1. bookVolume 27 (2007): Edition -1 (June 2007)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
Première parution
04 Jul 2007
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

TL Ages of Loesses from the Last Two Glacials in Se Poland

Publié en ligne: 01 May 2007
Volume & Edition: Volume 27 (2007) - Edition -1 (June 2007)
Pages: 33 - 40
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
Première parution
04 Jul 2007
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

Aitken MJ, 1983. Radioactivity data using SI units. PACT 9: 69-71.Search in Google Scholar

Berger GW, 1988. Dating Quaternary events by luminescence. Geological Society of Amer-ica, Special Paper 227: 13-50.10.1130/SPE227-p13Search in Google Scholar

Berger GW, Pillans BJ and Palmer AS, 1992. Dating loess up to 800 ka by thermolu-minescence. Geology, 20: 403-406.10.1130/0091-7613(1992)020<0403:DLUTKB>2.3.CO;2Search in Google Scholar

Bluszcz A, 1987. Sprawozdanie z datowania termoluminescencyjnego próbek lessu z Odonowa (Report of thermoluminescence dating of loess samples at Odonów). Sprawozdania z badań naukowych KBN 7: 8-9 (in Polish).Search in Google Scholar

Boguckyj A, Łanczont M and Wojtanowicz J, 2000. Sytuacja geologiczna czwartorzędowych żwirów w profilach: Bolanowice, Radochońce, Krukienice (Geological situation of Quaternary gravels in profiles: Bolanowice, Radochońce, Krukienice). Seminarium terenowe "Glacjał i peryglacjał na międzyrzeczu Sanu i Dniestru", Krasiczyn: 126-134 (in Polish).Search in Google Scholar

Brumby S, 1992. Regression analysis of ESR/TL dose-response data. Nuclear Trucks and Radiation Measurement 20: 595-599.10.1016/1359-0189(92)90010-SSearch in Google Scholar

Butrym J, 1985. Application of the thermoluminescence method to dating of loesses and loesslike formations. In: Maruszczak H, ed., Guide-book of the International Symposium "Problems of the stratigraphy and paleogeography of loesses, Lublin, 6th-10 th September 1985: 81-90.Search in Google Scholar

Butrym J, 1987. Wiek TL lessów z profilu w Odonowie k/ Kazimierzy Wielkiej (TL age of loesses from the profile at Odonów near/ Kazimierza Wielka). Sprawozdania z badań naukowych KBN 7: 10-15 (in Polish).Search in Google Scholar

Butrym J and Maruszczak H, 1984. Thermoluminescence chronology of younger and older loesses. In: Pe'csi M, ed., "Lithology and Stratigraphy of Less and Paleosols", Hungarian Academy of Sciences, Budapeszt: 195-199.Search in Google Scholar

Chlebowski R, Gozhik P, Lindner L, Łanczont M and Wojtanowicz J, 2003. Stratigrphy and sedimentology of the Bug loess (Pleistocene: Upper Vistulian) between Kiev and Odessa (Ukraine). Geological Quarterly 47(3): 261-268.Search in Google Scholar

Dolecki L, 1998. Profile lessowe okolic Zakłodzia (Loess profiles of surroundings Zakłodzie). IV Zjazd Geomorfologów Polskich, Lublin: 263-266 (in Polish).Search in Google Scholar

Dolecki L, 2002. Lessy najstarsze i nowe stanowiska interglacjalnych gleb kopalnych na Działach Grabowieckich (Wyżyna Lubelska) (The oldest loesses and new sites interglacjal paleosols in the Grabowiec Height (Lublin Upland)). Przegląd Geologiczny 50, 10/1: 905-910.Search in Google Scholar

Dolecki L and Łanczont M, 1995. Regionalne zróżnicowanie uziarnienia lessów młodszych w Polsce SE (Regional differentiation granulation of younger loesses in SE Poland). Materiały III Zjazdu Geomorfologów Polskich "Procesy gomorfologiczne - zapis w rzeźbie i osadach", Uniwersytet Śląski, Sosnowiec: 18-19 (in Polish).Search in Google Scholar

Dolecki L and Łanczont M, 2001. Profil lessów młodszych w Polanowie Samborzeckim koło Sandomierza (Loess section at Polanów Samborzecki near Sandomierz). In: Maruszczak H, ed., Podstawowe profile lessów w Polsce II (Main sections of loesses in Poland II), Wydawnictwo UMCS, Lublin: 104-109.Search in Google Scholar

Dolecki L and Wojtanowicz J, 2000. Zróżnicowanie stratygraficzne lessów okolic Grabowca na Wyżynie Lubelskiej (Stratigraphic differentation of loesses in Grabowiec (Lublin Upland, eastern Poland)). Przegląd Geologiczny 48(10): 902-907.Search in Google Scholar

Dolecki L, Kołodziej T and Mroczek P, 2003. Litho- and pedogenic development of loess sediments in micromorphological analysis in Grabówka loess profile (Urzedowskie Hills). 26th Congress of the Polish Solil Science Society, Kraków: 95.Search in Google Scholar

Fedorowicz S and Olszak IJ, 1985. TL studies of Quaternary sediments at the University of Gdańsk. Ancient TL 3: 10-14.Search in Google Scholar

Fedorowicz S and Olszak IJ, 1988. Wartości dawki rocznej i geologicznej w zależności od frakcji i metody pomiaru oraz wpływ tych czynników na otrzymany wiek osadu w profilu Maliniec koło Konina (Depths of annual and geological doses depending of fractions and measurement techniques with reference to the influence of these factors on the resulting age of deposit from the profile Maliniec in the vicinity of Konin). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 39, Geografia Fizyczna: 6-23.Search in Google Scholar

Frechen M, 1992. Systematic thermoluminescence dating of two loess profiles from the Middle Rhine Area (F.R.G.). Quaternary Science Reviews 11: 93-101.10.1016/0277-3791(92)90048-DSearch in Google Scholar

Frechen M, 1999. Upper Pleistocene loess stratigraphy in Southern Germany. Quaternary Geochronology 18: 243-269.10.1016/S0277-3791(98)00058-4Search in Google Scholar

Frechen M, Horváth E and Gábris G, 1997. Geochronology of Middle and Upper Pleistocene loess sections in Hungary. Quaternary Research 48: 291-312.10.1006/qres.1997.1929Search in Google Scholar

Frechen M, Zander A, Cilek V, and Ložek V, 1999. Loess chronology of the Last Interglacial/Glacial cycle in Bohemia and Moravia, Czech Republic. Quaternary Science Reviews 18: 1467-1493.10.1016/S0277-3791(98)00087-0Search in Google Scholar

Frechen M, Van Vliet-Lanoë B and Van den Haute P, 2001. The Upper Pleistocene loess record at Harmignies/Belgium - high resolution terrestial archive of climate forcing. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 173: 175-195.10.1016/S0031-0182(01)00319-4Search in Google Scholar

Frechen M, Oches EA and Kohfeld KE, 2003: Loess in Europe—mass accumulation rates during the Last Glacial Period. Quaternary Science Reviews 22: 1835-1857.10.1016/S0277-3791(03)00183-5Search in Google Scholar

Grűn R, 1994. Fit-Sim. Computer Programm, QDRC, Canberra.Search in Google Scholar

Kusiak J, 2002. Problem wyboru procedury pomiarowej w analizie termoluminescencyjnej na przykładzie datowania profilu Zahvizdja (Selection of measurement method in the TL analysis on the basis of dating of the Zahvizdja profile). In: Madeyska T, ed., Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina) (Loess and Palaeolithic of the Dniester River Basin, Halyč region (Ukraine)), Studia Geologica Polonica 119: 193-198.Search in Google Scholar

Lindner L, Wojtanowicz J and Kusiak J, 1999. Datowany TL profil lessowy w Bodzechowie nad Kamienna i jego znaczenie dla stratygrafii plejstocenu Wyżyny Sandomierskiej (TL dated loess profile at Bodzechów on the Kamienna River and its significance for stratigraphy of the Pleistocene of the Sandomierz Upland (southern Poland)). Przegląd Geologiczny 47(2): 163-166.Search in Google Scholar

Łanczont M and Boguckyj A, 2002. Badane profile lessowe i stanowiska paleolityczne Naddniestrza halickiego (The examined loess sites in the Halič Pridnistrov'ja region). In: Madeyska T, ed., Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina) (Loess and Palaeolithic of the Dniester River Basin, Halyč region (Ukraine)), Studia Geologica Polonica 119: 33-181.Search in Google Scholar

Łanczont M, Wojtanowicz J and Kusiak J, 1998. Litologia i stratygrafia lessu w profile Błażek (Roztocze Zachodnie) (Lithology and stratigraphy of the loess profile at Błażek (Western Roztocze, SE Poland)). Przegląd Geologiczny 46(9): 868-872.Search in Google Scholar

Łanczont M, Wojtanowicz J, Kulesza P and Kusiak J, 2000a. Profil Hadle Kańczuckie - problem genezy i wieku utworów pylastych (Hadle Kańczuckie profile - problem of the genesis and the age of dust deposits). Seminarium terenowe "Glacjał i peryglacjał na międzyrzeczu Sanu i Dniestru", Krasiczyn: 176-182 (in Polish).Search in Google Scholar

Łanczont M, Wojtanowicz J, Kulesza P and Kusiak J, 2000b. Stratygrafia osadów czwartorzędowych w profilu Zarzecze (Stratigraphy of Quaternary deposits in the Zarzecze profile). Seminarium terenowe "Glacjał i peryglacjał na międzyrzeczu Sanu i Dniestru", Krasiczyn: 183-192 (in Polish).Search in Google Scholar

Łanczont M and Madeyska T, 2005. Environment of the East Carpathian Foreland during periods of Palaeolithic man's activity. CATENA 59: 319-340.10.1016/j.catena.2004.09.003Search in Google Scholar

Madeyska T, 1992. Metody geochronologiczne oparte na zapisie oddziaływania promienio- wania na minerały: TL. ESR, FT (Geochronological methods based on the record of the influences the radiation on minerals: TL. ESR, FT). In: Lindner L, ed., Czwartorzęd - osady, metody badań, stratygrafia, Wydawnictwo PAE, Warszawa: 419-424 (in Polish).Search in Google Scholar

Maruszczak H, 1986. Loesses in Poland, their stratigraphy and paleogeographical interpret-tation. Annales UMCS 41(2): 15-54.Search in Google Scholar

Maruszczak H, 1990. Zróżnicowanie strefowe lessów na półkuli wschodniej (Zone differentiation of loesses in the Eastern hemisphere). Przegląd Geograficzny 62(1-2): 51-71.Search in Google Scholar

Maruszczak H, 1991. Ogólna charakterystyka lessów w Polsce (General features of the loesses in Poland). In: Maruszczak H, ed., Podstawowe profile lessów w Polsce (Main sections of loesses in Poland), Wydawnictwo UMCS, Lublin: 3-12.Search in Google Scholar

Maruszczak H, 2000. Definicja i klasyfikacja lessów oraz utworów lessopodobnych (Definition and classification of loesses and loesslike deposits). Przegląd Geologiczny 48(7): 580-586.Search in Google Scholar

Mojski JE, 1999. Drobne jednostki stratygraficzne piętra wisły w obszarze perybałtyckim (Small stratigraphic units of Vistulian in the Peribaltic area). Przegląd Geologiczny 47(3): 247-254.Search in Google Scholar

Nawrocki J, Boguckyj A, Łanczont M, Kusiak J and Werner T, 2003. Paleomagnetyczne podstawy podziału i korelacji chronostratygraficznej lessów vistuliańskich Wyżyny Wołyńskiej (Palaeomagnetic principles of the chronostratigraphic division and correlation of the Vistulian loesses in the Volhynia Upland). Materiały XII ukraińsko-polskiego seminarium terenowego "Stratygraficzna korelacja lessów i osadów lodowcowych Ukrainy i Polski" 15-19 września 2003, Sokil: 22 (in Polish).Search in Google Scholar

Pazdur MF and Bluszcz A, 1987a. Wykorzystanie chronometrii termoluminescencyjnej w chronostratygrafii czwartorzędu. Część I (Application of thermoluminescence chronometry in chronostratigraphy of Quaternary, Part I). Przegląd Geologiczny 35(11): 566-570 (in Polish).Search in Google Scholar

Pazdur MF and Bluszcz A, 1987b. Wykorzystanie chronometrii termoluminescencyjnej w chronostratygrafii czwartorzędu. Część II (Application of thermoluminescence chronometry in chronostratigraphy of Quaternary, Part II). Przegląd Geologiczny 35(12): 624-628 (in Polish).Search in Google Scholar

Prescott JR and Hutton JT, 1988. Cosmic ray i gamma ray dosimetry for TL and ESR. Nuclear Tracks 14: 223-227.10.1016/1359-0189(88)90069-6Search in Google Scholar

Prószyńska-Bordas H, Stańska-Prószyńska W and Prószyński M, 1987. Termoluminescencyjne wskaźniki wieku lessów i gleb kopalnych z przekroju w Odonowie (metoda i wyniki laboratorium warszawskiego) (Thermoluminescence signs of the age of loesses and fossil soils from the Odonów section (the method and results of the Warsaw laboratory). Sprawozdania z badań naukowych KBN 7: 16-29 (in Polish).Search in Google Scholar

Singhvi AK and Mejdahl V, 1985. Thermoluminescence dating of sediments. Nuclear Tracks 10: 137-161.10.1016/0735-245X(85)90020-1Search in Google Scholar

Van den Haute P, Frechen M, Buylaert J-P, Vandenberghe D and De Corte F, 2003. The Last Interglacial palaeosol in the Belgian loess belt TL age record. Quaternary Science Reviews 22: 985-990.10.1016/S0277-3791(03)00023-4Search in Google Scholar

Wintle AG, 1987. Themoluminescence dating of loess. Catena Supplement 9: 103-115.Search in Google Scholar

Wintle AG, 1997. Luminescence dating: laboratory procedures and protocols. Radiation Measurements 27(5/6): 769-817.10.1016/S1350-4487(97)00220-5Search in Google Scholar

Zhou, LP and Wintle AG, 1994. Sensitivity change of thermoluminescence signals after laboratory optical bleaching: experiments with loess fine grains. Quaternary Geochronology (Quaternary Science Reviews) 13: 457-463.10.1016/0277-3791(94)90058-2Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo