologiczne i geologiczne uwarunkowania rozwoju doliny Liswarty w holocenie. Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, 32: 1–108.Search in Google Scholar

Fajer M. 2011. Antropogeniczne przeobrażenia den dolin rzecznych na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej w XVIII-XX w. [in:] A. Zieliński (ed.) Znane fakty – nowe interpretacje w geologii i geomorfologii. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Geografii, Kielce: 9–22.Search in Google Scholar

Fajer M., Waga J. M. 2002. Transformations in hydrological system of the Liswarta caused by human economic activity during hundred years. [in:] V.N. Andrejchuk, V.P. Korzhyk (eds) Regional aspects of land use. Chernivtsy-Sosnowiec: 45–50.Search in Google Scholar

Fajer M., Waga J.M. 2010. Uwarunkowania lokalizacji siłowni wodnych na Liswarcie. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 41: 19–21.Search in Google Scholar

Fajer M., Woskowicz-Ślęzak B. 2016. Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania lokalizacji dawnych młynów wodnych nad dolną Liswartą. Acta Geographica Silesiana, 22: 25–33.Search in Google Scholar

Fajer M., Malik I., Waga J.M., Wistuba M., Woskowicz-Ślęzak B. 2017. Współczesne wykorzystanie przez bobra europejskiego Castor fiber antropogenicznie przekształconych dolin rzecznych (przykłady z Równiny Opolskiej i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej). Przegląd Geograficzny, 89, 3: 467–490.Search in Google Scholar

Forysiak J. 2005. Rozwój doliny Warty między Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniuWarty. Acta Geographica Lodziensia, 90: 1–116.Search in Google Scholar

Forysiak J. 2010. Zastosowanie analizy zdjęć lotniczych do rekonstrukcji układu wielokorytowego środkowej Warty. Landform Analysis, 13: 13–18.Search in Google Scholar

Grabarczyk T., Nowak T. 2015. Z dziejów Dankowa do początku XVI wieku. [in:] W. Dudak, T. Grabarczyk (eds) Fakty i mity z historii Dankowa, Lipie – Łódź: 13–26.Search in Google Scholar

Graf R., Kaniecki A., Medyńska-Gulij B. 2008. Dawne mapy jako źódło informacji o wodach śródlądowych i stopniu ich antropogenicznych przeobrażeń. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria A: Geografia Fizyczna, 59: 11–27.Search in Google Scholar

Grano M.C., Del Monte M., Lazzari M., Bishop P. 2016. Fluvial dynamics and watermills location in Basilicata (Southern Italy). Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 39: 149–160.Search in Google Scholar

Haisig J., Wilanowski S. 1985. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, arkusz Krzepice. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.Search in Google Scholar

Haisig J., Wilanowski S. 1990. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50000, arkusz Krzepice. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.Search in Google Scholar

Hoffmann R.C. 2014. An environmental history of medieval Europe. Cambridge University Press.10.1017/CBO9781139050937Search in Google Scholar

John S., Klein A. 2004. Hydrogeomorphic effects of beaver dams on floodplain morphology: avulsion processes and sediment fluxes in upland valley floors (Spessart, Germany). Quaternaire, 15, 1-2: 219–231.10.3406/quate.2004.1769Apri DOISearch in Google Scholar

Kamlerowa W. 1966. Lustracja województwa krakowskiego 1564. T. 1-2, Wydał Jan Małecki, 1962-1964, Państwowe Wydawnictwo Naukowe [recenzja]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 11/1-2: 124–127.Search in Google Scholar

Kaniecki A. 2014. Przemiany środowiskowe związane z antropopresją w ujściowym odcinku Warty. Badania Fizjograficzne, Seria A - Geografia Fizyczna, 65: 129–152.Search in Google Scholar

Kaniecki A., Brychcy D. 2010. Średniowieczne młyny wodne i ich wpływ na przemiany stosunków wodnych na przykładzie zlewni Obry Skwierzyńskiej. Badania Fizjograficzne, Seria A - Geografia Fizyczna, 61: 145–156.Search in Google Scholar

Kaniecki A., Woźniak A., Kornaś M. 2012. Wykorzystanie wód dla potrzeb młynarskichna obszarze międzyrzecza Warty i Prosny w XVI wieku. Przegląd Geofizyczny, LVII, 3-4: 379–391.Search in Google Scholar

Klimek K. 1966. Deglacjacja północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Prace Geograficzne IG PAN, 53: 1–136.Search in Google Scholar

Kobojek E. 2009. Naturalne uwarunkowania różnych reakcji rzek nizinnych na antropopresję na przykładzie środkowej Bzury i jej dopływów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Search in Google Scholar

Lewin J. 2010. Medieval Environmental Impacts and Feedbacks: The Lowland Floodplains of England and Wales. Geoarchaeology, 25, 3: 267–311.10.1002/gea.20308Apri DOISearch in Google Scholar

Liske K. 1876. Cudzoziemcy w Polsce. Lwów.Search in Google Scholar

Lorek D. 2014. Kartograficzny zapis przestrzeni historycznej w korelacji ze źródłami pisanymi. Badania Fizjograficzne, Seria A – Geografia Fizyczna, 65: 205–214.Search in Google Scholar

Muznerowski A. 1914. Krzepice w przeszłości. Włocławek.Search in Google Scholar

Nanson G.C., Knighton D.A. 1996. Anabranching rivers: their cause, character and classification. Earth Surface Processes and Landforms, 21: 217–239.10.1002/(SICI)1096-9837(199603)21:3<217::AID-ESP611>3.0.CO;2-UApri DOISearch in Google Scholar

Perignon M.C. 2007. Small mill dams as drivers for avulsions in sediment-limited landscapes: Analysis of the Nay 2006 Suncook River avulsion in Epsom, New Hampshire and nearby rivers. The Geological Society of America, Annual Meeting, Abstracts with Programs, 39, 6: 179.Search in Google Scholar

Podgórski Z. 2004. Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych na rzeźbę terenu i wody powierzchniowe Pojezierza Chełmińskiego i przyległych części dolin Wisły i Drwęcy. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.Search in Google Scholar

Polvi L.E., Wohl E. 2012. The beaver meadow complex revisited – the role of beavers in post-glacial floodplain development. Earth Surface Processes and Landforms, 37: 332–346.Search in Google Scholar

Polvi L.E., Wohl E. 2013. Biotic Drivers of Stream Planform: Implications for Understanding the Past and Restoring the Future. BioScience, 63, 6: 439–452.10.1525/bio.2013.63.6.6Apri DOISearch in Google Scholar

Rhodes E. 2007. Identifying human modification of river channels. [in:] J. Blair (ed.) Waterways and Canal-building in Medieval England. Oxford University Press: 133–152.10.1093/acprof:osobl/9780198723134.003.0007Search in Google Scholar

Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu, 1938. Związek Izb Przemysłowo-Handlowych RP, Warszawa, R. 6.Search in Google Scholar

Rybczyński M. 1931. Rozmieszczenie zakładów wodnych w województwie Kieleckiem. Sprawozdania i Prace Polskiego Komitetu Energetycznego, V, 17-20: 377–379.Search in Google Scholar

Slingerland R., Smith N.D. 2004. River avulsions and their deposits. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 32: 257–285.10.1146/annurev.earth.32.101802.120201Apri DOISearch in Google Scholar

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. (ed.) T. Jurek. 2010, Instytut Historyczny, Polska Akademia Nauk. http://www.slownik.ihpan.edu.pl/[access 23.08.2017].Search in Google Scholar

Squatriti P. (ed.) 2000. Working with water in medieval Europe: technology and resource-use. Brill, Leiden-Boston-Koln.Search in Google Scholar

Surowiecki W. 1811. O rzekach y spławach kraiów Xięstwa Warszawskiego. Warszawa.Search in Google Scholar

Szurowa B. 2015. Młynarstwo między Wisłą i Pilicą od połowy XVIII do XX wieku. Kielce.Search in Google Scholar

Teisseyre A.K. 1985 Mady dolin sudeckich. Część I: Ogólna charakterystyka środowiskowa (na przykładzie zlewni górnego Bobru). Geologia Sudetica, 20 (1): 113–195.Search in Google Scholar

Teisseyre A.K. 1990. Mixed-pattern, coexistent multichannel river system of the Upper Bóbr (Central Sudetes, SW Poland): A field experiment and geological data. Geologia Sudetica, XXV, 1-2: 149–154.Search in Google Scholar

Teisseyre A.K. 1991. Bank crevassing and channel anastomosis in the upper River Bóbr valley (Central Sudetes, SW Poland). Krewasowanie brzegów i anastomozowanie koryt w dolinie górnego Bobru (Sudety Środkowe): dane eksperymentalne i kartograficzne. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geologiczno-Mineralogiczne, XXI: 1–108.Search in Google Scholar

Teisseyre A.K. 1992. Rzeki anastomozujące – procesy i modele sedymentacji, Przegląd Geologiczny, 4: 241–248.Search in Google Scholar

Uribelarrea D., Benito G. 2008. Fluvial changes of the Guadalquivir river during the Holocene in Córdoba (Southern Spain). Geomorphology, 100: 14–31.Search in Google Scholar

Verstraeten G., Broothaerts N., Van Loo M., Notebaert B., D'Haen K., Dusar B., De Brue H. 2017. Variability in fluvial geomorphic response to anthropogenic disturbance, Geomorphology, 294: 20-39.Search in Google Scholar

Walter R.C., Merritts D.J. 2008. Natural Streams and the Legacy of Water-Powered Mills. Science, 319, 299–304.Search in Google Scholar

Wesołowska H. 1969. Młynarstwo wiejskie Opolszczyzny od XVIII do XX wieku. Instytut Śląski, Opole.Search in Google Scholar

Wystawa Przemysłu i Rolnictwa 1909 w Częstochowie.http://www.wystawa1909.pl [access 17.02.2017].Search in Google Scholar

Zientara B. 1954. Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego XIV-XVII w. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Search in Google Scholar

Revisia Polski malei trzech woiewoctw przes Revisori Anno Domini 1564. Archiwum Główne Akt Dawnych, 4 Metryka Koronna, Lustracje dz. XVIII, sygn. 17.Search in Google Scholar

Lustracia albo Revisia Malei Polsky trzech Woyewodzctw 1569. Archiwum Główne Akt Dawnych, 4 Metryka Koronna Lustracje dz. XVIII, sygn. 18.Search in Google Scholar

Lustratio Bonorum Reipublicae Palatinatuum Cracoviensis et Sandomiriensis 1636. Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna, Lustracje, dz. XVIII, nr zesp. 4, nr serii 7, sygn. 23.Search in Google Scholar

Lustarcya Woiewodztwa Krakowskiego Anni 1660. Archiwum Główne Akt Dawnych, 4 Metryka Koronna Lustracje dz. XVIII, sygn. 24.Search in Google Scholar

Lustracja województwa krakowskiego 1789. T 4, Cz. 2. Powiat lelowski oraz starostwo kłobuckie i brzeźnickie, oprac. A. Falniowska-Gradowska, T. Rychlikowa. Ossolineum, 1963.Search in Google Scholar

Akta miasta Krzepic, Archiwum Państwowe w Częstochowie, nr 397, 1.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo