Accès libre

Kľúčové problémy lesníctva, spracovania dreva a poľovníctva – návrhy na ich riešenie / Key issues of forestry, wood-processing industry and hunting – addressing them and proposals

À propos de cet article

Citez

Grkguš, C., 1999: Najstaršie lesnícke právne normy do prijatia zá- konného článku 31 z roku 1879 z hľadiska hospodárskej úpravy lesov. In: Právne normy v lesníctve. Zvolen, LDM, s. 13-19.Search in Google Scholar

Kavullak, A., 1942: Dejiny lesníctva a drevárstva na Slovensku. Bratislava, Lesnícka a drevárska ústredňa, 222 s.Search in Google Scholar

Krečmer, V., 1993: Trvalé udržitelný rozvoj a lesní hospodárství v ČR (I). Lesnictví - Forestry, 39(12): 513-519.Search in Google Scholar

Konôpka, J. et al., 2010: Krízový manažment v lesnom hospodár- stve. Zvolen, NLC, 74 s. - et al., 2012: Obnova lesa na Slovensku. Lesnícka štúdia, č. 62, Zvolen, NLC, 108 s.Search in Google Scholar

Kovalčík, M. et al., 2009: Analýza a kvantifikácia dopadov svetovej finančnej a ekonomickej krízy v lesníctve SR a návrh opatrení na jej riešenie. Zvolen, NLC, 39 s.Search in Google Scholar

Lesnický náučný slovník II. Praha. MZ ČR 1995, 683 s.Search in Google Scholar

Moravčík, M. et al, 2009: Vízia, prognóza a stratégia rozvoja les- níctva na Slovenska Zvolen, NLC-ĽVÚ, 172 s.Search in Google Scholar

Papánek, F., 1951: Lesnícka politika. (Nástin prednášok z lesníckej ekonomiky, diel štvrtý). Košice, 106 s. -, 1978: Teória a prax funkčne integrovaného lesného hospodár- stva. Bratislava, Príroda, 218 s.Search in Google Scholar

Stolina, M., 1999: Lesnícka politika na Slovensku v aspektoch práv- nych predpisov v období 1918 - 1960. In: Právne normy v les- níctve. Zvolen, LDM, s. 29-38.Search in Google Scholar

Šikula, M. et al., 2009: Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava, Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 695 s.Search in Google Scholar

Šišák, L., 2011: Polyfunkčnost LH, strety zájmň a úloha státních kesfl. In: Poslaní lesú v majetku štátu. XIV. snem lesníkň 2011, s. 43-48.Search in Google Scholar

Šmklko, Š. et al., 2008: Národná inventarizácia a monitoring lesov SR 2005 - 2006. Základná koncepcia a výber zo súhrnných in- formácií. Zvolen, NLC, 15 s.Search in Google Scholar

Urgela, J., 1985: Dejiny lesníckeho školstva a vedy na Slovensku. Martin, Vydavateľstvo Osveta, n. p. pre Lesnícke a drevárske mú- zeum v Antole, 275 s. Search in Google Scholar

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Langue:
Anglais
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other