1. bookVolume 12 (2008): Edition 2 (December 2008)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2083-8506
ISSN
1234-2238
Première parution
01 Jan 1997
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Acquisition of Word-Formation Categories by Children with Hearing Loss

Publié en ligne: 13 Jan 2009
Volume & Edition: Volume 12 (2008) - Edition 2 (December 2008)
Pages: 45 - 67
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2083-8506
ISSN
1234-2238
Première parution
01 Jan 1997
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

Benedict, H. (1979). Early lexical development: Comprehension and production. Journal of Child Language, 6, 183-200.10.1017/S0305000900002245Search in Google Scholar

Chmura-Klekotowa, M. (1971). Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci [Derivational neologisms in the speech of children]. Prace Filologiczne, 21, 99-235.Search in Google Scholar

Clark, E. V. (1980). Lexical innovations: How children learn to create new words. Papers and Reports on Child Language Development, 18, 1-20.Search in Google Scholar

Clark, E. V. (1993). The lexicon in acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511554377Search in Google Scholar

Clark, E. V. & Berman, R. A. (1984). Structure and use in the acquisition of word formation. Language, 60, 542-590.10.2307/413991Search in Google Scholar

Dokulil, M. (1979). Teoria derywacji [Theory of deriving words]. Wrocław: Ossolineum.Search in Google Scholar

Grabias, S. (2007). Język, poznanie, interakcja [Language, cognition, interaction]. In T. Woźniak & A. Domagała (Eds.), Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań [Language. Interaction. Speech Disorders. Methodology of investigation] (pp. 355-377). Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Grabias, S. (1980). O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo [On expressiveness in Language. Expression and word formation]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Grabias, S. (1981). Typy derywacji i składnikowa analiza funkcji formantów [Types of derivation and the component analysis of the function of derivational morphemes]. In J. Bartmiński (Ed.), Pojęcie derywacji w lingwistyce [The concept of derivation in linguistics] (pp. 127-148). Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Grabias, S. (1994). Język w nauczaniu niesłyszących. Zasady programowania systemu komunikacyjnego [Language in teaching the hard-of-hearing/deaf. The rules of programming the communication system]. In S. Grabias (Ed.), Głuchota a język [Deafness and language] (pp. 185-221). Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Grzegorczykowa, R. (1982). Zarys słowotwórstwa polskiego [An outline of Polish word formation]. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Grzegorczykowa, R. & Puzynina, J. (1984). Słowotwórstwo [Word formation]. In R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, & H. Wróbel (Eds.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia [Grammar of contemporary Polish. Morphology] (pp. 307-512). Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Grzegorczykowa, R. & Szymanek B. (2001). Kategorie słowotwórcze w perspektywie kognitywnej [Word-formation categories in a cognitive perspective]. In J. Bartmiński (Ed.), Współczesny język polski [Contemporary Polish] (pp. 469-484). Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Haman, E. (2000a). Semantic vs. formal determinants of derivational morphology development: The case of derived nouns in Polish. Polish Psychological Bulletin, 31 (2), 123-136.Search in Google Scholar

Haman, E. (2000b). Status wyrazów pochodnych w słowniku dziecka - analiza psycholingwistyczna [The status of derived words in the child's lexicon - a psycholinguistic analysis]. Unpublished doctoral dissertation written under the supervision of Professor B. Bokus, Faculty of Psychology, University of Warsaw.Search in Google Scholar

Haman, E. (2003). Early productivity in derivation. A case study of diminutives in the acquisition of Polish. Psychology of Language and Communication, 7 (1), 37-56.Search in Google Scholar

Krakowiak, K. (1995). Fonogesty jako narzędzie formowania języka dzieci z uszkodzonym słuchem [Phonogestures as an instrument of forming the language of children with impaired hearing]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Krakowiak, K. (2003). Zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami słuchu [Speech disorders in children with hearing impairments], In Szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu [Essays on education of children with hearing impairments] (pp. 25-56). Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej KUL.Search in Google Scholar

Kwarciak B. (1995). Początki i podstawowe mechanizmy świadomości metajęzykowej [The beginnings and principal mechanisms of metalinguistic awareness]. Kraków: Wydawnictwo UJ.Search in Google Scholar

Mrozik M. (2003). Wstępne uwagi o morfologii Polskiego Języka Migowego (PJM) [Introductory remarks on the morphology of the Polish Sign Language]. In M. Świdziński & T. Gałkowski (Eds.), Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących [Studies on the linguistic competence and communication of the hard-of-hearing/deaf] (pp. 59-77). Warszawa: Wydawnictwa UW.Search in Google Scholar

Muzyka E. (2006). Konstrukcje słowotwórcze w świadomości językowej dzieci niesłyszących [Derivational construction in the linguistic awareness of children with hearing loss]. Unpublished doctoral dissertation under the supervision of Professor S. Grabias, Faculty of Humanities UMCS Lublin.Search in Google Scholar

Muzyka E. (2007). Metodologia badań akwizycji reguł słowotwórczych. Kwestionariusz dla dzieci niesłyszących [The methodology of investigations of the acquisition of word formation rules]. In T. Woźniak & A. Domagała (Eds.), Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań [Language. Interaction. Speech disorders. Methodology of investigation] (pp. 252-281). Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Rakowska, A. (1992). Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych [Development of the grammar system in deaf children]. Kraków: Wydawnictwo WSP.Search in Google Scholar

Rozwadowski, J. (1921). O zjawiskach i rozwoju języka. 9. O dwuczłonowości wyrazów [On the henomena and development of language. 9. On two-part composition of words]. Język Polski, 6, 129-139.Search in Google Scholar

Sambor, J. (2001). Język polski w świetle statystyki [Polish in light of statistics]. In J. Bartmiński (Ed.), Współczesny język polski [Contemporary Polish] (pp. 503-526). Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., & Wojnarowska W. (1997). Klasyfikacja zaburzeń słuchu [Classification of Hearing Disorders]. Audiofonologia, 10, 49-66.Search in Google Scholar

Szymanek. B., (1988). Categories and categorization in morphology. Lublin: KUL Press.Search in Google Scholar

Ułaszyn, H. (1915). Słowotwórstwo [Word formation]. In: Encyklopedia polska, vol. 3, part 2, Język polski i jego historya z uwzględnieniem innych języków na ziemiach polskich [Polish and its history taking into consideration other languages on Polish territory] (pp. 1-37). Kraków: Gebethner i S- ka.Search in Google Scholar

Waszakowa, K. (1996). Kategorie słowotwórcze z perspektywy semantyki kognitywnej [Word formation categories in the perspective of cognitive semantics]. In R. Grzegorczykowa & A. Pajdzińska (Eds.), Językowa kategoryzacja świata [Linguistic categorization of the world] (pp. 285-295). Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo